KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Bảo Vệ Môi Trường Trong Quản Lý Khai Thác Than Tại Tỉnh Quảng Ninh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         120 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Bảo Vệ Môi Trường Trong Quản Lý Khai Thác Than Tại Tỉnh Quảng Ninh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Bảo Vệ Môi Trường Trong Quản Lý Khai Thác Than Tại Tỉnh Quảng Ninh

LỜI CAM DOANrỏi xin cam đoan luận văn thạc sì "Một sồ giai pháp tồng cường công tác bào vệ môi trường trong quàn lý khai thác than tại tinh Quàng Ninh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Bảo Vệ Môi Trường Trong Quản Lý Khai Thác Than Tại Tỉnh Quảng Ninhh" là công trinh nghiên cửu dộc lập cua riêng tôi. ('ác sỗ liệu, kết qua. ỷ kiến nêu trong luận van là trung thực, có nguồn góc rò ràng và chưa lừng đ

ược công bố Irong bấl kỳ còng trình nghiên cứu khoa học nào trước đây.Hà Nội, ngây thủng năm 20 ì 4Tác giàDỗ Vả II ChunsLÒI CẤM ONVới tình cam tràn tr (Luận Văn Thạc Sĩ) Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Bảo Vệ Môi Trường Trong Quản Lý Khai Thác Than Tại Tỉnh Quảng Ninh

ọng nhất, tác giá I .uận vãn xin bây to sự cam ơn chân thành, sâu sac lới PGS.TS Nguyen Bá ưân vi sụ lận lình hướng dẫn, giúp đờ lác gia trong quá tri

(Luận Văn Thạc Sĩ) Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Bảo Vệ Môi Trường Trong Quản Lý Khai Thác Than Tại Tỉnh Quảng Ninh

nh thực hiện luận vãn tại trường Đại học Ihuỳ lợi.Tác giá xin bày lò lòng bicl ơn đèn Ban giám hiệu, các ihầy cô giáo đà lận tinh giáng dạy. truyền dạ

LỜI CAM DOANrỏi xin cam đoan luận văn thạc sì "Một sồ giai pháp tồng cường công tác bào vệ môi trường trong quàn lý khai thác than tại tinh Quàng Ninh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Bảo Vệ Môi Trường Trong Quản Lý Khai Thác Than Tại Tỉnh Quảng Ninhhẩm hoãn thành chương trinh học.Xin chân thành cám ơn các dồng chí lành dạo. dồng nghiệp, các cơ quan hừu quan, bạn bè và gia dinh đà động viên, quan

lâm. giúp dờ tạo điều kiện cho tác giã hoàn thành chương trinh học tập và bân luận vãn này.Tác giã cũng xin chân thành câm ơn các thây cò giáo trong H (Luận Văn Thạc Sĩ) Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Bảo Vệ Môi Trường Trong Quản Lý Khai Thác Than Tại Tỉnh Quảng Ninh

ội đông bão vệ và kinh mong nhận được sự quan tâm. nhận xét cùa các thầy, cô đê tác già có diều kiện hoàn thiện tốt hơn nhùng nội dung cùa luận vàn nh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Bảo Vệ Môi Trường Trong Quản Lý Khai Thác Than Tại Tỉnh Quảng Ninh

am dạt dược tinh hiệu qua. hừu ích khi áp dụng vào trong thực tiền.Xin Irân trọng câm ơn!Hà Nội, ngày tháng năm 20 ì 4Tác giàDồ Vãn ( hungDANIIMỤCCẢCH

LỜI CAM DOANrỏi xin cam đoan luận văn thạc sì "Một sồ giai pháp tồng cường công tác bào vệ môi trường trong quàn lý khai thác than tại tinh Quàng Ninh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Bảo Vệ Môi Trường Trong Quản Lý Khai Thác Than Tại Tỉnh Quảng Ninhh 2.2: Biểu dồ san lượng khai thác than giai đoạn 2003 - 2012.47Hình 2.3; Sơ đờ khái quát các khâu hoạt động trong quá trinh khai thác thanlộ thiên, h

ẩm lò vả phát sinh nguồn ô nhiễm mòi trường.....49Hình 2.4: Nhùng bài thãi do khai thác than lộ thiên ớ Hạ Long. Câm Phảdang gày ò nhiễm nước vịnh ỉ l (Luận Văn Thạc Sĩ) Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Bảo Vệ Môi Trường Trong Quản Lý Khai Thác Than Tại Tỉnh Quảng Ninh

ạ I .ong, vịnh Bái Từ I .ong.53Hình 2.5: Ngành than - ngành kinh tế mùi nhọn cúa linh Quáng Ninh.60Hình 2.6: Tram xứ lý nước thãi mõ than Hà Tu.......

(Luận Văn Thạc Sĩ) Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Bảo Vệ Môi Trường Trong Quản Lý Khai Thác Than Tại Tỉnh Quảng Ninh

................69DANH MỤC CÁC BẢNG, BIẺƯBàng 2.1: Thông kê thị trường xuất khâu than 7 tháng đàu năm 2013.48Bâng 2.2: Khối lượng các chất thãi ran (đ

LỜI CAM DOANrỏi xin cam đoan luận văn thạc sì "Một sồ giai pháp tồng cường công tác bào vệ môi trường trong quàn lý khai thác than tại tinh Quàng Ninh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Bảo Vệ Môi Trường Trong Quản Lý Khai Thác Than Tại Tỉnh Quảng Ninhi thác than.........57Bàng 2.4: Tình hình quan lý phi bao vệ môi trường đôi với nước thai công nghiệp.................................................

...........66DANH .MỤC Từ VIẾT TÁTChữ viết tắtChữ viết tắt đầy đủBTNMTBộ Tài nguyên và Mói trườngBVMTBáo vệ môi trườngCHLBCộng hòa Liên bang (Luận Văn Thạc Sĩ) Một Số Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Bảo Vệ Môi Trường Trong Quản Lý Khai Thác Than Tại Tỉnh Quảng Ninh

LỜI CAM DOANrỏi xin cam đoan luận văn thạc sì "Một sồ giai pháp tồng cường công tác bào vệ môi trường trong quàn lý khai thác than tại tinh Quàng Ninh