KHO THƯ VIỆN 🔎

Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với tổ chức phi chính phủ nước ngoài ở Việt Nam.

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         203 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với tổ chức phi chính phủ nước ngoài ở Việt Nam.

Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với tổ chức phi chính phủ nước ngoài ở Việt Nam.

IỈỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUÓC GIA HÒ CHÍ MINHTRÀN DOÃN QUÂNQUÁN LÝ NHÀ NƯỚC BÀNG PHÁP LUẬT DÔI VỚI TÓ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAMLUẬN ẤN TIẾN

Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với tổ chức phi chính phủ nước ngoài ở Việt Nam. SỈNGÀNH: LÝ LUẬN VÀ LỊCH sư NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬTHÀ NỘI - 2023HỌC MẸN CHÍNH trị QUÓC gia hò CHỈ minhI RAN DOÀN QUÂNQUÀN LÝ NHÀ NƯỚC BÀNG PHÁP LUẬT ĐÓ

I VỚI rõ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI Ờ MẸT NAMLUẬN ÁN TIẾN Sỉ NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ LỊCH sử NHÀ NƯỚC VÀ PHẤP LUẬT Mã số: 9 38 01 06NGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với tổ chức phi chính phủ nước ngoài ở Việt Nam.

HỌC:1.TS. TÂNG THỊ THU TRANG2.TS. LẾ THANH BỈNHHÀ NỌI - 2023LỜI CAM ĐOANTôi cam đoan dây là công trình nghiên cừu khoa học do chinh tôi thực hiện. Các

Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với tổ chức phi chính phủ nước ngoài ở Việt Nam.

sổ liệu thu thập và kết quá phân tích trong luận án là trung thực, có nguồn gốc rò ràng, được trích dẫn theo quy định.Tác giá luận ánMỤC LỤCMỞĐẢU....

IỈỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUÓC GIA HÒ CHÍ MINHTRÀN DOÃN QUÂNQUÁN LÝ NHÀ NƯỚC BÀNG PHÁP LUẬT DÔI VỚI TÓ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAMLUẬN ẤN TIẾN

Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với tổ chức phi chính phủ nước ngoài ở Việt Nam........71.1.Tổng quan tình hỉnh nghiên cứu..........................71.2.Nhận xét chung về công trinh nghiên cứu liên quan đến đề tài. nhùng vấnđề cần

tiếp tục nghiên cứu trong luân án và già thuyết khoa học và câu hòi nghiên cứu.............................................27Chương 2: co SỜ LÝ LUẬN Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với tổ chức phi chính phủ nước ngoài ở Việt Nam.

QUẤN LÝ NHÀ NƯỚC BÀNG PHẤP LUẬT ĐỎI VỚI TỎ CHỨC PHI CHÍNH PHÙ NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM................................................332.1.Khái niệm, đặ

Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với tổ chức phi chính phủ nước ngoài ở Việt Nam.

c điếm và vai trò cùa quân lý nhã nước bảng phápluật đoi VÓI tố chức phi chinh phu nước ngoài ớ Việt Nam.332.2.Nội dung quăn lý nhà nước bling pháp lu

IỈỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUÓC GIA HÒ CHÍ MINHTRÀN DOÃN QUÂNQUÁN LÝ NHÀ NƯỚC BÀNG PHÁP LUẬT DÔI VỚI TÓ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAMLUẬN ẤN TIẾN

Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với tổ chức phi chính phủ nước ngoài ở Việt Nam.vói lồ chứcphi chính phù nước ngoài ớ Việt Nam...................622.4. Kinh nghiệm cùa một số quốc gia về quân lý nhà nước bẳng pháp luật đối với tổ

chức phi chính phũ nước ngoài và giá trị tham kháo với Việt Nam.... 68 Chương 3: CÁC YÊU TÓ ÁNH HƯỞNG VÀ THựC TRẠNG QUÀN LÝNHÀ NƯỚC BÀNG PHẤP LUẬT ĐÓI Quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với tổ chức phi chính phủ nước ngoài ở Việt Nam.

VỚI TO CHỨC PHICHÍNH PHÙ NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM......................773.1.Các yếu tố ảnh hường đến quân lý nhả nước bằng pháp luật đoi vởi lổ

IỈỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUÓC GIA HÒ CHÍ MINHTRÀN DOÃN QUÂNQUÁN LÝ NHÀ NƯỚC BÀNG PHÁP LUẬT DÔI VỚI TÓ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAMLUẬN ẤN TIẾN

IỈỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUÓC GIA HÒ CHÍ MINHTRÀN DOÃN QUÂNQUÁN LÝ NHÀ NƯỚC BÀNG PHÁP LUẬT DÔI VỚI TÓ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAMLUẬN ẤN TIẾN