KHO THƯ VIỆN 🔎

Nghiên cứu hoàn thiện quản lý chất lượng xây dựng công trình đường bộ khu vực phía Bắc.

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         244 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Nghiên cứu hoàn thiện quản lý chất lượng xây dựng công trình đường bộ khu vực phía Bắc.

Nghiên cứu hoàn thiện quản lý chất lượng xây dựng công trình đường bộ khu vực phía Bắc.

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TÀIĐOÀN THANH KỲNGHIÊN cúu HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢN G XÂY DƯNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỌ KHU vực PH

Nghiên cứu hoàn thiện quản lý chất lượng xây dựng công trình đường bộ khu vực phía Bắc.HÍA BÁCLUẬN ÁN T1ÉN SỉHà Nội - 2023Bộ GIÁO DỤC VÀ DÃO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG V’ẬN TẢIDOÀN THANH KỲNGHIÊN củư HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÂY D

ỤNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỌ KHƯ VỤC PHÍA BẢCLUAN ÁN TTÉN SĩNgành: Quan lý xây dựng Mà số: 9.58.03.02NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS Phạm Vãn VạngHà Nội - Nghiên cứu hoàn thiện quản lý chất lượng xây dựng công trình đường bộ khu vực phía Bắc.

2023iLỜI CAM ĐOANTác giã luận án cam đoan hân luận án nãy là cóng trình khoa học độc lập của riêng tác giã. Các só liệu, kêt quá nghiện cứu nêu trong

Nghiên cứu hoàn thiện quản lý chất lượng xây dựng công trình đường bộ khu vực phía Bắc.

luận ân là trung thực và có nguồn góc xuàt xứ rò ràng.Tác giá luận ánDoãn Thanh Kỳ11MỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN...............................................

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TÀIĐOÀN THANH KỲNGHIÊN cúu HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢN G XÂY DƯNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỌ KHU vực PH

Nghiên cứu hoàn thiện quản lý chất lượng xây dựng công trình đường bộ khu vực phía Bắc...........................viDANH MỤC BÀNG BIÉƯ......................................................viDANH MỤC HÌNH...................................

......................viiiMỜ ĐẤU...................................................................ICHƯƠNG 1: TÔNG QUAN CÁC VẤN ĐẼ CÓ Ĩ.ĨÊN QUAN ĐẼN Đ Nghiên cứu hoàn thiện quản lý chất lượng xây dựng công trình đường bộ khu vực phía Bắc.

Ê TÀĨ NGHIÊNCỪU......................................................................61.1.Nghiêu cứu yếu tố null hưỏug den công tác ỌLCL trong lĩuh vụ

Nghiên cứu hoàn thiện quản lý chất lượng xây dựng công trình đường bộ khu vực phía Bắc.

c xây dựng.................................................................61.1.1.Các ycu lố ãuh hường phan ánh \ ai trô quan lý và giáin sát nhã nước

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TÀIĐOÀN THANH KỲNGHIÊN cúu HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢN G XÂY DƯNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỌ KHU vực PH

Nghiên cứu hoàn thiện quản lý chất lượng xây dựng công trình đường bộ khu vực phía Bắc.án xâydựng.................................................................81.1.1.Yêu lõ ãnh hường phau ãuh vai trô điêu kiện lự nhiêu. kinh lẽ. xã hộ

i địa phưoug Nghiên cứu hoàn thiện quản lý chất lượng xây dựng công trình đường bộ khu vực phía Bắc.

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TÀIĐOÀN THANH KỲNGHIÊN cúu HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢN G XÂY DƯNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỌ KHU vực PH