KHO THƯ VIỆN 🔎

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Ngọc Hiếu

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         97 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Ngọc Hiếu

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Ngọc Hiếu

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC DÂN LẠP HAI PHÒNGISO 9(X)1:2O15KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPNGÀNH: KÉ TOÁN - KIỀM TOÁNSinh viên: Phạm Thị ThưGiàng viên h

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Ngọc Hiếuhướng dẫn : ThS. Hòa Thị Thanh HưưngHAI PHÒNG - 2019BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC DÂN LẠP HÀI PHÒNGHOÀN THIỆN CÒNG TÁC KẺ TOÁN DOANH THƯ, CHI

PHỈ VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QUẢ KINH DOANH TẠI CÒNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC HIÉƯKHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP DẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẺ TOÁN - KIEM TOÁNSinh viên: (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Ngọc Hiếu

Phạm Thị Thu*Giàng viên hướng dẫn: ThS. Hòa Thị Thanh HươngHÀI PHÒNG-2019BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI nọc DÂN LẶP HẢI PHỎNGNHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TÓT N

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Ngọc Hiếu

GHIỆP • • •Sinh viên: Phạm Thị ThưMà SV: 1512401103Lớp:QTI901KNgành: Ke toán - Kiểm toánTên đê tài:Hoàn thiện còng tác ke toán doanh thu. chi phi và x

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC DÂN LẠP HAI PHÒNGISO 9(X)1:2O15KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPNGÀNH: KÉ TOÁN - KIỀM TOÁNSinh viên: Phạm Thị ThưGiàng viên h

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Ngọc Hiếup ( về lý luận, thục tiễn, các so liệu cần tinh toán và các bân vè).J Tim hiêu lý luận vè công tác kế toán doanh thu. chi phí và xác định kêt quà kinh

doanh trong doanh nghiệp nhỏ và vừa;J Tim hiêu thực tế còng tác kê toán doanh thu. chi phi và xác định kèt quà kinh doanh tại đơn vị thực tập:J Đánh (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Ngọc Hiếu

giá ưu khuyết diêm cơ ban trong công tác kê toán nói chung cùng như công tác ke toán doanh thu. chi phi và xác định kêt quả kinh doanh nói riêng, trên

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Ngọc Hiếu

cơ sỡ đê xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tỏt hơn công tác hạch toán kè toán.2.Các so liệu càn thiết đê thiết ke. tíiili toán.Sưu tầm. lựa

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC DÂN LẠP HAI PHÒNGISO 9(X)1:2O15KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPNGÀNH: KÉ TOÁN - KIỀM TOÁNSinh viên: Phạm Thị ThưGiàng viên h

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Ngọc Hiếu diêm thực tập tốt nghiệp :J Công ty TNHH Thương mại Ngọc HiếuCÁN Bộ III ÓNG DẤN DẺ TÀI TÓT NGHIỆPNgười hướng dần thứ nhât:Họ và tên:Hòa Thị Thanh Hươ

ng1 lọc hâm. học vị:Thạc sìCơ quan cóng tác: Trưởng Đại học Dân lập I lãi PhòngNội dung hướng dan: Hoàn thiện công tác kè toán doanh thu. chi phi và x (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Ngọc Hiếu

ác dinh kct quà kinh doanh tại ('ông ty TNI III Thương mại Ngọc 1 lieu.

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC DÂN LẠP HAI PHÒNGISO 9(X)1:2O15KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPNGÀNH: KÉ TOÁN - KIỀM TOÁNSinh viên: Phạm Thị ThưGiàng viên h

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC DÂN LẠP HAI PHÒNGISO 9(X)1:2O15KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPNGÀNH: KÉ TOÁN - KIỀM TOÁNSinh viên: Phạm Thị ThưGiàng viên h