KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Truyền Thuyết Và Lễ Hội Dân Gian Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         175 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Truyền Thuyết Và Lễ Hội Dân Gian Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

(Luận Văn Thạc Sĩ) Truyền Thuyết Và Lễ Hội Dân Gian Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HOC? KHOA HỌCNGUYÊN THỊ THI HÀTRUYỀN THUYẾT VÀ LẺ HỘI DÂN GIAN HUYỆN YÊN BÌNH, TÍNH YÊN BÁILĨĨẶN VÃN TĩĩẠC Sĩ NGÔN NGỮ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Truyền Thuyết Và Lễ Hội Dân Gian Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái VÀ VÃN nó A MẸT NAMTHÁI NGUYÊN-2016ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRI ỔNG đại học khoa học ________•__•______ •NGUYÊN THỊ THU HÀTRUYỀN THUYÉT VÀ LẺ HỘI DÂN GIAN

HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI Chuyên ngành: Ván học dãn giíin Mã ngành: 60220121LUẬN VÀN THẠC sì NGÔN NGỦ VÀ VĂN HÓA MỆT NAM • • •NGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA (Luận Văn Thạc Sĩ) Truyền Thuyết Và Lễ Hội Dân Gian Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

HỌC:PGS. TS. NGUYỀN THỊ HUỀTHÁI NGUYÊN - 20161LÕ1 CAM DOANTÒI xin cam đoan đây là công trinh nghiên cứu cua riêng tôi Các số liêu, kết quà kháo sát và

(Luận Văn Thạc Sĩ) Truyền Thuyết Và Lễ Hội Dân Gian Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

nghiền cứu chưa lững được ai công bó trong bàl ki công Irinh nghicn cứu khoa hoc não.l ác già luận vãnNguyền I hị Thu HàiiLỜI CÁM ƠNTrong quá trình h

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HOC? KHOA HỌCNGUYÊN THỊ THI HÀTRUYỀN THUYẾT VÀ LẺ HỘI DÂN GIAN HUYỆN YÊN BÌNH, TÍNH YÊN BÁILĨĨẶN VÃN TĩĩẠC Sĩ NGÔN NGỮ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Truyền Thuyết Và Lễ Hội Dân Gian Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Báin thành bày tò lòng biết ơn đen quý Thầy Cô tham gia giảng dạy l<Ýp (’ao học Vãn học Việt Nam khóa 8. quý Thầy Cò cõng tác tại Phông Sau Đại học Trườn

g Đại học Khoa học Dại học Thái Nguyên. Tói cùng xin chân thành cám ơn Ban Giám hiệu Tnrờng TIIPT Hoàng Quốc Việt-Thãnh phố Yên Bãi vã các bạn dồng ng (Luận Văn Thạc Sĩ) Truyền Thuyết Và Lễ Hội Dân Gian Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

hiệp.Dặc biệt, tác già xin bày tó lòng In ân sâu sac den PGS. rs. Nguyên rhị Hue. người dà hết lòng giúp dờ vã hướng dần tận tinh chi bao tòi trong su

(Luận Văn Thạc Sĩ) Truyền Thuyết Và Lễ Hội Dân Gian Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

ốt quà trinh chuẩn bị. nghiên cứu vâ hoàn thành luận vãn.Dù đà có nhiều cố gang trong quá trình thực hiện, song chac chan rang luận vàn này sè không t

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HOC? KHOA HỌCNGUYÊN THỊ THI HÀTRUYỀN THUYẾT VÀ LẺ HỘI DÂN GIAN HUYỆN YÊN BÌNH, TÍNH YÊN BÁILĨĨẶN VÃN TĩĩẠC Sĩ NGÔN NGỮ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Truyền Thuyết Và Lễ Hội Dân Gian Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Báicho công tác sưu tằm vã bao tổn kho tàng truyền thuyết và lề hôi dàn gian ỡ huyện Yên Binh lính Yên Bái cho mai sau.Xin ưân trọng cám ơn!Thái Nguyền,

tháng 6 năm 201 ờTác giơNguyễn Thị Thu Ilà111MỤC LỤCTrangLời cam đoan............................................................iLời câm ơn.......... (Luận Văn Thạc Sĩ) Truyền Thuyết Và Lễ Hội Dân Gian Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

...................................................iiMục lục...............................................................liiDanh mục các tử vict lũt

(Luận Văn Thạc Sĩ) Truyền Thuyết Và Lễ Hội Dân Gian Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

................................................V

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HOC? KHOA HỌCNGUYÊN THỊ THI HÀTRUYỀN THUYẾT VÀ LẺ HỘI DÂN GIAN HUYỆN YÊN BÌNH, TÍNH YÊN BÁILĨĨẶN VÃN TĩĩẠC Sĩ NGÔN NGỮ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HOC? KHOA HỌCNGUYÊN THỊ THI HÀTRUYỀN THUYẾT VÀ LẺ HỘI DÂN GIAN HUYỆN YÊN BÌNH, TÍNH YÊN BÁILĨĨẶN VÃN TĩĩẠC Sĩ NGÔN NGỮ