KHO THƯ VIỆN 🔎

Phát triển dịch vụ bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng chi nhánh mỹ đình

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         111 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Phát triển dịch vụ bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng chi nhánh mỹ đình

Phát triển dịch vụ bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng chi nhánh mỹ đình

TROỊỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNVŨ HÀI PHONGPHÁT TRIỂN DỊCH vụ BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TH01ƠNG MẠI CỐ PHĂN VIỆT NAM THỊNH VO1ỢNG -CHI NHÁNH MỸ ĐÌNHLUẬN VĂN THẠC

Phát triển dịch vụ bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng chi nhánh mỹ đìnhC sĩ QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 834 01 01NGO1ỜI HO1ỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN ĐỨC TĨNHHÀ NỘI, NĂM 2022LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan Luận văn cùa tôi

với đề tài “Phát triền dịch vụ bán lé tại Ngân hàng Thương mại cò phân Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Mỹ Đình” là công trình nghiên cứu độc lập do t Phát triển dịch vụ bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng chi nhánh mỹ đình

ác già thực hiện dưới sự hướng dần của TS. Nguyên Đức Tĩnh. Luận văn chưa được công bõ trong bất cú’ công trình nghiên cứu nào. Các số liệu, nội dung

Phát triển dịch vụ bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng chi nhánh mỹ đình

được trình bày trong luận văn là trung thực, có nguồn gốc rồ ràng, hợp lệ và dâm bào luân thù các quy định về bào vệ quyền sở hừu trí tuệ.Tôi xin chịu

TROỊỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNVŨ HÀI PHONGPHÁT TRIỂN DỊCH vụ BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TH01ƠNG MẠI CỐ PHĂN VIỆT NAM THỊNH VO1ỢNG -CHI NHÁNH MỸ ĐÌNHLUẬN VĂN THẠC

Phát triển dịch vụ bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng chi nhánh mỹ đìnhđã nhận dưực sự giúp đờ nhiệt tình từ các cơ quan, tô chức và cá nhân. Nhân đây, tôi xin gùi lời cảm ưn sâu sác lòng bicl ưn chân ihành dên các lập th

e. cá nhãn dà lạo diêu kiện vã giúp đờ tôi trong suõt quá ninh thực hiện đè tài.lru‘ởc hết lôi .xin Iran Irọng cám o’n Ban giám hiệu Trường Đại học Cô Phát triển dịch vụ bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng chi nhánh mỹ đình

ng đoàn, khoa Sau đại học cùa nường cùng tập thê các thầy cô giáo, nhùng người đâ irang bị kiến thức cho lôi Irong SUỐI quá Irình học lập và nghiên cí

Phát triển dịch vụ bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng chi nhánh mỹ đình

fu lại trường.Với lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhât, tôi xin nân trọng càm ơn TS. Nguyên Đức 'lình người dà irực liếp hướng dân lôi irong SUỐI q

TROỊỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNVŨ HÀI PHONGPHÁT TRIỂN DỊCH vụ BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TH01ƠNG MẠI CỐ PHĂN VIỆT NAM THỊNH VO1ỢNG -CHI NHÁNH MỸ ĐÌNHLUẬN VĂN THẠC

Phát triển dịch vụ bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng chi nhánh mỹ đình thiêu sót, tác giã râì mong nhận dưực nhiìng ý kiến cùa các thây cô giáo cùng các bạn.Xin chân thành cám ơn!MỤC LỤCLời cam đoanLời cảm 011Mục lụcDanh

mục các chừ viết tầtDanh mục bàng, biếu, sơ đồMỞ ĐÀU.....................................................................11.Tính cấp thiết cùa đề tài Phát triển dịch vụ bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng chi nhánh mỹ đình

...............................................12.Tông quan các nghiên cứu vẽ đẽ tài......................................23.Mục đích và nhiệm vụ nghi

Phát triển dịch vụ bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng chi nhánh mỹ đình

ên cứu.........................................54.Dõi tượng và phạm vi nghiên cứu........................................55.Phương pháp nghiên cứu....

TROỊỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNVŨ HÀI PHONGPHÁT TRIỂN DỊCH vụ BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TH01ƠNG MẠI CỐ PHĂN VIỆT NAM THỊNH VO1ỢNG -CHI NHÁNH MỸ ĐÌNHLUẬN VĂN THẠC

Phát triển dịch vụ bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng chi nhánh mỹ đình...........................................7Chơịơng 1. Cơ SỜ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRÍẼN DỊCH vụ BÁN LÉ CỦANGÂN HÀNG THƠỊƠNG MẠI............................

..........................8ỉ.l. Khái quát về phát triẽiì dịch vụ bán lẽ cùa ngân hàng tlìơỊơng mại....81.1.1.Các khái niệm có liên quan............... Phát triển dịch vụ bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng chi nhánh mỹ đình

...........................8

TROỊỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNVŨ HÀI PHONGPHÁT TRIỂN DỊCH vụ BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TH01ƠNG MẠI CỐ PHĂN VIỆT NAM THỊNH VO1ỢNG -CHI NHÁNH MỸ ĐÌNHLUẬN VĂN THẠC

TROỊỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNVŨ HÀI PHONGPHÁT TRIỂN DỊCH vụ BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TH01ƠNG MẠI CỐ PHĂN VIỆT NAM THỊNH VO1ỢNG -CHI NHÁNH MỸ ĐÌNHLUẬN VĂN THẠC