KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ứng Dụng Gis Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Phục Vụ Giám Sát Công Viên Địa Chất

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         75 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Ứng Dụng Gis Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Phục Vụ Giám Sát Công Viên Địa Chất

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ứng Dụng Gis Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Phục Vụ Giám Sát Công Viên Địa Chất

Bộ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGỉ RƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ .MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI • • •PHẠM DUY TÙNGỨNG DỤNG GIS XÂY DựNG cơ SỜ DỮ LIỆƯ PHỤC VỤ GIÁM SÁT CÔN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ứng Dụng Gis Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Phục Vụ Giám Sát Công Viên Địa ChấtNG VIÊN ĐỊA CHẤTCHUYÊN NGÀNH: KỲ TIIUẶT TRÁC DỊA - BÀN DỎLUẠN VÃN THẠC sỉ KỸ THUẬTHÀ NỘI, NẤM 2019Bộ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG DẠI HỌC TÀI NGUYÊ

N VÀ .MÔI TRƯỜNG HÀ NỘIPHẠM DUY TÙNGỨNG DỤNG GIS XÂY DựNG cơ SỜ DỮ LIỆUPHỤC VỤ GIÁM SÁT CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤTc HUYÊN NGÀNH : KỸ THI ẠT TRẤC DỊA - BAN DÒM (Luận Văn Thạc Sĩ) Ứng Dụng Gis Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Phục Vụ Giám Sát Công Viên Địa Chất

Ả SÓ: 8520503LUẶN VÂN THẠC sỉ KỸ THUẬTHÀ NỌI, NẢM 2019CÔNG TRÌNH Được HOÀN THÀNH TẠITRƯỜNG DẠI HỌC TÀI NGUYÊN V À MỎI TRƯỜNG HÀ NỌICán bộ hướng dan: T

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ứng Dụng Gis Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Phục Vụ Giám Sát Công Viên Địa Chất

S. Bùi Thị Hông Thâm('án bộ chắm phân biện I: PGS. ỉ s. Doãn 1 là PhongCán bộ chàm phan biện 2: TS. Trịnh Thị Hoài ThuLuận van thạc sĩ được bao vệ lại

Bộ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGỉ RƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ .MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI • • •PHẠM DUY TÙNGỨNG DỤNG GIS XÂY DựNG cơ SỜ DỮ LIỆƯ PHỤC VỤ GIÁM SÁT CÔN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ứng Dụng Gis Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Phục Vụ Giám Sát Công Viên Địa Chấtiên cửu được trình bày trong luận văn lả hoàn toàn trung thực vả chinh xác.Hà Nội, ngày /6 tháng Oì nãm 20 ỉ 9TẤC GIẢ LUẬN VĂNPhạm Duy l ùngiiLỜI CAM

ONLuận vãn dược hoàn thành theo chương trinh dào tạo ('ao học Khoa Trãc địa - Ban đô và Thông tin địa lý, chuyên ngành Kỳ thuật Trác địa - Ban đô tại (Luận Văn Thạc Sĩ) Ứng Dụng Gis Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Phục Vụ Giám Sát Công Viên Địa Chất

Trường Đại học l ài nguyên và Môi trường 1 là Nội.Dè thực hiện luận Van này ngoài sự nồ lực cua ban thân, cm xin được bày to lòng bicl on sâu sac lới

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ứng Dụng Gis Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Phục Vụ Giám Sát Công Viên Địa Chất

TS. Bùi Thị Hồng Thâm, người đà trực tiếp hướng dan. giúp đờ và đóng góp nhiêu ý kicn quý báu trong quá Irình thực hiện dè tài nãy.lún xin chân thành

Bộ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGỉ RƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ .MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI • • •PHẠM DUY TÙNGỨNG DỤNG GIS XÂY DựNG cơ SỜ DỮ LIỆƯ PHỤC VỤ GIÁM SÁT CÔN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ứng Dụng Gis Xây Dựng Cơ Sở Dữ Liệu Phục Vụ Giám Sát Công Viên Địa Chấtột môi trường tot cho em hoãn thành luận vãn nãy.

Bộ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGỉ RƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ .MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI • • •PHẠM DUY TÙNGỨNG DỤNG GIS XÂY DựNG cơ SỜ DỮ LIỆƯ PHỤC VỤ GIÁM SÁT CÔN