KHO THƯ VIỆN 🔎

Luận văn thạc sĩ nhân dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở khảo sát tại huyện nam đàn, tỉnh nghệ an

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         115 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Luận văn thạc sĩ nhân dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở khảo sát tại huyện nam đàn, tỉnh nghệ an

Luận văn thạc sĩ nhân dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở khảo sát tại huyện nam đàn, tỉnh nghệ an

1MIC LUC• •TTĐiền giãi1 rangMỚ DẢƯ Chương 1: NHƯNG VÁN ĐẼ T.Ý T.UẠN VẼ DÂN CHI ' Ỏ cơ SÓ VÀ NHÂN DÂN TRONG THỰC HTẸN DÂN CHÙ Ỡ co SÔ1.1Dàn chu và dân

Luận văn thạc sĩ nhân dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở khảo sát tại huyện nam đàn, tỉnh nghệ an chu ơ cư sư1.2Nhân dân trong thực hiện dân chu ờ cư sư ('hương 2: NHÂN DÀN TRONG VĩẸC THỰC HIF.N DÂN CHI ĩ Ỡ co SÔ TẠĨ HUYỆN NAM DÀN THỰC TRẠNG VÀ NH

ƯNG VAN DF DẠT RA.2.1Những kct qua và hạn chc trong thực hiện quỵ định VC thực hiện dân chú ờ cơ sờ2.2Những vấn dề dặt ra về vai trò cúa nhàn dân tron Luận văn thạc sĩ nhân dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở khảo sát tại huyện nam đàn, tỉnh nghệ an

g thực hiện dãn chú cơ sớ. Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIÁI PHẤP CHỦ YÊU PHÁT HUY VAI TRÒ CỨA NHẢN DÂN TRONG THựC HIỆN DÂN CHÙ Cơ SỜ.3.1Phương hướ

Luận văn thạc sĩ nhân dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở khảo sát tại huyện nam đàn, tỉnh nghệ an

ng chung3.2Một sô giai pháp chu VCU phát huy vai trò cùa nhàn dàn trong thực hiện dân chu Ư cư sư. KI- I LUẬN KILN NGHỊ DANH MỤC TÃI LIỆU THAM KHAO2MỜ

1MIC LUC• •TTĐiền giãi1 rangMỚ DẢƯ Chương 1: NHƯNG VÁN ĐẼ T.Ý T.UẠN VẼ DÂN CHI ' Ỏ cơ SÓ VÀ NHÂN DÂN TRONG THỰC HTẸN DÂN CHÙ Ỡ co SÔ1.1Dàn chu và dân

Luận văn thạc sĩ nhân dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở khảo sát tại huyện nam đàn, tỉnh nghệ anthe hiện trinh độ vãn minh và tiên bộ xà hội. Chinh vì vậy, từ xưa đèn nay, dàn chú đà trờ thành mục tiêu đâu tranh của loài người cã trong lý luận và

thực tiễn, ơ Việt Nam. sau khi cách mạng tháng 8/1945 thành còng, Tuyên ngôn độc lập đà khẳng định nước ta là một nước dân chu. Việc lây tên nước là: Luận văn thạc sĩ nhân dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở khảo sát tại huyện nam đàn, tỉnh nghệ an

Việt Nam dân chu cộng hòa điêu đỏ cho thày, dân chù lã nhu câu, lý tường, nguyện vọng cùa dàn tộc ta, cùa Đãng, của nhân dân ta. Đó cùng là mục tiêu

Luận văn thạc sĩ nhân dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở khảo sát tại huyện nam đàn, tỉnh nghệ an

phan đâu cua toàn Đãng, toàn dân ta trong suốt hon 80 năm qua.Xây dựng nen dân chù ớ Việt Nam là sự nghiệp cùa cá hệ thông chính trị và toàn thê nhàn

1MIC LUC• •TTĐiền giãi1 rangMỚ DẢƯ Chương 1: NHƯNG VÁN ĐẼ T.Ý T.UẠN VẼ DÂN CHI ' Ỏ cơ SÓ VÀ NHÂN DÂN TRONG THỰC HTẸN DÂN CHÙ Ỡ co SÔ1.1Dàn chu và dân

Luận văn thạc sĩ nhân dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở khảo sát tại huyện nam đàn, tỉnh nghệ an là mục tiêu đê nhân dân thực sự làm chù xã hội. Suốt hơn 80 năm qua, dưới sự lành đạo cùa Đãng và sự quan lý của Nhà nước. Mặt trận Tô quỏc vả các tỏ

chức chinh trị - xà hội làm tót cóng tác đoàn két toàn dân tộc. tạo thành sức mạnh to lớn cho việc thực hiện nen dàn chu ơ nước ta. Đất nước được độc Luận văn thạc sĩ nhân dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở khảo sát tại huyện nam đàn, tỉnh nghệ an

lập và thong nhất, nhân dàn có cuộc sông am no. tự do. hạnh phúc - đó là tiên dê của công cuộc xây dựng nên dân chủ. Dưới sự lành dạo của Đãng, cùng

Luận văn thạc sĩ nhân dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở khảo sát tại huyện nam đàn, tỉnh nghệ an

x ới sự quân lý thòng nhất của các câp chinh quyên và sự phôi hợp hành dộng cùa các đoàn thê mới tiên hành dược dân chú. Nhân dàn vừa là chủ the sang

1MIC LUC• •TTĐiền giãi1 rangMỚ DẢƯ Chương 1: NHƯNG VÁN ĐẼ T.Ý T.UẠN VẼ DÂN CHI ' Ỏ cơ SÓ VÀ NHÂN DÂN TRONG THỰC HTẸN DÂN CHÙ Ỡ co SÔ1.1Dàn chu và dân

Luận văn thạc sĩ nhân dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở khảo sát tại huyện nam đàn, tỉnh nghệ ana nhân dân là nhân to quyêt định cho thảng lợi cua mọi cuộc cách mạng. Trong suốt hơn 80 năm qua. là lực lượng rộng lớn nhất, là sire mạnh tông hợp nh

át. nhân dân ta dà làm nên nhưng kỳ tích trong đâu tranh giải phóng dân tộc.3xây dựng đất nước. Ngày nay. nhân dân sẽ là lực lượng tông hợp dây đủ quy Luận văn thạc sĩ nhân dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở khảo sát tại huyện nam đàn, tỉnh nghệ an

ên và sức mạnh đê tiên hành công cuộc xây dựng nên dân chủ xà hội chủ nghĩa trên đất nước ta.Thây rõ tâm quan trọng và sức mạnh cùa nhân dân cũng như

Luận văn thạc sĩ nhân dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở khảo sát tại huyện nam đàn, tỉnh nghệ an

nhu càu cua nhàn dàn trong việc thực hiện dân chù; đông thời, nhận thây thực hiện dàn chủ có kêt quả phái đtrợc tiên hành từ trong các đơn vị cơ sở. t

1MIC LUC• •TTĐiền giãi1 rangMỚ DẢƯ Chương 1: NHƯNG VÁN ĐẼ T.Ý T.UẠN VẼ DÂN CHI ' Ỏ cơ SÓ VÀ NHÂN DÂN TRONG THỰC HTẸN DÂN CHÙ Ỡ co SÔ1.1Dàn chu và dân

Luận văn thạc sĩ nhân dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở khảo sát tại huyện nam đàn, tỉnh nghệ anchù cơ sở theo các Nghị định cua Chinh phu và từ 2007 là Pháp lệnh Thực hiện dân chu cơ sở ở xà. phường, thị tran, dưới sự lành đạo của Đãng, sự vào c

uộc của cà hệ thống chính trị. nhân dân ta dà dầy mạnh thực hiện dàn chu ờ cơ sớ và giành được nhiêu thành tỊru. Tuy nhiên, cho dên nay vân dè thực hi Luận văn thạc sĩ nhân dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở khảo sát tại huyện nam đàn, tỉnh nghệ an

ện dân chù ờ cơ sớ vần còn nhiều hạn ché. bất cập. thậm chi nhiều bức xúc; vai trò cùa nhân dân trong thực hiện dàn chù ờ cơ sỡ nhìn chung còn mờ nhạt

Luận văn thạc sĩ nhân dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở khảo sát tại huyện nam đàn, tỉnh nghệ an

. Đây là vân đẻ đang dặt ra cần nghiên cứu.Nam Đàn là một huyện có truyền thong cách mạng cua tinh Nghệ An. luôn luôn đi đầu trong các phong trào cách

1MIC LUC• •TTĐiền giãi1 rangMỚ DẢƯ Chương 1: NHƯNG VÁN ĐẼ T.Ý T.UẠN VẼ DÂN CHI ' Ỏ cơ SÓ VÀ NHÂN DÂN TRONG THỰC HTẸN DÂN CHÙ Ỡ co SÔ1.1Dàn chu và dân

Luận văn thạc sĩ nhân dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở khảo sát tại huyện nam đàn, tỉnh nghệ ang địa phương đi tiên phong trong thực hiện Quy che dàn chù ớ cơ sờ và Pháp lệnh thực hiện dàn chù ờ xã. phường, thị trân và đà đạt dược nhiêu kêt quả

quan trong, đưa đời sông kinh te. văn hóa. xã hội tiên một bước dáng kê.Một trong nhừng chù thê thực hiện dân chu ở cơ sớ là nhân dân và qua thực tiền Luận văn thạc sĩ nhân dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở khảo sát tại huyện nam đàn, tỉnh nghệ an

thực hiện, có thè nói. nhàn dân lã chu thê quan trọng dưa den thực chat cúa thực hiện dân chu cơ sở. Phát huy hiệu quã vai trò cùa nhân dàn, vân đề d

Luận văn thạc sĩ nhân dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở khảo sát tại huyện nam đàn, tỉnh nghệ an

ân chù nói chung và dân chu ơ cơ sỡ nói riêng sỗ được thực hiện tot. tạo mỏi trường xà hội lành mạnh, mọi nguôn lực sỗ dược khai thác hiệu qua.4chính

1MIC LUC• •TTĐiền giãi1 rangMỚ DẢƯ Chương 1: NHƯNG VÁN ĐẼ T.Ý T.UẠN VẼ DÂN CHI ' Ỏ cơ SÓ VÀ NHÂN DÂN TRONG THỰC HTẸN DÂN CHÙ Ỡ co SÔ1.1Dàn chu và dân

Luận văn thạc sĩ nhân dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở khảo sát tại huyện nam đàn, tỉnh nghệ anan qua vừa là kinh nghiệm bước dâu cho việc thực hiện trong thời gian tiếp theo, dồng thời cùng còn có nhiều diểm cần tiếp tục nghiên cứu, dẩy mạnh đê

giành được nhiêu thành lựu lớn hưn nửa.l ừ lý luận và thực tiền thực hiện dàn chủ ớ cơ sỡ tại huyện Nam Bàn, Nghệ An, một vàn đe khi có V nghĩa lý lu Luận văn thạc sĩ nhân dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở khảo sát tại huyện nam đàn, tỉnh nghệ an

ận và thực lien đặt ra là phai quan tàm dặc biệt tới vai trò của nhân dân trong quá trinh thực hiện dân chú ớ cơ sớ. vì đây là chu the đặc biệt đưa đe

Luận văn thạc sĩ nhân dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở khảo sát tại huyện nam đàn, tỉnh nghệ an

n sự thực châl của dân chu hóa cư sớ.Với nhừng van de và nhưng lỷ do nêu trên, học viên chọn van de: Nhân dân trong thực hiện dân chù ừ cư sờ - khảo s

1MIC LUC• •TTĐiền giãi1 rangMỚ DẢƯ Chương 1: NHƯNG VÁN ĐẼ T.Ý T.UẠN VẼ DÂN CHI ' Ỏ cơ SÓ VÀ NHÂN DÂN TRONG THỰC HTẸN DÂN CHÙ Ỡ co SÔ1.1Dàn chu và dân

Luận văn thạc sĩ nhân dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở khảo sát tại huyện nam đàn, tỉnh nghệ anủ và thục hiện dân chủ ở nước ngoàiDây là mãng đê tài mà các nhà khoa học trên thè giới đặc biệt quan tâm. Biêu dỏ thè hiện ở chồ hàng loạt công trinh

vê dân chủ tử nhiêu khía cạnh khác nhau dược công bô, xuất bân. ('ó thê nêu một so công trinh tiêu biêu như:LỊiphat A: Các mô hình dàn chu - nghiên c Luận văn thạc sĩ nhân dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở khảo sát tại huyện nam đàn, tỉnh nghệ an

ứu so sánh ờ 21 quốc gia, Nxb. Bại học Yale, Bân dịch của Nguyền Bâng Quang, Học viện chinh trị quốc gia Hố Chi Minh, Hà Nội 1994.Dàn chủ và chủ nghĩa

Luận văn thạc sĩ nhân dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở khảo sát tại huyện nam đàn, tỉnh nghệ an

tư bân. Viện nghiên cứu Dòng Nam A. Xinhgapo 1993, Ban dịch của Viện khoa học chính trị. Học viện Chính trị quỏc gia Hô Chí Minh, 1995.Me Grcc R: Khu

1MIC LUC• •TTĐiền giãi1 rangMỚ DẢƯ Chương 1: NHƯNG VÁN ĐẼ T.Ý T.UẠN VẼ DÂN CHI ' Ỏ cơ SÓ VÀ NHÂN DÂN TRONG THỰC HTẸN DÂN CHÙ Ỡ co SÔ1.1Dàn chu và dân

Luận văn thạc sĩ nhân dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở khảo sát tại huyện nam đàn, tỉnh nghệ an quân tộ địa phương - Kinh nghiệm của Thái Lan, Inddooneeeexxia và Philippin, Sussex - Logolink. 2004.Maluxep D: Dàn chủ hóa ở phương Dông thời kỳ hậu

Xôviết: Mô hình và hiện thực, Tạp chi kinh tế thê giới và quan hệ quôc tê (Nga). Thông tin nhưng vân đê lý luận - Viện Thòng tin khoa học. Học viện C Luận văn thạc sĩ nhân dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở khảo sát tại huyện nam đàn, tỉnh nghệ an

hinh trị quốc gia Hồ Chi Minh, số 10, tháng 5 -2005.

1MIC LUC• •TTĐiền giãi1 rangMỚ DẢƯ Chương 1: NHƯNG VÁN ĐẼ T.Ý T.UẠN VẼ DÂN CHI ' Ỏ cơ SÓ VÀ NHÂN DÂN TRONG THỰC HTẸN DÂN CHÙ Ỡ co SÔ1.1Dàn chu và dân

1MIC LUC• •TTĐiền giãi1 rangMỚ DẢƯ Chương 1: NHƯNG VÁN ĐẼ T.Ý T.UẠN VẼ DÂN CHI ' Ỏ cơ SÓ VÀ NHÂN DÂN TRONG THỰC HTẸN DÂN CHÙ Ỡ co SÔ1.1Dàn chu và dân