KHO THƯ VIỆN 🔎

Môn quản trị dự án đề tài báo cáo khả thi dự án sản xuất chocolate từ cacao nguyên chất

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         63 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Môn quản trị dự án đề tài báo cáo khả thi dự án sản xuất chocolate từ cacao nguyên chất

Môn quản trị dự án đề tài báo cáo khả thi dự án sản xuất chocolate từ cacao nguyên chất

TRUÔNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHMôn: Quân trị dự ánỉ)ề tài: BÁO CÁO KHẢ THI Dự ÁN SẢN XUẤT CHOCOLATE TỪ CACAO

Môn quản trị dự án đề tài báo cáo khả thi dự án sản xuất chocolate từ cacao nguyên chất NGUYÊN ( HẤTSVTH: Nhóm 7GVHD: TS. Nguyễn Văn DạtLớp học phần: MAG308-211-D02Hổ Chi Minh, 31 tháng 10 nãm 2022MỤC LỤCPHẦN 1: TỐNG QUAN Dự ÁN..........

............................................................2I.Sự cân thiết đâu tư..................................................................2C Môn quản trị dự án đề tài báo cáo khả thi dự án sản xuất chocolate từ cacao nguyên chất

àn cứ pháp lý..............................................................................2II.Mục tiêu đâu tư........................................

Môn quản trị dự án đề tài báo cáo khả thi dự án sản xuất chocolate từ cacao nguyên chất

.............................4III.Tóm tắt dự án........................................................................4# Các hoạt động an sinh xã hội

TRUÔNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHMôn: Quân trị dự ánỉ)ề tài: BÁO CÁO KHẢ THI Dự ÁN SẢN XUẤT CHOCOLATE TỪ CACAO

Môn quản trị dự án đề tài báo cáo khả thi dự án sản xuất chocolate từ cacao nguyên chất.......7I.Nghiên cứuphân tích thị trường sán phấm cúa dự án...................................71.Giới thiệusân phấm của dự án.........................

.....................72.Nghiẻn cứu thị trường vã khách hàng mục tiẻu......................................113.Kế hoach marketing...................... Môn quản trị dự án đề tài báo cáo khả thi dự án sản xuất chocolate từ cacao nguyên chất

..........................................144.Dư bão nhu càu tương lai cùa sàn phấm.............................................17II.Nghiên cứunội dun

Môn quản trị dự án đề tài báo cáo khả thi dự án sản xuất chocolate từ cacao nguyên chất

g công nghệ và kỹ thuậtcùadự án.............................171.Nghiên cứu lựa chọn đja điém thực hiện dự án........................................17

TRUÔNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHMôn: Quân trị dự ánỉ)ề tài: BÁO CÁO KHẢ THI Dự ÁN SẢN XUẤT CHOCOLATE TỪ CACAO

Môn quản trị dự án đề tài báo cáo khả thi dự án sản xuất chocolate từ cacao nguyên chất....................204.Lựa chọn công suất cùa dự ãn......................................................26s.Xãc định nhu cầu vặt liệu cùa dự án.....

..........................................266.Lặp chương trinh sàn xuất hãng nâm cùa dự án......................................287.Giãi pháp xây dưng Môn quản trị dự án đề tài báo cáo khả thi dự án sản xuất chocolate từ cacao nguyên chất

còng trinh của dư án...........................................29III.Phân tích hiệu quá tài chính dự án..............................................

Môn quản trị dự án đề tài báo cáo khả thi dự án sản xuất chocolate từ cacao nguyên chất

....301.ước lưong tống mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư.....................................302.Xác định nguòn vốn đâu tư...............................

TRUÔNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHMôn: Quân trị dự ánỉ)ề tài: BÁO CÁO KHẢ THI Dự ÁN SẢN XUẤT CHOCOLATE TỪ CACAO

Môn quản trị dự án đề tài báo cáo khả thi dự án sản xuất chocolate từ cacao nguyên chất hằng năm cùa dư án.............................335.Kết quâ kinh doanh cúa dư ãn......................................................356.Dư trù càn d

ối kế toàn hằng nãm cùa dư ãn.........................................367.Báo cáo ngân lưu dự án (TIPV trực tiép)..................................... Môn quản trị dự án đề tài báo cáo khả thi dự án sản xuất chocolate từ cacao nguyên chất

......378.Các chi tiêu phán ánh hiéu quâ tài chính..........................................38

TRUÔNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHMôn: Quân trị dự ánỉ)ề tài: BÁO CÁO KHẢ THI Dự ÁN SẢN XUẤT CHOCOLATE TỪ CACAO

TRUÔNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHÓ HÒ CHÍ .MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHMôn: Quân trị dự ánỉ)ề tài: BÁO CÁO KHẢ THI Dự ÁN SẢN XUẤT CHOCOLATE TỪ CACAO