KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quyền Của Người Bị Kết Án Phạt Tù Từ Thực Tiễn Tỉnh Bắc Ninh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         87 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quyền Của Người Bị Kết Án Phạt Tù Từ Thực Tiễn Tỉnh Bắc Ninh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quyền Của Người Bị Kết Án Phạt Tù Từ Thực Tiễn Tỉnh Bắc Ninh

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XẢ HỘIDO IIVNG CƯỜNGQUYỀN CỦA NGƯỜI BỊ KÉT ÁN PHẠT TÙ TỪ THỰC TIỄN TỈNH BÁC NINHLUẬN VÁN THẠC sì

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quyền Của Người Bị Kết Án Phạt Tù Từ Thực Tiễn Tỉnh Bắc NinhìI.UẶT HÌNH Sự VÀ TÓ TỤNG IIÌNII sụHANOI, 2020VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI• • • •DO HÙNG CƯỜNGQUYÊN CỦA NGƯỜI BỊ KÉT

ÁN PHẠT TÙ TỪ THỰC TIỀN TỈNH BẤC NINHNgành: Luật Hình sự và l ó tụng hình sự Mă sổ: 8.38.01.04NGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA HỌC: IS. NGUYỀN THỊ THANH Till YHÀ (Luận Văn Thạc Sĩ) Quyền Của Người Bị Kết Án Phạt Tù Từ Thực Tiễn Tỉnh Bắc Ninh

NỌI, 2020MỤC LỤCMỞ I)ẢƯ........................................................................1Chương 1: NHƯNG VÁN ĐÉ LÝ LUẠN VẺ ỌVYẺN CỨA NGƯỜI BỊ K

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quyền Của Người Bị Kết Án Phạt Tù Từ Thực Tiễn Tỉnh Bắc Ninh

ÉTÁN PHẠT I L ...................................................................81.1.Khái niệm quyền cùa người bị kết án phạt ni..............81.2.I

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XẢ HỘIDO IIVNG CƯỜNGQUYỀN CỦA NGƯỜI BỊ KÉT ÁN PHẠT TÙ TỪ THỰC TIỄN TỈNH BÁC NINHLUẬN VÁN THẠC sì

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quyền Của Người Bị Kết Án Phạt Tù Từ Thực Tiễn Tỉnh Bắc NinhÁP LUẬT VÀ TH ực TIỀN Tllực HIỆN ỌUYÉN CỦA NGƯỜI BỊ KÉT ÁN PHẠT TÙ TRÊN ĐỊA BÀN TÌNH BÁC NINH...............................................302.1.Thực

trạng quy định của pháp luật về quyền cùa người bị kết án phạt tủở Việt Nam..................................................................302.2.Th (Luận Văn Thạc Sĩ) Quyền Của Người Bị Kết Án Phạt Tù Từ Thực Tiễn Tỉnh Bắc Ninh

ực tiễn thực hiện quyền cũa người bị kết án phạt tù ở tinh Bắc Ninh..422.3.Nhàn xét. đánh giá về quy định của pháp luật về quyền của người bi kết án v

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quyền Của Người Bị Kết Án Phạt Tù Từ Thực Tiễn Tỉnh Bắc Ninh

à tồchức thực hiện quyền cúa người bị két án phạt tù trên địa bàn linh Bắc Ninh.51Chương 3: GIÁI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LƯẠT VÀ BÀO ĐÂM TO CHỪC THỤC HIỆ

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XẢ HỘIDO IIVNG CƯỜNGQUYỀN CỦA NGƯỜI BỊ KÉT ÁN PHẠT TÙ TỪ THỰC TIỄN TỈNH BÁC NINHLUẬN VÁN THẠC sì

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quyền Của Người Bị Kết Án Phạt Tù Từ Thực Tiễn Tỉnh Bắc Ninh quyền của người bị kcl án phạt lù ....583.2.Các giai pháp hoãn thiện pháp luật về quyền cua người bị kết án phạt nìờ Vici Nam........................

..........................................603.3.Giãi pháp bão đâm thực hiện quyền của người bị kct án phạt lù ờ Vici Nam .63KẾT LUẬN.................. (Luận Văn Thạc Sĩ) Quyền Của Người Bị Kết Án Phạt Tù Từ Thực Tiễn Tỉnh Bắc Ninh

.....................................................79DANH MỤC: Tài LIẸV tham khao

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XẢ HỘIDO IIVNG CƯỜNGQUYỀN CỦA NGƯỜI BỊ KÉT ÁN PHẠT TÙ TỪ THỰC TIỄN TỈNH BÁC NINHLUẬN VÁN THẠC sì

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XẢ HỘIDO IIVNG CƯỜNGQUYỀN CỦA NGƯỜI BỊ KÉT ÁN PHẠT TÙ TỪ THỰC TIỄN TỈNH BÁC NINHLUẬN VÁN THẠC sì