KHO THƯ VIỆN 🔎

Luận văn thạc sĩ biện pháp hoàn thiện quản lý thu chi ngân sách nhà nước tại phường hạ lý, quận hồng bàng, thành phố hải phòng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         76 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Luận văn thạc sĩ biện pháp hoàn thiện quản lý thu chi ngân sách nhà nước tại phường hạ lý, quận hồng bàng, thành phố hải phòng

Luận văn thạc sĩ biện pháp hoàn thiện quản lý thu chi ngân sách nhà nước tại phường hạ lý, quận hồng bàng, thành phố hải phòng

LỜI CAM ĐOANTác giã xin cam đoan rang luận văn được nghiên cứu nghiêm lúc. khoa học. dộc lập số liệu. Kổt quá nghiên cim trong luận vãn là tiling thực

Luận văn thạc sĩ biện pháp hoàn thiện quản lý thu chi ngân sách nhà nước tại phường hạ lý, quận hồng bàng, thành phố hải phòngc, chưa (ừng được ai công bô Irong bấl kỳ công (rình nào khác và được Irích dẫn rò nguồn gốc.l ác gia xin chịu trách nhiệm VC nghiên cứu cua minh.Hãi

phòng, ngày 10 ỉ háng 11 nám 2018Học viên thực hiệnỉ)ổ Anh TuầnLỜI CÂM ƠNSau 2 nốm học tập và nghiên cứu tại Trường Đại học Dân Lập Hãi Phòng tác giã Luận văn thạc sĩ biện pháp hoàn thiện quản lý thu chi ngân sách nhà nước tại phường hạ lý, quận hồng bàng, thành phố hải phòng

trân trọng cam ơn Ban Giám Hiệu, các Khoa, các Phòng ban của trường Đại Học Dàn Lập Hãi Phòng đã tận tinh giúp đở tác giã.lác giã xin chân thành câm ơ

Luận văn thạc sĩ biện pháp hoàn thiện quản lý thu chi ngân sách nhà nước tại phường hạ lý, quận hồng bàng, thành phố hải phòng

n sâu sac tới thay giáo PGS. TS. Dan Đức Hiệp đà giành rất nhiều thời gian trực tiếp hướng dần và đà giúp đờ. tạo điều kiện cho tòi trong suốt quá trì

LỜI CAM ĐOANTác giã xin cam đoan rang luận văn được nghiên cứu nghiêm lúc. khoa học. dộc lập số liệu. Kổt quá nghiên cim trong luận vãn là tiling thực

Luận văn thạc sĩ biện pháp hoàn thiện quản lý thu chi ngân sách nhà nước tại phường hạ lý, quận hồng bàng, thành phố hải phòng tìm kiếm số liệu, tài liệu.Hái phòng, ngày 10 tháng Ị Ị nâm 2018Học viên thực hiệnĐỗ Anh TuấnMỤC LỤCMỜ ĐẢƯ...........................................

....................1CHƯƠNG 1: Cơ SỜ LÝ LUẬN VÈ NGÂN SÁCH VÀ QUẢN LÝ THƯ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CAP XÀ, PHƯỜNG....................................41.1 Luận văn thạc sĩ biện pháp hoàn thiện quản lý thu chi ngân sách nhà nước tại phường hạ lý, quận hồng bàng, thành phố hải phòng

.Ngân sách Nhà nước..............................................41.1.1.Khái niệm Ngân sách Nhà nước..................................41.1.3.Đặc điếm

Luận văn thạc sĩ biện pháp hoàn thiện quản lý thu chi ngân sách nhà nước tại phường hạ lý, quận hồng bàng, thành phố hải phòng

của ngân sách nhã nước...............................71.1.4.Hệ thống ngân sách nhà nước và phân cắp quán lý ngân sách nhà nước 71.1.4.1.Hệ thống ngân

LỜI CAM ĐOANTác giã xin cam đoan rang luận văn được nghiên cứu nghiêm lúc. khoa học. dộc lập số liệu. Kổt quá nghiên cim trong luận vãn là tiling thực

Luận văn thạc sĩ biện pháp hoàn thiện quản lý thu chi ngân sách nhà nước tại phường hạ lý, quận hồng bàng, thành phố hải phòngch nhà nước.........................81.2.Ngân sách nhà nước cấp xà. phường...........................101.2.1.Khái niệm Ngân sách nhà nước cấp xà, phườ

ng..................101.2.2.Vai trờ cùa ngân sách nhà nước cấp xã. phường................111.2.3.Hoạt động thu- chi cúa ngân sách nhà nước cấp xà. phư Luận văn thạc sĩ biện pháp hoàn thiện quản lý thu chi ngân sách nhà nước tại phường hạ lý, quận hồng bàng, thành phố hải phòng

ờng.....121.2.3.1.Thu ngân sách nhà nước cấp xả. phường......................121.2.3.2.Chi ngân sách nhà nước cấp xa, phường......................131.

Luận văn thạc sĩ biện pháp hoàn thiện quản lý thu chi ngân sách nhà nước tại phường hạ lý, quận hồng bàng, thành phố hải phòng

3.Quân lý thu - chi ngàn sách nhà nước cấp xà. phường..........141.3.1.Khái niệm....................................................141.3.2.Nội dung q

LỜI CAM ĐOANTác giã xin cam đoan rang luận văn được nghiên cứu nghiêm lúc. khoa học. dộc lập số liệu. Kổt quá nghiên cim trong luận vãn là tiling thực

Luận văn thạc sĩ biện pháp hoàn thiện quản lý thu chi ngân sách nhà nước tại phường hạ lý, quận hồng bàng, thành phố hải phòngố địa phương trên địa bàn quận Hông Bâng vềquan lý thu- chi ngân sách Nhà nước.................................201.5.1Phường Minh Khai, quận Hồng Bàng

..............................20 Luận văn thạc sĩ biện pháp hoàn thiện quản lý thu chi ngân sách nhà nước tại phường hạ lý, quận hồng bàng, thành phố hải phòng

LỜI CAM ĐOANTác giã xin cam đoan rang luận văn được nghiên cứu nghiêm lúc. khoa học. dộc lập số liệu. Kổt quá nghiên cim trong luận vãn là tiling thực