KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Ngành Nghề Nông Thôn Ở Huyện Thạch Thất, Thành Phố Hà Nội

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         79 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Ngành Nghề Nông Thôn Ở Huyện Thạch Thất, Thành Phố Hà Nội

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Ngành Nghề Nông Thôn Ở Huyện Thạch Thất, Thành Phố Hà Nội

Bộ NỘI VỤ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Nổi vụ HÀ NỘIĐỒ KHẲC CANHTllực HIẸN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIEN NGÀNH NGHÉ NÔNG THÔN Ó HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHÓ HÀ NỘILUẶN VÁN T

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Ngành Nghề Nông Thôn Ở Huyện Thạch Thất, Thành Phố Hà NộiTHẠC sì ĐỊNH HƯỚNG ÚNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH: CHÍNH SÁCH CÔNG MÃ SÓ: 8340402NGl Ờ1 HƯỚNG Dấn khoa hoots. hoàng thị HUONGHà Nội, 12/2020LỜI CAM ĐOANTôi xin

cam đoan sô liệu và kết qua nghiên cứu trong luận vân này là trung thực vả chưa dược sừ dụng ỡ hất kỳ công trình khoa học nào.Tên luận vàn và nội dun (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Ngành Nghề Nông Thôn Ở Huyện Thạch Thất, Thành Phố Hà Nội

g luận văn được thực hiện trcn cư sỡ Dê cương chi tiết Hội dồng xét duyệt de cương trưởng Dại học Nội vụ Hà Nội thông qua.'l ác gia hoàn toàn chịu trá

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Ngành Nghề Nông Thôn Ở Huyện Thạch Thất, Thành Phố Hà Nội

ch nhiệm về luận vãn này.Xin chân thành câm ơn!Tác già luận vănf)ồ Khắc CanhLỜI CẰM ƠNLời dàu liên, (ôi xin bày ló lòng biết ơn chân thành đen cô giáo

Bộ NỘI VỤ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Nổi vụ HÀ NỘIĐỒ KHẲC CANHTllực HIẸN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIEN NGÀNH NGHÉ NÔNG THÔN Ó HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHÓ HÀ NỘILUẶN VÁN T

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Ngành Nghề Nông Thôn Ở Huyện Thạch Thất, Thành Phố Hà Nội gưi lời cam ơn chân thành đến toàn the các thầy giáo, cô giáo trong Khoa Khoa học chính trị. Phòng Quăn lý Đào tạo Sau dại học - Trường Dại học Nội v

ụ Hà Nội (tà quan lâm. tham gia đóng góp ý kiến và hỗ trợ tôi trong quá trình nghiên cửu. giúp lôi có kiên ihửc vã phương pháp nghiên cửu (tè hoàn thi (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Ngành Nghề Nông Thôn Ở Huyện Thạch Thất, Thành Phố Hà Nội

ện luận ván.Tôi xin chân thành câm ơn các Phòng ban chuyên môn thuộc Uy ban nhân (lân huyện Thạch Thất như Phòng Kinh Ic Và các cơ quan hữu quan khác

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Ngành Nghề Nông Thôn Ở Huyện Thạch Thất, Thành Phố Hà Nội

dà hồ trợ. cung cấp lài liệu, lạo diêu kiện cho lôi có so liệu dè nghiên cửu hoàn thành luận \ an.1X1 dà có nhiều cổ gắng nhưng do giới hạn về trình d

Bộ NỘI VỤ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Nổi vụ HÀ NỘIĐỒ KHẲC CANHTllực HIẸN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIEN NGÀNH NGHÉ NÔNG THÔN Ó HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHÓ HÀ NỘILUẶN VÁN T

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Ngành Nghề Nông Thôn Ở Huyện Thạch Thất, Thành Phố Hà Nộiong nghiệp và nhùng người quan lâm.Hà Nội, ngày 15 lining 12 nám 2020Tác già luận vãnDồ Khắc CanhMỤC LỤCLỜI CAM ĐOANLỜI CẢM ƠNDANH MỤC CÁC KÝ H1ẸU VIÉ

T TẮTDANH MỤC CÁC B-VNGMỞ DẤU.................................................................11.lý do chọn dề tài.................................... (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Ngành Nghề Nông Thôn Ở Huyện Thạch Thất, Thành Phố Hà Nội

..........12.Tông quan tình hình nghiên cứu liên quan đen đè lài............33.Mục đích và nhiệm vụ nghicn cửu................................64.Dôi l

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Ngành Nghề Nông Thôn Ở Huyện Thạch Thất, Thành Phố Hà Nội

ượng và phạm vi nghicn cứu................................65.Phương pháp nghiên cứu.........................................76.Ý nghía lý luận và thực

Bộ NỘI VỤ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Nổi vụ HÀ NỘIĐỒ KHẲC CANHTllực HIẸN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIEN NGÀNH NGHÉ NÔNG THÔN Ó HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHÓ HÀ NỘILUẶN VÁN T

Bộ NỘI VỤ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Nổi vụ HÀ NỘIĐỒ KHẲC CANHTllực HIẸN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIEN NGÀNH NGHÉ NÔNG THÔN Ó HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHÓ HÀ NỘILUẶN VÁN T