KHO THƯ VIỆN 🔎

Huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh ba đình

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         134 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh ba đình

Huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh ba đình

https: //khothuv i en .comTROỊỚNG ĐẠI HỌC CÓNG ĐOÀNTRĂN THỊ LAN HOỊƠNGHUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THCqơNG MẠI CỐ PHÀN XUẤT NHẬP KHẤU VIỆT NAMCHI NHÁNH

Huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh ba đình BA ĐÌNHLUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã sô: 834 01 01NGC1ỊỜI HC1ỊỚNG DAN khoa HỌC: TS. NGUYEN THỊ HÔNG CÂMHÀ NỘI, NĂM 2022LỜI CAM ĐOANTôi xin

cam đoan Luận vãn thạc sĩ ‘ Huy động vỏn tại Ngân hàng Thương mại cò phân Xuất nhập khâu Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình ” là công trình nghiên cứu độc l Huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh ba đình

ập do tác giá thực hiện dưới sự hướng dán cùa TS. Nguyễn Thị Hông Cầm. Luận văn chưa được công bõ trong bất cứ công trình nghiên cứu nào. Các số liệu,

Huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh ba đình

nội dung được trình bày trong luận vãn là trung thực, có nguồn gõc rõ ràng, hợp lệ và dàm bảo luân thủ các quy định về bâo vệ quyền sở hữu trí tuệ.Tô

https: //khothuv i en .comTROỊỚNG ĐẠI HỌC CÓNG ĐOÀNTRĂN THỊ LAN HOỊƠNGHUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THCqơNG MẠI CỐ PHÀN XUẤT NHẬP KHẤU VIỆT NAMCHI NHÁNH

Huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh ba đìnhng trình cao học và làm luận văn này, bên cạnh những nò lực của bản thân, tôi đà nhận được sự quan tâm, góp ý, tạo điêu kiện nhiệt tình và quý báu của

nhiêu cá nhân và tập thế.Tôi xin gửi lời càm ơn chân thành tới Ban giám hiệu và các (hây cô giáo Khoa Sau đại học, Trường Đại học Công Đoàn, các Thây Huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh ba đình

Cô Khoa Quàn trị Kinh doanh và các thây cô giáo Trường Đại học Công Đoàn dà lạo diêu kiện thuận lợi nhất đẽ tôi hoàn thành chương trình đào tạo thạc

Huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh ba đình

sỳ và luận vãn của mình. Đồng thời, tôi cũng xin gửi lời càm ơn đến Ban lãnh đạo và lập thê cán bộ nhân viên Ngân hàng Thương mại cô phân Xuất nhập kh

https: //khothuv i en .comTROỊỚNG ĐẠI HỌC CÓNG ĐOÀNTRĂN THỊ LAN HOỊƠNGHUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THCqơNG MẠI CỐ PHÀN XUẤT NHẬP KHẤU VIỆT NAMCHI NHÁNH

Huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh ba đìnhác nguồn thông tin phục vụ nghiên cứu và thực hiện luận văn thạc sì.Đặc biệt, tôi xin gửi lời câm ơn sâu sầc nhất tới TS. Nguyên Thị Hông Cẩm - người

trực tiếp hướng dán luận văn, đã tận tình hướng dán. góp ý và giúp đờ tôi tìm ra hướng nghiên cứu, tiếp cận thực tẽ, tìm kiếm tài liệu, xử lý và phân Huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh ba đình

tích số liệu, giải quyết vân đề...đẽ có thế hoàn thành luận vãn thạc sì một cách trọn vẹn, hoàn chinh.Bản thân tôi luôn cô gâng hoàn thành luận văn ba

Huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh ba đình

ng tất cà sự nhiệt tình và năng lực cùa bân thân, tuy nhiên luận văn không tránh khỏi nhừng hạn chẽ, thiêu sót cần tâng cường. Tôi rất mong nhận được

https: //khothuv i en .comTROỊỚNG ĐẠI HỌC CÓNG ĐOÀNTRĂN THỊ LAN HOỊƠNGHUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THCqơNG MẠI CỐ PHÀN XUẤT NHẬP KHẤU VIỆT NAMCHI NHÁNH

Huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh ba đìnhục các chừ viết tâtĐanh niục bàng, sơ đôMỜ ĐÂU.................................................................I1.Tính cấp thiết cúa đê tài...........

................................12.Tổng quan nghiên cứu đê tài.........................................23.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cú*u............ Huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh ba đình

........................64.Dổi tượng và phạm vi nghiên cứu.....................................75.Phương pháp nghiên cứu..............................

Huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh ba đình

................76.Đóng góp của đẽ tài nghiên cứu......................................97.Kết câu của luận văn........................................

https: //khothuv i en .comTROỊỚNG ĐẠI HỌC CÓNG ĐOÀNTRĂN THỊ LAN HOỊƠNGHUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THCqơNG MẠI CỐ PHÀN XUẤT NHẬP KHẤU VIỆT NAMCHI NHÁNH

Huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh ba đìnhề huy động vốn.........................................10

https: //khothuv i en .comTROỊỚNG ĐẠI HỌC CÓNG ĐOÀNTRĂN THỊ LAN HOỊƠNGHUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THCqơNG MẠI CỐ PHÀN XUẤT NHẬP KHẤU VIỆT NAMCHI NHÁNH