KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Vệ Công Lý Trong Hoạt Động Xét Xử Của Tòa Án Nhân Dân Ở Việt Nam Hiện Nay

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         172 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Vệ Công Lý Trong Hoạt Động Xét Xử Của Tòa Án Nhân Dân Ở Việt Nam Hiện Nay

(Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Vệ Công Lý Trong Hoạt Động Xét Xử Của Tòa Án Nhân Dân Ở Việt Nam Hiện Nay

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Tư PHẤPTRƯỜNG DẠI HỌC LI ẠT HÀ NỘITRẤN TRÍ DƯNGBẢO VỆ CÔNG LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG XÉT xử CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN Ờ MỆT NAM HIỆN NAYLU

(Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Vệ Công Lý Trong Hoạt Động Xét Xử Của Tòa Án Nhân Dân Ở Việt Nam Hiện NayUẬN ÁN TIỀN SÌ LUẬT HỌCHà Nội (2019)BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Tư PHÁPTRƯỜNG DẠI HỌC LUẠT HÀ NỘITRẤN TRÍ DŨNGBAO VỆ CÔNG LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG XÉT xử CỦA T

ÒA ÁN NHÂN DÂN Ở VIỆT NAM HIỆN NAYChuyên ngùnh: Lý luận và lịch sứ nhà nước và pháp luật Mã sỗ: 9.38.01.06LUẬN ÁN TIỀN SÌ LUẬT HỌCNgưòi hướng dần khoa (Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Vệ Công Lý Trong Hoạt Động Xét Xử Của Tòa Án Nhân Dân Ở Việt Nam Hiện Nay

học: PGS.TS LÊ VÀN LONGHà Nội (2019)LÒI CAM DOAN'‘lác gió xin cam đoan đày là còng trình nghiên cứu cùa riêng tác gia. Các sô liệu. kết qua nghiên cứ

(Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Vệ Công Lý Trong Hoạt Động Xét Xử Của Tòa Án Nhân Dân Ở Việt Nam Hiện Nay

u. trích (lan trong Luận án là trung thực, có ngu ôn gòc rò ràng, chinh xác và (là dược còng bô. Những kèt luận khoa học cua Luận án là mới và chưa dư

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Tư PHẤPTRƯỜNG DẠI HỌC LI ẠT HÀ NỘITRẤN TRÍ DƯNGBẢO VỆ CÔNG LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG XÉT xử CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN Ờ MỆT NAM HIỆN NAYLU

(Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Vệ Công Lý Trong Hoạt Động Xét Xử Của Tòa Án Nhân Dân Ở Việt Nam Hiện Nayở Việt Nam61.2.Tình hình nghiên cứu ờ nước ngoài171.3.Đánh giá tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài191.4.Giả thuyết nghiên cứu vã câu hôi nghiên

cửu20Kct luận Chương 1.22Chương 2: NHÙNG VẤN DÈ LÝ LUẬN VÈ CÔNG LÝ2.1.Khái niệm cônglý232.2.Dặc đicm cơ hán của còng lý322.3.Nội dung cơ hân của công (Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Vệ Công Lý Trong Hoạt Động Xét Xử Của Tòa Án Nhân Dân Ở Việt Nam Hiện Nay

lý382.4.Phương thức thực hiện còng lý442.5 .Phân loại công lý47Kcl luận Chương 2.48Chương 3: NHỮNG VAN ĐẺ LÝ LVẠN VẺ BÁO VẸ CÔNG LÝ TRONGHOẠ I DỘNG XÉ

(Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Vệ Công Lý Trong Hoạt Động Xét Xử Của Tòa Án Nhân Dân Ở Việt Nam Hiện Nay

T xù CÙA TÒA ẤN NHÂN DÂN

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Tư PHẤPTRƯỜNG DẠI HỌC LI ẠT HÀ NỘITRẤN TRÍ DƯNGBẢO VỆ CÔNG LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG XÉT xử CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN Ờ MỆT NAM HIỆN NAYLU

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Tư PHẤPTRƯỜNG DẠI HỌC LI ẠT HÀ NỘITRẤN TRÍ DƯNGBẢO VỆ CÔNG LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG XÉT xử CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN Ờ MỆT NAM HIỆN NAYLU