KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Quản Tài Liệu Tại Các Thư Viện Tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         209 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Quản Tài Liệu Tại Các Thư Viện Tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long

(Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Quản Tài Liệu Tại Các Thư Viện Tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long

BỌ VÃN HÓA. THÉ THAO VÀ Dư LỊCHBỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀN HÓA HÀ NỘINGUYÊN THỊ HỎNG THẢMBẢO QUẢN TẢI LIỆU TẠI CÁC THƯ VIỆN TỈNH ĐỔNG BẰN

(Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Quản Tài Liệu Tại Các Thư Viện Tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu LongNG SÔNG cửu LONGLUẬN ÁN TIÉN Sỉ THÒNG TIN - THU’ VIỆNHÀ NỘI. 2018 —Bộ VÃN HÓA. THÊ THAO VÀ Dư LỊCHBỌ GIÁO Dực VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC VÀN HÓA HÀ NỘIN

GUYÊN THỊ HỒNG THẤMBẢO QUẢN TẢI LIỆU TẠI CÁC THƯ VIỆN TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONGChuyên ngành: Khoa học Thông tin - Thư viện Mã số: 62320203LUẠN ÁN T (Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Quản Tài Liệu Tại Các Thư Viện Tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long

IẾN Sĩ THÔNG TIN - THƯ VIẸNNgười hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Lan ThanhHÀ NỌI. 2018LỜI CAM DOANTác giâ xin cam đoan đày là công trình nghicn

(Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Quản Tài Liệu Tại Các Thư Viện Tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long

cứu cùa bân thân dưới sự hướng dẫn khoa học cua PGS.TS. Nguyền Thị Lan Ihanh. Các kết qua nghiên cứu và các kct luận trong luận án là trung thực, khô

BỌ VÃN HÓA. THÉ THAO VÀ Dư LỊCHBỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀN HÓA HÀ NỘINGUYÊN THỊ HỎNG THẢMBẢO QUẢN TẢI LIỆU TẠI CÁC THƯ VIỆN TỈNH ĐỔNG BẰN

(Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Quản Tài Liệu Tại Các Thư Viện Tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Longiá luận ánNguyền Thị Hồng ThắmIMỤC LỤCLỜI CAM ĐOANMỤC LỤC.........................................................1DANH MỤC CÁC CHƯ VTÉT TẤT..........

.............................2DANH MỤC CÁC BÁNG. BIÊU Dổ......................................3MÓ ĐẲU................................................. (Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Quản Tài Liệu Tại Các Thư Viện Tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long

.........5Chirrrng 1: cơ SỠ T.Ý I.rẠN VÀ THựC TĨÈN VẼ BÁO QUÁN TÀĨ Ĩ.TẸU TRONGTHƯ VTF.N CÔNG CỌNG............................................231.1.Cư

(Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Quản Tài Liệu Tại Các Thư Viện Tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long

sở lý luận vê bao quan tài liệu trong thu viện công cộng.231.2.Cơ sớ thực tiễn về bão quàn tải liệu trong thư viện.....50Tiểu kết.....................

BỌ VÃN HÓA. THÉ THAO VÀ Dư LỊCHBỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀN HÓA HÀ NỘINGUYÊN THỊ HỎNG THẢMBẢO QUẢN TẢI LIỆU TẠI CÁC THƯ VIỆN TỈNH ĐỔNG BẰN

(Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Quản Tài Liệu Tại Các Thư Viện Tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long...........712.1. Bao quan dợ phòng trong thư viện............................712.2.Báo quàn phục che trong thư viện........................832.3.('ác

yeu to ảnh hướng den dộ bền của tài liệu và công tác bảo quân tài (Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Quản Tài Liệu Tại Các Thư Viện Tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long

BỌ VÃN HÓA. THÉ THAO VÀ Dư LỊCHBỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀN HÓA HÀ NỘINGUYÊN THỊ HỎNG THẢMBẢO QUẢN TẢI LIỆU TẠI CÁC THƯ VIỆN TỈNH ĐỔNG BẰN