KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Truyền Thuyết Vùng Ven Sông Cầu

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         121 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Truyền Thuyết Vùng Ven Sông Cầu

(Luận Văn Thạc Sĩ) Truyền Thuyết Vùng Ven Sông Cầu

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRI ‘ÔNG DẠI nọc su* PHẠMCAO THI HƯƠNGTRUYỀN THUYẾT VỪNG VEN SÔNG CÀU(Kháo sút trên dịu bàn thuộc thành phô Thái Nguyên)LUẬN VÃN TH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Truyền Thuyết Vùng Ven Sông CầuHẠC sĩ NGÔN NGŨ, VĂN HỌC VÀ VĂN HÓA VIỆT NAMTHÁI NGUYÊN - 2020ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠMCAO THI HƯƠNGTRUYỀN THUYẾT VÙNG VEN SÔNG CÀU(K

hảo sá ỉ trên dịu bàn thuộc thành phô i hái Nguyên)Ngành: Văn học Mệt Nam Mà số: 8 22 01 21LUẬN VÃN THẠC sĩ NGÔN NGŨ, Văn học và vãn hóa V1ỆT NAMNgười (Luận Văn Thạc Sĩ) Truyền Thuyết Vùng Ven Sông Cầu

hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYÊN HÀNG PHƯƠNGTHÁI NGUYÊN - 2020LÒI CAM DOANTôi xin cam đoan các so liệu và kết quá nghiên cứu nêu trong luận văn là t

(Luận Văn Thạc Sĩ) Truyền Thuyết Vùng Ven Sông Cầu

rung thực, khách quan và chưa có ai công bô trong bât cứ còng trình nghiên cứu nào.Tỏi xin cam đoan các thòng tin trích dẫn trong luận văn đêu ghi rõ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRI ‘ÔNG DẠI nọc su* PHẠMCAO THI HƯƠNGTRUYỀN THUYẾT VỪNG VEN SÔNG CÀU(Kháo sút trên dịu bàn thuộc thành phô Thái Nguyên)LUẬN VÃN TH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Truyền Thuyết Vùng Ven Sông Cầua học PGS.TS. Nguyền lùng Phương dà tận tinh dạy bào. hướng dần và giúp dờ tôi trong quá trinh hoàn thành luận vãn này.Tôi xin chân thành cảm ơn Ban g

iám hiệu. Ban chú nhiệm khoa Ngừ vãn. Ban chu nhiệm khoa Sau đại học trường Dại học Sư phạm - Dại học Thái Nguyên dà giúp dờ. tạo diêu kiện thuận lợi (Luận Văn Thạc Sĩ) Truyền Thuyết Vùng Ven Sông Cầu

cho tôi trong quá trình học tập cùng như trong quá trình thực hiện luận vãn.Bèn cạnh dó tôi xin chân thành cám ơn ƯBNI) phường Dồng Bẩm, ban quán lý đ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Truyền Thuyết Vùng Ven Sông Cầu

èn Túc Duyên, ban quàn lý đèn Xương Ròng, ban quán lý đèn Mo Bạch, ban quân lý den Cột Cờ. ban quản lỷ den Mầu Thoái.... dã het lòng hồ trợ (hồng tin.

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRI ‘ÔNG DẠI nọc su* PHẠMCAO THI HƯƠNGTRUYỀN THUYẾT VỪNG VEN SÔNG CÀU(Kháo sút trên dịu bàn thuộc thành phô Thái Nguyên)LUẬN VÃN TH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Truyền Thuyết Vùng Ven Sông Cầu lỏi trong SUÔI quá trinh học lập và nghiên cứu.Xin chán thành cóm ơn!Thái Nguyên. thủng 9 nám 2020Tác giaCao Thu liưongiiMỤC LỤCLÒI CAM ĐOAN.........

.........................................iLÒI CAM ƠN...................................................ii (Luận Văn Thạc Sĩ) Truyền Thuyết Vùng Ven Sông Cầu

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRI ‘ÔNG DẠI nọc su* PHẠMCAO THI HƯƠNGTRUYỀN THUYẾT VỪNG VEN SÔNG CÀU(Kháo sút trên dịu bàn thuộc thành phô Thái Nguyên)LUẬN VÃN TH