KHO THƯ VIỆN 🔎

Luận văn thạc sĩ chiến lược phát triển du lịch bền vững tỉnh nghệ an đến năm 2020

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         232 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Luận văn thạc sĩ chiến lược phát triển du lịch bền vững tỉnh nghệ an đến năm 2020

Luận văn thạc sĩ chiến lược phát triển du lịch bền vững tỉnh nghệ an đến năm 2020

BỢ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC THƯƠNG MẠINGUYỀN Tư LƯƠNGCHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TỈNH NGHỆ AN ĐÉN NĂM 2020LUẬN ÁN TIÉN SỸ KINH TÉ

Luận văn thạc sĩ chiến lược phát triển du lịch bền vững tỉnh nghệ an đến năm 2020ÉHÀ NỘI, NẢM 2015LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cửu của riêng tôi. Các số liệu trong luận án là trung thực. Những kết luận nêu

trong luận án chưa từng được công bố ở bất kỳ công trinh nghiên cứu nào khác.Tác gia luận ánNguyễn Tư LươngiMỤC LỤCMỤC LỤC............................ Luận văn thạc sĩ chiến lược phát triển du lịch bền vững tỉnh nghệ an đến năm 2020

.....................................iDANH MỤC BẢNG BIÊU.....................................................ivDANH MỤC HÌNH VÈ.......................

Luận văn thạc sĩ chiến lược phát triển du lịch bền vững tỉnh nghệ an đến năm 2020

................................viDANH MỤC TÙ* VIÉT I ÁI ...............................................viiMỜ ĐÀƯ.....................................

BỢ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC THƯƠNG MẠINGUYỀN Tư LƯƠNGCHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TỈNH NGHỆ AN ĐÉN NĂM 2020LUẬN ÁN TIÉN SỸ KINH TÉ

Luận văn thạc sĩ chiến lược phát triển du lịch bền vững tỉnh nghệ an đến năm 2020...................3.3. Dối tượng và phạm vi nghiền cứu...................................44.Phương pháp nghiên cứu...................................

..........45.Nhũng đóng góp cùa luận an.........................................56.Kết cấu cúa luận án................................................ Luận văn thạc sĩ chiến lược phát triển du lịch bền vững tỉnh nghệ an đến năm 2020

71 ÓNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨƯ...................................................8CHƯƠNG 1: MỌT SỠ VẮN ĐÈ LÝ LUẬN cơ BÁN VÉ CHIÉN LƯỢC PHÁTTRIÉN DƯ

Luận văn thạc sĩ chiến lược phát triển du lịch bền vững tỉnh nghệ an đến năm 2020

LỊCH BÉN VỮNG CỦA MỘT DIA PHƯƠNG..............................171.1.Khái niệm vả vai trò cúa chiến lược phát triển du lịch bền vừng............171.1.1

BỢ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC THƯƠNG MẠINGUYỀN Tư LƯƠNGCHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TỈNH NGHỆ AN ĐÉN NĂM 2020LUẬN ÁN TIÉN SỸ KINH TÉ

Luận văn thạc sĩ chiến lược phát triển du lịch bền vững tỉnh nghệ an đến năm 2020trò cua chiến hĩơc phát triền du lịch bền vừng đối với sụ phát tnênkinh tê, xã hội và môi trường của một địa phương..............231.2.Quỵ trình xây d

ựng và thực thi chiến lược phát triển du lịch bền vừng cấp địaphương............................................................271.2.1.Xây dựng mục t Luận văn thạc sĩ chiến lược phát triển du lịch bền vững tỉnh nghệ an đến năm 2020

iêu chiến lược...............................271.2.2.Quy hoạch phát triên du lịch cúa địa phưtmg theo hướng bên vững.......391.2.3.Xây dựng kế hoạch p

Luận văn thạc sĩ chiến lược phát triển du lịch bền vững tỉnh nghệ an đến năm 2020

hát triền du lịch bền vừng..............411.2.4.Xây dựng các the chê. chính sách cùa địa phưong đê thực hiên chiên lược

BỢ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC THƯƠNG MẠINGUYỀN Tư LƯƠNGCHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TỈNH NGHỆ AN ĐÉN NĂM 2020LUẬN ÁN TIÉN SỸ KINH TÉ

BỢ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC THƯƠNG MẠINGUYỀN Tư LƯƠNGCHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TỈNH NGHỆ AN ĐÉN NĂM 2020LUẬN ÁN TIÉN SỸ KINH TÉ