KHO THƯ VIỆN 🔎

Nghiên cứu giám sát chất lượng môi trường nước biển ven bờ phía Nam bằng công nghệ viễn thám.

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         144 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Nghiên cứu giám sát chất lượng môi trường nước biển ven bờ phía Nam bằng công nghệ viễn thám.

Nghiên cứu giám sát chất lượng môi trường nước biển ven bờ phía Nam bằng công nghệ viễn thám.

Bộ GIÁO DỤCVIỆN HÀN LÂM KHOA HỌCVA ĐÀO TẠOVÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆNGUYỀN AN BÌNHNGHIÊN CỨU GIÁM SÁT CHÃT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG N

Nghiên cứu giám sát chất lượng môi trường nước biển ven bờ phía Nam bằng công nghệ viễn thám.NƯỚC BIẾN VEN BỜ PHÍA NAM BANG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁMLUẬN ÁN TIỄN SĨ KHOA HỌC TRÁI ĐẴTTP. HÒ CHÍ MINH - 2023BỘ GIÁO DỤCVIỆN HÀN LẢM KHOA HỌCVÀ ĐÀO TẠOVÀ

CÒNG NGHỆ VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆNGUYỄN AN BÌNHNGHIÊN CỨU GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG MÒI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ PHÍA NAM BANG CÔNG NGHỆ VIỄN Nghiên cứu giám sát chất lượng môi trường nước biển ven bờ phía Nam bằng công nghệ viễn thám.

THÁMChuyên ngành: Bán đô, viễn thám và hệ thông tin địa lý Mâ số: 9 44 02 14LUẬN ÁN TIỄN SĨ KHOA HỌC TRÁI ĐÃTXác nhận cùa Học viện Khoa Iìọc và công n

Nghiên cứu giám sát chất lượng môi trường nước biển ven bờ phía Nam bằng công nghệ viễn thám.

ghệThây hưởng dẫn 1Thây hướng dàn 2PGS.TS. Phạm Việt Hòa TS. Hồ Đình DuãnTP. HÒ CHÍ MINH-2023iLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan Luận án "Nghiên cứu giám sá

Bộ GIÁO DỤCVIỆN HÀN LÂM KHOA HỌCVA ĐÀO TẠOVÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆNGUYỀN AN BÌNHNGHIÊN CỨU GIÁM SÁT CHÃT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG N

Nghiên cứu giám sát chất lượng môi trường nước biển ven bờ phía Nam bằng công nghệ viễn thám. là trung thực, chưa lừng được sử dụng trong luận án nào khác.Thành phố Hô Chí Minh, ngày.tháng...nãm 20...Nghiên cứu sinhNGUYÊN AN BÌNHiiLỜI CẢM ƠNTá

c giả xin bày tô lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Phạm Việt ĩ lòa và TS Hô Đinh Duần dà truyền dạt kiên (hức và kinh nghiệm, hường dân khoa học dế luận á Nghiên cứu giám sát chất lượng môi trường nước biển ven bờ phía Nam bằng công nghệ viễn thám.

n được hoàn thành một cách tót nhát.rác giã xin gửi lời cám ơn trân trọng lơi Học viện Khoa học và Công nghệ, cùng các thây cô đà luôn động viên và tạ

Nghiên cứu giám sát chất lượng môi trường nước biển ven bờ phía Nam bằng công nghệ viễn thám.

o mọi điêu kiện thuận lợi nhãt trong suõt quá trinh học lập và thực hiện nghiên cứu.Cuỗi cùng, tác già xin trân trọng câm 011 Ban lành đạo Viện Địa lý

Bộ GIÁO DỤCVIỆN HÀN LÂM KHOA HỌCVA ĐÀO TẠOVÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆNGUYỀN AN BÌNHNGHIÊN CỨU GIÁM SÁT CHÃT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG N

Nghiên cứu giám sát chất lượng môi trường nước biển ven bờ phía Nam bằng công nghệ viễn thám.hi Minh, ngày...tháng....nãm 20....Nghiên cứu sinhNGUYỄN AN BÌNHiĩỉ

Bộ GIÁO DỤCVIỆN HÀN LÂM KHOA HỌCVA ĐÀO TẠOVÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆNGUYỀN AN BÌNHNGHIÊN CỨU GIÁM SÁT CHÃT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG N