KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Đảm Quyền Của Người Sống Chung Với Hiv Aids Theo Pháp Luật Việt Nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         163 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Đảm Quyền Của Người Sống Chung Với Hiv Aids Theo Pháp Luật Việt Nam

(Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Đảm Quyền Của Người Sống Chung Với Hiv Aids Theo Pháp Luật Việt Nam

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÂ HỘI VIỆT NAM HỌC’ VIỆN KHOA HỌC' XÃ HỘINGUYÊN Tin KHÁNH TRANGBẢO ĐÀM QUYÊN CỦA NGƯỜI SÔNG CHUNG VỚI HIV/AIDS THEO PHÁP LUẬT V

(Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Đảm Quyền Của Người Sống Chung Với Hiv Aids Theo Pháp Luật Việt NamVIỆT NAMLUẬN ÁN TTÉN sĩ LUẬT HỌCHÀ NỘI - 2020VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘINGUYÊN TIIỊ KHÁNH TRANGBẢO ĐẢM QUYÊN CỦA NG

ƯỜI SÓNG CHƯNG VỚI HIV/AIDS THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAMNgành: Luật Hiên pháp và Luật hùnh chính Mã số: 9 38 01 02LUẬN ÁN TIẾN Sỉ LUẬT HỌCNGƯỜI HƯÓNG DÁN K (Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Đảm Quyền Của Người Sống Chung Với Hiv Aids Theo Pháp Luật Việt Nam

HOA HỌC:PGS.TS. Dinh Ngọc VirọugHÀ NỘI - 2020LỜI CAM ĐOANTói xin cam đoan rang nhũng nội dung được trinh bày trong luận án "Háo dam quyền cùa người số

(Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Đảm Quyền Của Người Sống Chung Với Hiv Aids Theo Pháp Luật Việt Nam

ng chung với HỈV/AỈDS theo pháp ìuật Việt Xam" là công trinh nghiên cứu khoa học độc lập của chinh tác giã dưới sự hướng dần khoa học cua PGS.TS. Đinh

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÂ HỘI VIỆT NAM HỌC’ VIỆN KHOA HỌC' XÃ HỘINGUYÊN Tin KHÁNH TRANGBẢO ĐÀM QUYÊN CỦA NGƯỜI SÔNG CHUNG VỚI HIV/AIDS THEO PHÁP LUẬT V

(Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Đảm Quyền Của Người Sống Chung Với Hiv Aids Theo Pháp Luật Việt Namng hoặc trích dần phù hop theo quỵ dinh.TÁC GIA CỬA LUẠN ẤNNguyễn Thị Khánh TrangMỤC' LỤCMO’ĐẦU.......................................................

.......IChưong 1: TỎNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN cứu LIÊN QUANDÉN ĐÈ TÀI LUẬN ÁN..................................................71.1.Tình hình nghiên cứ (Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Đảm Quyền Của Người Sống Chung Với Hiv Aids Theo Pháp Luật Việt Nam

u liền quan đen đê tài luận án...71.2. Đánh giá tinh hình nghiên cứu hên quan đến dề tài luận án..221.3.Cư sư lý thuyêt, câu hỏi nghicn cứu và gia thu

(Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Đảm Quyền Của Người Sống Chung Với Hiv Aids Theo Pháp Luật Việt Nam

yềl khoa học.25(Tiưong 2: NHƯNG VẤN ĐÈ LÝ LUÂN ví: BÀO HÀM QUYỀNCỦA NGƯỜI SÓNG CHUNG VỚI HIV/AIDS...........................282.1.Khái niệm, dặc điểm,

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÂ HỘI VIỆT NAM HỌC’ VIỆN KHOA HỌC' XÃ HỘINGUYÊN Tin KHÁNH TRANGBẢO ĐÀM QUYÊN CỦA NGƯỜI SÔNG CHUNG VỚI HIV/AIDS THEO PHÁP LUẬT V

(Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Đảm Quyền Của Người Sống Chung Với Hiv Aids Theo Pháp Luật Việt Namg chung vóiH1V/A1DS........................................................452.3.Cư che pháp lý bao dam quyên cua người sông chung vớiỈIIV/AĨDS.......

................................................482.4.Các yêu tỏ (ác động đen bao dam quyên cua người sông chungvới HIV/AIDS.......................... (Luận Án Tiến Sĩ) Bảo Đảm Quyền Của Người Sống Chung Với Hiv Aids Theo Pháp Luật Việt Nam

..........................64Chirnug 3: THỤC TRẠNG BÀO HÀM QUYỀN cì A NGUÔI SỒNG

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÂ HỘI VIỆT NAM HỌC’ VIỆN KHOA HỌC' XÃ HỘINGUYÊN Tin KHÁNH TRANGBẢO ĐÀM QUYÊN CỦA NGƯỜI SÔNG CHUNG VỚI HIV/AIDS THEO PHÁP LUẬT V

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÂ HỘI VIỆT NAM HỌC’ VIỆN KHOA HỌC' XÃ HỘINGUYÊN Tin KHÁNH TRANGBẢO ĐÀM QUYÊN CỦA NGƯỜI SÔNG CHUNG VỚI HIV/AIDS THEO PHÁP LUẬT V