KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ứng Dụng Mô Hình “Decision Tree” Hoàn Thiện Phương Pháp Định Giá Đất Đai Hàng Loạt Trên Địa Bàn Thành Phố Lào Cai

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         122 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Ứng Dụng Mô Hình “Decision Tree” Hoàn Thiện Phương Pháp Định Giá Đất Đai Hàng Loạt Trên Địa Bàn Thành Phố Lào Cai

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ứng Dụng Mô Hình “Decision Tree” Hoàn Thiện Phương Pháp Định Giá Đất Đai Hàng Loạt Trên Địa Bàn Thành Phố Lào Cai

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊNDO VÃN HẢIỦNG DỤNG MÔ HÌNH “DECISION TREE” HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ ĐẤT ĐAI HÀNG LOẠT TRÊ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ứng Dụng Mô Hình “Decision Tree” Hoàn Thiện Phương Pháp Định Giá Đất Đai Hàng Loạt Trên Địa Bàn Thành Phố Lào CaiÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHÓ LÀO CAILUÂN VĂN THẠC sĩ QUẢN LÝ ĐÁT ĐAIThái Nguyên - 2016DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN•__•_____________D

Ò VĂN HẢIỨNG DỤNG MÔ HÌNH “DECISION TREE” HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ ĐÁT ĐAI HÀNG LOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHÓ LÀO CAIChuyên ngành : QUẢN LÝ ĐÁT £ (Luận Văn Thạc Sĩ) Ứng Dụng Mô Hình “Decision Tree” Hoàn Thiện Phương Pháp Định Giá Đất Đai Hàng Loạt Trên Địa Bàn Thành Phố Lào Cai

)AI: 60850103LUẬN VĂN THẠC sỉ QUẢN LÝ DAT DAI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hoàng Văn HùngThái Nguyên - 2016ILỜ1 CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là c

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ứng Dụng Mô Hình “Decision Tree” Hoàn Thiện Phương Pháp Định Giá Đất Đai Hàng Loạt Trên Địa Bàn Thành Phố Lào Cai

ông trình nghiên cứu do chính tôi thực hiện. Các số liệu sơ cấp và kết qua nghiên cứu trong luận vãn là trung thực và chưa dược ai công bố trong bất c

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊNDO VÃN HẢIỦNG DỤNG MÔ HÌNH “DECISION TREE” HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ ĐẤT ĐAI HÀNG LOẠT TRÊ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ứng Dụng Mô Hình “Decision Tree” Hoàn Thiện Phương Pháp Định Giá Đất Đai Hàng Loạt Trên Địa Bàn Thành Phố Lào Caiư giúp đờ. động viên, chi bào cua các thầy cô. bạn bè. đồng nghiệp và người thán.Nhân dtp này. tôi xin bày to lòng biết ơn sáu sắc tới PGS.TS Hoàng Vă

n Hùng. Giám đốc Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tinh Lào Cai người đã luôn theo sát. tận lình hướng dần. chi báo tôi trong suốt quá trình thực hiện (Luận Văn Thạc Sĩ) Ứng Dụng Mô Hình “Decision Tree” Hoàn Thiện Phương Pháp Định Giá Đất Đai Hàng Loạt Trên Địa Bàn Thành Phố Lào Cai

luận vãn.Tôi xin chân thành cám ơn toàn thề các thầy cô giáo trong phòng đào tạo. Khoa Quan lý Tài nguyên. Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đà luô

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ứng Dụng Mô Hình “Decision Tree” Hoàn Thiện Phương Pháp Định Giá Đất Đai Hàng Loạt Trên Địa Bàn Thành Phố Lào Cai

n giúp đờ tạo mọi điều kiện cho tôi trong thời gian qua.Tôi xin chân (hành câm ơn Ban lãnh đạo và cán bộ Ưỷ ban nhân dân thành phố Lào Cai. phòng Tài

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊNDO VÃN HẢIỦNG DỤNG MÔ HÌNH “DECISION TREE” HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ ĐẤT ĐAI HÀNG LOẠT TRÊ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ứng Dụng Mô Hình “Decision Tree” Hoàn Thiện Phương Pháp Định Giá Đất Đai Hàng Loạt Trên Địa Bàn Thành Phố Lào Caiôi hoàn thành đề tài này.Cuối cùng tôi xin cảm ơn sâu sắc lới gia đình đă dộng viên, tao moi điều kiện về vật chất cũng như linh thần trong suốt quá t

rình tôi thực hiện đề tài này.Một lằn nừa tôi xin chân trọng câm ơn và cám tạ !Lào Cai, ĩháng 09 năm 20 J 6Tác giãĐỗ Văn HâliiiMỤC LỤC LỞI CAM ĐOAN... (Luận Văn Thạc Sĩ) Ứng Dụng Mô Hình “Decision Tree” Hoàn Thiện Phương Pháp Định Giá Đất Đai Hàng Loạt Trên Địa Bàn Thành Phố Lào Cai

...........................................................i

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊNDO VÃN HẢIỦNG DỤNG MÔ HÌNH “DECISION TREE” HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ ĐẤT ĐAI HÀNG LOẠT TRÊ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊNDO VÃN HẢIỦNG DỤNG MÔ HÌNH “DECISION TREE” HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ ĐẤT ĐAI HÀNG LOẠT TRÊ