KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Đảm Quyền Con Người Trong Pháp Luật Phong Kiến Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         165 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Đảm Quyền Con Người Trong Pháp Luật Phong Kiến Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Đảm Quyền Con Người Trong Pháp Luật Phong Kiến Việt Nam

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÀ HỘINGÔ Till mu HOÀIBẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI TRONG PHÁP LUẬT PHONG KIÉN VIỆT NAMNgành: Luật H

(Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Đảm Quyền Con Người Trong Pháp Luật Phong Kiến Việt NamHiên pháp và Luật Hành chính Mă số: 9.38.01.02LUẬN ÁN TIÉN Sỉ LUẬT HỌCNGI Òì HƯỚNG DẤN KHOA HỌCPGS.TS. Nguyễn Thị Việt TĩưoiìgHà Nội, 2019LÒI CAM ĐOAN

Tòi xin cam đoan luận án là công trình nghiên cứu cùa riêng tôi. Các kết quà nêu trong luận án là tiling thực, đâm bão độ chuàn xác. Các so liệu, thòn (Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Đảm Quyền Con Người Trong Pháp Luật Phong Kiến Việt Nam

g tin. tài liệu tham khao trong luận án có xuất xứ rò ràng, dược trích dan đẩy đủ.•»Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm vê công trinh nghiên cứu cúa minh.l

(Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Đảm Quyền Con Người Trong Pháp Luật Phong Kiến Việt Nam

ác giá luận ánNgó Thị Thu HoàiDANH MỤC TỪ MÉT TÁTCAT Công ước chống tra (ấn và các hình thức trừng phạt và đối xử tân bạo, vô nhân đạo hay hạ nhục kh

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÀ HỘINGÔ Till mu HOÀIBẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI TRONG PHÁP LUẬT PHONG KIÉN VIỆT NAMNgành: Luật H

(Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Đảm Quyền Con Người Trong Pháp Luật Phong Kiến Việt Nam dân sự. chính trị (International Convenant on civil and Political Rights - ICCPR)KHXH KhoahọcxàhộiNxb Nhà xuất bânUDHR Tuyên ngôn thế giới về quyền c

on người, 1948 (Universal Declaration of Human Rights)XHCN Xà hội chu nghĩaMỤC LỤCMÒ DẤU.............................................................. (Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Đảm Quyền Con Người Trong Pháp Luật Phong Kiến Việt Nam

.......1Chương 1. IỎNG QUAN TÌNH HĨNH NGHIÊN cú'u..................................71.1.lình hình nghiên cứu liên quan dến dề lài.....................

(Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Đảm Quyền Con Người Trong Pháp Luật Phong Kiến Việt Nam

........71.2.Nhận xét về tình hình nghiên cứu liên quan đen đề tài................201.3.Nhùng vẩn đề đại ra liên quan đen chù đề luận án..............

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÀ HỘINGÔ Till mu HOÀIBẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI TRONG PHÁP LUẬT PHONG KIÉN VIỆT NAMNgành: Luật H

(Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Đảm Quyền Con Người Trong Pháp Luật Phong Kiến Việt Namm, nội dung và các thuộc lính cua bão dâm pháp lý về quyền con người 272.2.Dạc điếm bão đàm quyền con người trong pháp luật phong kiến Việt Nam.372.3.

Các yếu tố ành hường đến bão đâm quyền con người trong pháp luật phongkiến Việt Nam......................................................56Chương 3. T (Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Đảm Quyền Con Người Trong Pháp Luật Phong Kiến Việt Nam

HỤC TRẠNG BÀO DẤM QUYỀN CON NGUÔI TRONG PHÁP

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÀ HỘINGÔ Till mu HOÀIBẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI TRONG PHÁP LUẬT PHONG KIÉN VIỆT NAMNgành: Luật H

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÀ HỘINGÔ Till mu HOÀIBẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI TRONG PHÁP LUẬT PHONG KIÉN VIỆT NAMNgành: Luật H