KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Sử Dụng Phương Pháp Đóng Vai Vào Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 10 Ở Một Số Trường Trung Học Phổ Thông Trên Địa Bàn Thành Phố Thái Nguyên

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         141 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Sử Dụng Phương Pháp Đóng Vai Vào Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 10 Ở Một Số Trường Trung Học Phổ Thông Trên Địa Bàn Thành Phố Thái Nguyên

(Luận Văn Thạc Sĩ) Sử Dụng Phương Pháp Đóng Vai Vào Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 10 Ở Một Số Trường Trung Học Phổ Thông Trên Địa Bàn Thành Phố Thái Nguyên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC su PHẠMMAI HẢNG GIANGsư DƯNG PHƯƠNG PHÁP ĐÓNG VAI VÀO DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 10 Õ MỘT SO TRƯỜNG TRUNG HỌ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Sử Dụng Phương Pháp Đóng Vai Vào Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 10 Ở Một Số Trường Trung Học Phổ Thông Trên Địa Bàn Thành Phố Thái NguyênỌC PHÔ THÔNG TRÊN DĨA BÀN THÀNH PHÓ THÁI NGUYENLUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤCTHÁI NGUYÊN - 2020ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRUÔNG DẠI HỌC su PHẠMMAI HÀNG

GIANGSỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DÓNG VAI VÀO DẠY HỌC MÔN GIẢO DỤC CÒNG DÂN LỚP 10 õ MỘT $Ó TRƯỜNG TRUNG HỌC PHO THÔNG TRÊN DĨA BÀN THÀNH PHÓ THÁI NGUYENNgành (Luận Văn Thạc Sĩ) Sử Dụng Phương Pháp Đóng Vai Vào Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 10 Ở Một Số Trường Trung Học Phổ Thông Trên Địa Bàn Thành Phố Thái Nguyên

: LL & PPD11 bộ môn Lý hiận Chính trị Mã số: 8.14.01.11LUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤCNgười hướng dẫn khoa học: TS. NGUYÊN THI HẠNHTHÁI NGUYÊN - 20

(Luận Văn Thạc Sĩ) Sử Dụng Phương Pháp Đóng Vai Vào Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 10 Ở Một Số Trường Trung Học Phổ Thông Trên Địa Bàn Thành Phố Thái Nguyên

20LỜI CAM DOANTôi xin cam đoan luận văn “Sir dụng phương pháp dóng vai vào dạy học môn Giáo dạc công dân lớp 10 ờ một sô trường Trung học phô thông tr

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC su PHẠMMAI HẢNG GIANGsư DƯNG PHƯƠNG PHÁP ĐÓNG VAI VÀO DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 10 Õ MỘT SO TRƯỜNG TRUNG HỌ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Sử Dụng Phương Pháp Đóng Vai Vào Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 10 Ở Một Số Trường Trung Học Phổ Thông Trên Địa Bàn Thành Phố Thái Nguyên chịu trách nhiệm.Thái Nguyên, tháng 9 ììàm 2020Tác già dề tàiMAT HANG GIANGLỜI CẢM ONTrước tiên, em xin trân trọng câm ơn các thây, cò giáo khoa Giáo

dục chính trị - Trường Dại học Sư phạm Thái Nguyên dà ân cân dạy do và truyên dạt nhừng tri thức quý báu trong suốt nhừng năm qua. dê cm hoàn thành t (Luận Văn Thạc Sĩ) Sử Dụng Phương Pháp Đóng Vai Vào Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 10 Ở Một Số Trường Trung Học Phổ Thông Trên Địa Bàn Thành Phố Thái Nguyên

ỏt khóa học cua minh.Đặc biệt, cm xin trân trọng câm ơn cô giáo TS. .Nguyễn ỉ hu Hạnh dà nhiệt lình, tàm huyết íruyên lại cho em những mạch tri thức l

(Luận Văn Thạc Sĩ) Sử Dụng Phương Pháp Đóng Vai Vào Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 10 Ở Một Số Trường Trung Học Phổ Thông Trên Địa Bàn Thành Phố Thái Nguyên

iên thông, khoa học. dây dủ. dông thời dằ hướng dần tửng nội dung, phương pháp nghiên cửu dê luận vân dược hoàn thiện hem.Em cùng xin dược gừi lời câm

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC su PHẠMMAI HẢNG GIANGsư DƯNG PHƯƠNG PHÁP ĐÓNG VAI VÀO DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 10 Õ MỘT SO TRƯỜNG TRUNG HỌ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Sử Dụng Phương Pháp Đóng Vai Vào Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 10 Ở Một Số Trường Trung Học Phổ Thông Trên Địa Bàn Thành Phố Thái Nguyênkhóa học và hoàn tat luận vân này.Thái Nguyen, ngày 20 iháng 9 nủììì 2020Học viênMai Hằng GiangiiMỤC LỤCTrang LỜI CAM DO AN...........................

..........................iLỜI CẢM ƠN.......................................................iiMỤC LỤC................................................. (Luận Văn Thạc Sĩ) Sử Dụng Phương Pháp Đóng Vai Vào Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 10 Ở Một Số Trường Trung Học Phổ Thông Trên Địa Bàn Thành Phố Thái Nguyên

........iiiDANH MỤC CÁC TỪ V1ÉT TAT.........................................viDANII MỤC CÁC BÁNG..............................................viiDANH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Sử Dụng Phương Pháp Đóng Vai Vào Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 10 Ở Một Số Trường Trung Học Phổ Thông Trên Địa Bàn Thành Phố Thái Nguyên

MỤC CÁC BIÊU DÓ. sơ DÓ....................................viiiMỞ DẤU............................................................1ỉ. Lý do chọn đè tài.

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC su PHẠMMAI HẢNG GIANGsư DƯNG PHƯƠNG PHÁP ĐÓNG VAI VÀO DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 10 Õ MỘT SO TRƯỜNG TRUNG HỌ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC su PHẠMMAI HẢNG GIANGsư DƯNG PHƯƠNG PHÁP ĐÓNG VAI VÀO DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 10 Õ MỘT SO TRƯỜNG TRUNG HỌ