KHO THƯ VIỆN 🔎

Nghiên cứu giám sát chất lượng môi trường nước biển ven bờ phía Nam bằng công nghệ viễn thám.

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         144 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Nghiên cứu giám sát chất lượng môi trường nước biển ven bờ phía Nam bằng công nghệ viễn thám.

Nghiên cứu giám sát chất lượng môi trường nước biển ven bờ phía Nam bằng công nghệ viễn thám.

Bộ GIÁO DỤCVIỆN HÀN LÂM KHOA HỌCVA ĐÀO TẠOVÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆNGUYỄN AN BÌNHNGHIÊN CỨU GIÁM SÁT CHÃT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG N

Nghiên cứu giám sát chất lượng môi trường nước biển ven bờ phía Nam bằng công nghệ viễn thám.NƯỚC BIẾN VEN BỜ PHÍA NAM BANG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁMLUẬN ÁN TIẼN SĨ KHOA HỌC TRÁI DATTP. HÒ CHÍ MINH - 2023Bộ GIÁO DỤCVIỆN HÀN LÂM KHOA HỌCVÀ ĐÀO TẠOVÀ

CÒNG NGHỆ VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆNGUYỄN AN BÌNHNGHIÊN CỨU GIÁM SÁT CHẪT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ PHÍA NAM BANG CÔNG NGHỆ VIỄN Nghiên cứu giám sát chất lượng môi trường nước biển ven bờ phía Nam bằng công nghệ viễn thám.

THÁMChuyên ngành: Bán đô, viễn thám và hệ thông tin địa lý Mã số: 9 44 02 14LUẬN ÁN TIỄN SĨ KHOA HỌC TRÁI ĐÃTXác nhận cùa Học viện Thây hướng dàn 1Thâ

Nghiên cứu giám sát chất lượng môi trường nước biển ven bờ phía Nam bằng công nghệ viễn thám.

y hướng dàn 2Khoa học và công nghệPGS.TS. Phạm Việt Hòa TS. Hô Đình DuãnTP. HÒ CHÍ MINH-2023iLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan Luận án "Nghiên cứu giám sát

Bộ GIÁO DỤCVIỆN HÀN LÂM KHOA HỌCVA ĐÀO TẠOVÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆNGUYỄN AN BÌNHNGHIÊN CỨU GIÁM SÁT CHÃT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG N

Nghiên cứu giám sát chất lượng môi trường nước biển ven bờ phía Nam bằng công nghệ viễn thám.là trung thực, chưa lừng được sử dụng trong luận án nào khác.Thành phố Hô Chí Minh, ngày.tháng...nãm 20...Nghiên cứu sinhNGUYÊN AN BÌNHiiLỜI CẢM ƠNTác

giả xin bày tô lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Phạm Việt ĩ lòa và TS Hô Đinh Duần dà truyền dạt kiên (hức và kinh nghiệm, hường dân khoa học dế luận án Nghiên cứu giám sát chất lượng môi trường nước biển ven bờ phía Nam bằng công nghệ viễn thám.

được hoàn thành một cách tót nhát.rác giã xin gửi lời cám ơn trân trọng lơi Học viện Khoa học và Công nghệ, cùng các thây cô đà luôn động viên và tạo

Nghiên cứu giám sát chất lượng môi trường nước biển ven bờ phía Nam bằng công nghệ viễn thám.

mọi điêu kiện thuận lợi nhãt trong suõt quá trinh học lập và thực hiện nghiên cứu.Cuỗi cùng, tác già xin trân trọng câm 011 Ban lành đạo Viện Địa lý

Bộ GIÁO DỤCVIỆN HÀN LÂM KHOA HỌCVA ĐÀO TẠOVÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆNGUYỄN AN BÌNHNGHIÊN CỨU GIÁM SÁT CHÃT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG N

Nghiên cứu giám sát chất lượng môi trường nước biển ven bờ phía Nam bằng công nghệ viễn thám.i Minh, ngày...tháng....nãm 20....Nghiên cứu sinhNGUYỄN AN BÌNHiiiMỤC LỤC

Bộ GIÁO DỤCVIỆN HÀN LÂM KHOA HỌCVA ĐÀO TẠOVÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆNGUYỄN AN BÌNHNGHIÊN CỨU GIÁM SÁT CHÃT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG N