KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Chống Thất Thoát Nước Trong Hệ Thống Cấp Nước Thành Phố Sóc Trăng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         146 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Chống Thất Thoát Nước Trong Hệ Thống Cấp Nước Thành Phố Sóc Trăng

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Chống Thất Thoát Nước Trong Hệ Thống Cấp Nước Thành Phố Sóc Trăng

I.BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNTTRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢIPHAN QUANG KHÁIĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐÈ XI ÁT GIÃI PHÁP CHÓNG THẤT THOÁT NƯỚC TR

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Chống Thất Thoát Nước Trong Hệ Thống Cấp Nước Thành Phố Sóc TrăngRONG HẸ THÓNG CẤP NT Óc THÀNH PHÓ SÓC TRANGLƯẠN VÃN THẠC sỉTp.Hồ Chí Minh-2015LỜI CẤM ƠNTrong quá trình nghiên cứu, thực hiện đề tài luận văn nây, (ôi

đà nhận được sự giúp đờ. động viên cùa các thây cô giáo, các bạn bè và đỏng nghiệp. Tòi xin trân trọng câm ơn các thày cỏ giáo trong bộ môn Kỳ thuật (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Chống Thất Thoát Nước Trong Hệ Thống Cấp Nước Thành Phố Sóc Trăng

Tài nguyên nước. Câp thoát nước, các thây cỏ và các cán bô của khoa Đào tạo Sau đại học cơ sờ 2 Trường Đại học Thúy Lơi đà giúp đờ tôi đê tôi có thê h

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Chống Thất Thoát Nước Trong Hệ Thống Cấp Nước Thành Phố Sóc Trăng

oàn thành đề tài nghiên cứu này.Tôi xin gừi lời càm ơn trân trọng nhất đến giáo viên hướng dần TS.Đoàn Thu Hà. người đà hướng dần tôi tận tình, ti mi

I.BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNTTRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢIPHAN QUANG KHÁIĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐÈ XI ÁT GIÃI PHÁP CHÓNG THẤT THOÁT NƯỚC TR

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Chống Thất Thoát Nước Trong Hệ Thống Cấp Nước Thành Phố Sóc Trăng liên quan và tạo điêu kiện giúp đờ tôi hoàn thành luận văn này.Do thời gian nghiên cứu và trinh độ chuyên môn còn hạn chê nên đê tài này không thể tr

ánh khỏi nhừng thiếu sót. Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp đề đề tài nghiên cứu này được hoàn thiện hơn.Một Lần nửa. tôi xin ưân trọng câm ơn!Tp (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Chống Thất Thoát Nước Trong Hệ Thống Cấp Nước Thành Phố Sóc Trăng

. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2015Học viên thực hiệnPhan Quang Khài1MỤC LỤCPHẤN MỜ DẦU .....................................................81.Tí

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Chống Thất Thoát Nước Trong Hệ Thống Cấp Nước Thành Phố Sóc Trăng

nh cấp thiết của đề tải.....................................82.Mục đích của đề tài...........................................93.Nội dung nghiên cứu...

I.BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNTTRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢIPHAN QUANG KHÁIĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐÈ XI ÁT GIÃI PHÁP CHÓNG THẤT THOÁT NƯỚC TR

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Chống Thất Thoát Nước Trong Hệ Thống Cấp Nước Thành Phố Sóc Trăng................12Chương 1. rồng quan về lĩnh vực nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu................................................................

131.1.Các nghiên cứu về thất thoát nước trong hệ thong cap nước dà thực hiệntrcn the giới.......................................................13I. I (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Chống Thất Thoát Nước Trong Hệ Thống Cấp Nước Thành Phố Sóc Trăng

. I. Khái niệm lượng nước that thoát............................131.1.2.Khái quát tinh hình thât thoát nước trên thè giới............131.1.3.Tình hình

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Chống Thất Thoát Nước Trong Hệ Thống Cấp Nước Thành Phố Sóc Trăng

nghiên cứu VC thâl thoát nước trên the giới........141.2.('ác nghiên cứu ve that thoát nước trong hệ thong câp nước ớ ViệtNam........................

I.BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNTTRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢIPHAN QUANG KHÁIĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐÈ XI ÁT GIÃI PHÁP CHÓNG THẤT THOÁT NƯỚC TR

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Chống Thất Thoát Nước Trong Hệ Thống Cấp Nước Thành Phố Sóc Trăng..................................................151.2.2.I inh hình nghiên cửu về thất thoát nước ờ Việt Nam.....................171.3.l ong quan tìn

h hình that thoát nước ớ thành pho Sóc Trăng................18 (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Chống Thất Thoát Nước Trong Hệ Thống Cấp Nước Thành Phố Sóc Trăng

I.BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNTTRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢIPHAN QUANG KHÁIĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐÈ XI ÁT GIÃI PHÁP CHÓNG THẤT THOÁT NƯỚC TR