KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Tài Nguyên Nước Lưu Vực Sông Ba Thuộc Tỉnh Gia Lai

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         90 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Tài Nguyên Nước Lưu Vực Sông Ba Thuộc Tỉnh Gia Lai

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Tài Nguyên Nước Lưu Vực Sông Ba Thuộc Tỉnh Gia Lai

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRI ỔNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCC HU NGHÌA đạtDÁNIĨ GĨẤ IIIẸN TRẠNG TÀI NGUYÊN NƯỚC Lưu Vực SÔNG BA THUỌC TỈNH GIA LAIChuyên ngành: Quiin l

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Tài Nguyên Nước Lưu Vực Sông Ba Thuộc Tỉnh Gia Laily tài nguyên và môi trường Mã sổ: 8 85 01 01LUẠN VÃN THẠC sỉQUÂN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGNgười hưởng dẫn khoa học: PGS. TS Đặng Xuân PhongTHÁI NGU

YÊN - 2020LỜ1 C AM ĐOANTôi là Chu Nghĩa Dạt. xin cam đoan luận văn này công trinh nghiên cứu do cá nhân tôi thực hiện dưới sự hướng dần khoa học cùa P (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Tài Nguyên Nước Lưu Vực Sông Ba Thuộc Tỉnh Gia Lai

GS.TS. Đặng Xuân Phong, không sao chép các công trình nghiên cứu cùa người khác. Sô liệu và kêl quá của luận văn chưa từng được công bỗ ơ bất kì một c

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Tài Nguyên Nước Lưu Vực Sông Ba Thuộc Tỉnh Gia Lai

ông trinh khoa học nào khác.Các thông tin thứ cấp sử dụng trong luận văn là có nguồn gốc rõ ràng, dược trích dần đầy đu. trung thực và đúng qui cách.l

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRI ỔNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCC HU NGHÌA đạtDÁNIĨ GĨẤ IIIẸN TRẠNG TÀI NGUYÊN NƯỚC Lưu Vực SÔNG BA THUỌC TỈNH GIA LAIChuyên ngành: Quiin l

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Tài Nguyên Nước Lưu Vực Sông Ba Thuộc Tỉnh Gia Laiăn thạc sĩ một cách hoàn chinh, bên cạnh sự nỗ lực cỗ gang cua ban thân còn có sự hướng dần nhiệt tình cua quý Thây Cô, cũng như sự dộng viên ủng hộ c

ùa gia dinh, bạn bè trong SUÔI thời gian học tập nghiên cứu và thực hiện luận văn thạc sĩ.Tác giã xin bày ló lòng biết ơn sâu sac và trân trọng lới PG (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Tài Nguyên Nước Lưu Vực Sông Ba Thuộc Tỉnh Gia Lai

S.TS. Đặng Xuân Phong thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đà chi bao. hướng dẫn vã giúp dờ lác giã rai lận lình Irong suối thời gian (hực hiện v

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Tài Nguyên Nước Lưu Vực Sông Ba Thuộc Tỉnh Gia Lai

à hoàn thành luận Vân.Tác gia xin chân thành bày to lòng bicl on đen toàn the quý Thầy Cô irong khoa Quân lý tài nguyên và môi trường thuộc trường Đại

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRI ỔNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCC HU NGHÌA đạtDÁNIĨ GĨẤ IIIẸN TRẠNG TÀI NGUYÊN NƯỚC Lưu Vực SÔNG BA THUỌC TỈNH GIA LAIChuyên ngành: Quiin l

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Tài Nguyên Nước Lưu Vực Sông Ba Thuộc Tỉnh Gia Lainh học lập nghiên cửu xà cho đèn klìi thực hiện đe tài luận X ăn.Tác giã xin chân thành bày ló lòng biết ơn den Sớ Tài nguyên và Môi trường lính Gia l

.ai dà tạo diêu kiện vã giúp dờ lác giá trong quá trình thu thập tài liệu, cung cẩp các thông tin cẩn thiết liên quan đen vân đe nghiên cứu, thực hiện (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Tài Nguyên Nước Lưu Vực Sông Ba Thuộc Tỉnh Gia Lai

luận vãn.iiMỤC LỤCMó ĐAU ..............................................................11. Lý do chọn đề tài.........................................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Tài Nguyên Nước Lưu Vực Sông Ba Thuộc Tỉnh Gia Lai

......12.Mục tiêu nghiên cứu.............................................23.Nhiệm vụ nghiên cửu.............................................24.Ý nghía

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRI ỔNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCC HU NGHÌA đạtDÁNIĨ GĨẤ IIIẸN TRẠNG TÀI NGUYÊN NƯỚC Lưu Vực SÔNG BA THUỌC TỈNH GIA LAIChuyên ngành: Quiin l

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Tài Nguyên Nước Lưu Vực Sông Ba Thuộc Tỉnh Gia Lai NGHIÊN cứu.................................3LI. Khái quái khu vực nghiên cứu.....................................31.1.ỉ. Vịlrídịaỉý..................

...............................31.1.2.Chế độ khi hậu..............................................3ỉ. 1.3. Các yếu lố khí hậu. khí tượng.............. (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Tài Nguyên Nước Lưu Vực Sông Ba Thuộc Tỉnh Gia Lai

................4ì. ì.4. Dặc điểm địa hình..........................................61.2.ròng quan tình hình nghiên cứu lâi nguyên nước Iren lưu vực s

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Tài Nguyên Nước Lưu Vực Sông Ba Thuộc Tỉnh Gia Lai

ông tại thê giới và Việi Nam.....................................................6

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRI ỔNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCC HU NGHÌA đạtDÁNIĨ GĨẤ IIIẸN TRẠNG TÀI NGUYÊN NƯỚC Lưu Vực SÔNG BA THUỌC TỈNH GIA LAIChuyên ngành: Quiin l

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRI ỔNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCC HU NGHÌA đạtDÁNIĨ GĨẤ IIIẸN TRẠNG TÀI NGUYÊN NƯỚC Lưu Vực SÔNG BA THUỌC TỈNH GIA LAIChuyên ngành: Quiin l