KHO THƯ VIỆN 🔎

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Hoàng Tín Phát

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         94 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Hoàng Tín Phát

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Hoàng Tín Phát

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC DÂN LẠP HẢI PHÒNG150 9001:2015KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆPNGÀNH: KÉ TOẤN-KIẺM TOÁNSinh viên:D(ing Thị Thanh TrangGiang v

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Hoàng Tín Phátviên hướng dần: Ths. Trần Thị Thanh TháoHAI PHÒNG - 2019BỌ GIÁO DỤC VA DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC DẤN LẶP HÁI PHÒNGĨĨOÀN TĨĨĨẸN CÔNG TÁC KÉ TOÁN DOANH Tĩĩ

ĩĩ, Cĩĩĩ PĨIÍ VÀ XÁC DĨNH KÉT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNĨĨĨĨ THƯƠNG MẠI HOÀNG TÍN PĨĨÁTKHÓA LUẬN TÓT NGHIẸP DẠI HỌC HẸ CHÍNH QUYNGÀNH: KỀ rOẤN-KĨẼM (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Hoàng Tín Phát

TOÁNSinh viên:Dặng Thị Thanh TrangGiảng viên hướng dần:Ths. Trần Thị Thanh TháoHẤ1 PHÒNG-2019BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DẤN LẠP HẢI PHÒNGN

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Hoàng Tín Phát

HIỆM VỤ ĐẺ TÀI TÓT NGHIỆPSinh vicn: Đặng Thị Thanh Trang Mẵ SV: 1512401017Lớp: QT1903KNgành: Kế loán Kiêm (oánl èn dề tài: 1 loàn thiện công tác ke to

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC DÂN LẠP HẢI PHÒNG150 9001:2015KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆPNGÀNH: KÉ TOẤN-KIẺM TOÁNSinh viên:D(ing Thị Thanh TrangGiang v

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Hoàng Tín Phát quyết trong nhiệm vụ đè tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực lien, các số liệu cân tinh toán và các bân vỗ).-Trinh bày các cơ sờ lý luận vê tô chức doan

h thu. chi phí và xác định kêt quá kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhó.-Mò ta thực trạng tô chức kè toán doanh thu. chi phí và xác định kèt qua k (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Hoàng Tín Phát

inh doanh lại Công ty I NI 111 'Thương Mại I loảng 'Tin Phát.-Dưa ra được một sô V kiên nhâm hoàn thiện còng tác kê toán doanh thu chi phi và xác dịnh

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Hoàng Tín Phát

kcl quã kinh doanh lại Công ty.2.Các sô liệu cân thiết đề thiết kè. tính toán.-Các vãn bán của Nhà nước về cho dộ kế toán liên quan don lô chức kế to

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC DÂN LẠP HẢI PHÒNG150 9001:2015KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆPNGÀNH: KÉ TOẤN-KIẺM TOÁNSinh viên:D(ing Thị Thanh TrangGiang v

(Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Hoàng Tín Phát-lỉệ thong sô sách kế toán liên quan dến lo chức kế toàn doanh thu. chi phi vả xác dịnh kốl quả kinh doanh lại Công ty I NI III Thương Mại I loãng Tín

Phái, sư dụng số liệu năm 2018.3.Địa diem thục lập lổl nghiệp.-Công lỵ TNHH Thương Mại Hoàng Tin Phái-Địa chi: 597 Nguyen Vãn Linh. Lê Chân. 1 lài Ph (Khóa Luận Tốt Nghiệp) Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Doanh Thu, Chi Phí Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Hoàng Tín Phát

òng.CÁN BỌ HƯỚNG DẢN DÈ TÀI TÓT NGHIỆPNgười hưóng dẫn thứ nhất:Họ và tên: Trần Thị Thanh Thào

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC DÂN LẠP HẢI PHÒNG150 9001:2015KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆPNGÀNH: KÉ TOẤN-KIẺM TOÁNSinh viên:D(ing Thị Thanh TrangGiang v

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC DÂN LẠP HẢI PHÒNG150 9001:2015KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆPNGÀNH: KÉ TOẤN-KIẺM TOÁNSinh viên:D(ing Thị Thanh TrangGiang v