KHO THƯ VIỆN 🔎

Chuyên đề thực tập hoạt động marketing mix tại công ty tnhh kỹ thuật công nghệ nam phong

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         42 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Chuyên đề thực tập hoạt động marketing mix tại công ty tnhh kỹ thuật công nghệ nam phong

Chuyên đề thực tập hoạt động marketing mix tại công ty tnhh kỹ thuật công nghệ nam phong

Bộ GIÁO Dực VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC ỉ HÁNG LONG—0O0—BÁO CÁO THỤC TẬPTỐT NGHIỆPnề-làilHOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠICÔNG TY TRÁCH NHIỆM HŨU HẠNKỸ THUẬT

Chuyên đề thực tập hoạt động marketing mix tại công ty tnhh kỹ thuật công nghệ nam phong CÔNG NGHỆ NAM PHONGGiáo viên hướng dần : Nguyền Thị i hùy TrangSinh viên thực hiện : Nguyền Thi Thanh I hùyMỉì sinh viên: A30684Chuyên ngành: Quàn tr

ị MarketingHÀ NỘI-2021Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC THĂNG LONG—0O0—BÁO CÁO THỤC TẬP TÓT NGHIỆPI)ề tài:HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠICÔNG TY TRÁCH Chuyên đề thực tập hoạt động marketing mix tại công ty tnhh kỹ thuật công nghệ nam phong

NHIỆM HỮU HẠN KỲ THUẬT CÔNG NGHỆ NAM PHONGGiáo viên hurửng dẫn : Nguyễn Thị Thùy TrangSinh viên thực hiện : Nguyen Thị Thanh ThùyMã sinh viên: A30684C

Chuyên đề thực tập hoạt động marketing mix tại công ty tnhh kỹ thuật công nghệ nam phong

huyên ngành: Quan trị MarketingHANOI-2021.MỤC LỤCPHẤN 1. TONG QUAN VÈ CÒNG TY TRÁCH NHIỆM HŨl HẠN KỸTHUẠT CÔNG NGHẸ NAM PHONG.........................

Bộ GIÁO Dực VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC ỉ HÁNG LONG—0O0—BÁO CÁO THỤC TẬPTỐT NGHIỆPnề-làilHOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠICÔNG TY TRÁCH NHIỆM HŨU HẠNKỸ THUẬT

Chuyên đề thực tập hoạt động marketing mix tại công ty tnhh kỹ thuật công nghệ nam phong.............................................................1ỉ. 1.1. Giới thiệu chung................................................................

...11.1.2.Lịch sừ hình thành và phát triền...................................................11.2.Co' câu tô chức cua công ty TNTIH Kỹ thuật công nghệ Chuyên đề thực tập hoạt động marketing mix tại công ty tnhh kỹ thuật công nghệ nam phong

Nam Phong..........................21.3.( hire nâng, nhiệm vụ của từng bộ phận..................................................21.3.ỉ. Giám đốc.....

Chuyên đề thực tập hoạt động marketing mix tại công ty tnhh kỹ thuật công nghệ nam phong

.....................................................................21.3.2.Phòng Kinh doanh..........................................................

Bộ GIÁO Dực VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC ỉ HÁNG LONG—0O0—BÁO CÁO THỤC TẬPTỐT NGHIỆPnề-làilHOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠICÔNG TY TRÁCH NHIỆM HŨU HẠNKỸ THUẬT

Bộ GIÁO Dực VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC ỉ HÁNG LONG—0O0—BÁO CÁO THỤC TẬPTỐT NGHIỆPnề-làilHOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠICÔNG TY TRÁCH NHIỆM HŨU HẠNKỸ THUẬT