KHO THƯ VIỆN 🔎

Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho chó tại phòng khám thú y sunny pet sông công, thái nguyên

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         66 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho chó tại phòng khám thú y sunny pet sông công, thái nguyên

Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho chó tại phòng khám thú y sunny pet sông công, thái nguyên

ĐẠI HỌC’ THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGÔ THỊ LIÊNrên chuyên đê:“THỤC HIỆN QUY TRÌNH CHÀM SÓC NUÔI DƯỜNG, PHÒNG VÀ TRỊ BẸNH C HO C HÓ TẠI PHÒNG

Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho chó tại phòng khám thú y sunny pet sông công, thái nguyên KHẢM THỦ Y SUNNY PETSÔNG CÔNG - I HÁI NGUYÊN”KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌCHệ đào tạo:('hình quyChuyên ngành:Thú yLóp:49 TY N02Khoa:Chán nuôi Thú yKhóa

học: •2017 - 2022G.v hưóng dần: PGS.TS. Từ Trung KiênThái Nguyên - nám 2022iLỜI MỚ ĐÀUThực tập tôt nghiệp Đại học là một học phân rất cân thiết và dặ Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho chó tại phòng khám thú y sunny pet sông công, thái nguyên

c biệt quan trọng đôi với sinh viên. Qua đó. giúp ban (hân cm rên luyện nhiêu về kỳ năng, tay nghe đê áp dụng nhừng kiên thức lý thuyết dà dược học và

Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho chó tại phòng khám thú y sunny pet sông công, thái nguyên

o thực tiền. Đong thời, giúp bân thân cúng có và trau dôi thêm nhiêu kinh nghiệm phục vụ cho công V iệc \ è sau.Kct thúc quá trinh học tập tại trường

ĐẠI HỌC’ THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGÔ THỊ LIÊNrên chuyên đê:“THỤC HIỆN QUY TRÌNH CHÀM SÓC NUÔI DƯỜNG, PHÒNG VÀ TRỊ BẸNH C HO C HÓ TẠI PHÒNG

Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho chó tại phòng khám thú y sunny pet sông công, thái nguyêngiáo hướng dan, sự giúp dờ bên phía Nhà (rường, cùng với Khoa Chan nuôi Thú y \ à PKTY Sunny Pel. (hành pho Sông ('ông. tinh í hái Nguyên. Bên cạnh dỏ

là sự cộng tác nhiệt tình của các bạn đòng nghiệp, sự giúp đờ. cô víí động viên cua nhùng người thân VCU trong gia dinh.Thông qua Khóa luận này cm xi Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho chó tại phòng khám thú y sunny pet sông công, thái nguyên

n phép bày tó lòng bièl ưn sâu Síìc cùa bán thân tới: Ban Giám hiệu Nhà trường và toàn thế cãc thầy, cô giáo khoa Chân nuôi Thú y Trường Dại học Nông

Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho chó tại phòng khám thú y sunny pet sông công, thái nguyên

Lâm Thái Nguyên, đặc biệl là thày giáo hướng dần PGS.TS. Từ Trung Kiên dà luôn dộng viên giúp dờ, chi bão tận tinh, dóng góp ỷ kiến quỷ báu giúp cho e

ĐẠI HỌC’ THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGÔ THỊ LIÊNrên chuyên đê:“THỤC HIỆN QUY TRÌNH CHÀM SÓC NUÔI DƯỜNG, PHÒNG VÀ TRỊ BẸNH C HO C HÓ TẠI PHÒNG

Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho chó tại phòng khám thú y sunny pet sông công, thái nguyênhị Bùi Kim Oanh, chu cư sư thực lập đà tièp nhận, lạo điêu kiện và hêt lòng giúp dờ. chí bào em trong suốt quá trình thực tập tốt nghiệp.Và cuôi cùng,

cm xin chân thành cam ưn sự động viên, giúp dờ cua gia dinh và bạn bè trong suốt nhùng năm học ngôi trên ghê nhà trường.Thủi Xgnyên. ngày19 thảng 6 n Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho chó tại phòng khám thú y sunny pet sông công, thái nguyên

âììì 2022Sinh viênNgô Thị LiêniiDANH MỤC CÁC BÀNGBảng 4.1. Kết quà công việc chăm sóc cho chó.......................38Bâng 4.2. Kết qua vệ sinh, phòng

Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho chó tại phòng khám thú y sunny pet sông công, thái nguyên

bệnh cho chó......................39Bàng 4.3. Thực hiện siêu âm thai cho chó. (con)....................40Bảng 4.4. SỐ lượng chó đen tiêm phòng vắc-xi

ĐẠI HỌC’ THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGÔ THỊ LIÊNrên chuyên đê:“THỤC HIỆN QUY TRÌNH CHÀM SÓC NUÔI DƯỜNG, PHÒNG VÀ TRỊ BẸNH C HO C HÓ TẠI PHÒNG

Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho chó tại phòng khám thú y sunny pet sông công, thái nguyên...........43Bang 4.7. Kêt qua điêu trị bệnh ngoài da cua chó...................44Bảng 4.8. Tinh hình mắc bệnh dường tiêu hòa ớ chó..................4

6Bang 4.9. Kêl qua điêu trị bệnh trên đường lieu hóa ơ chó..........47Bâng 4.10. Tinh hĩnh mắc bệnh dường hô hấp ớ chó...................49Bang 4.11. Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và trị bệnh cho chó tại phòng khám thú y sunny pet sông công, thái nguyên

Kêl qua điêu trị bệnh đường hò hâp cho chó..............50

ĐẠI HỌC’ THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGÔ THỊ LIÊNrên chuyên đê:“THỤC HIỆN QUY TRÌNH CHÀM SÓC NUÔI DƯỜNG, PHÒNG VÀ TRỊ BẸNH C HO C HÓ TẠI PHÒNG

ĐẠI HỌC’ THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGÔ THỊ LIÊNrên chuyên đê:“THỤC HIỆN QUY TRÌNH CHÀM SÓC NUÔI DƯỜNG, PHÒNG VÀ TRỊ BẸNH C HO C HÓ TẠI PHÒNG