KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Ở Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         67 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Ở Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Ở Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIẸN KHOA IIỌC XẢ IIỌIDƯƠNG THỊ KIM CHITHỰC HIẸN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẺN CÁN BỌ, CÔNG CHÚC CẤP XÀ Ớ HUYỆN CHÂU

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Ở Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang THÀNH, TỈNH AN GIANGLUẬN VĂN THẠC sỉ CHÍNH SÁC II C ÓNGHÀ NỘI, 2021VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XÃ HỘIDƯƠNG THỊ KIM C HITH

ựC HIẸN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIEN CÁN BỢ, CÓNG CHỨC CAP XẢ Ở HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH AN GIANGNgành: C hính sách công Mã số: 8340402NGƯỜI HƯỚNG DÃN KHOA HỌC (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Ở Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

TS NGUYỀN THỊ HOAHÀ NỘI, 2021MỜ ĐÀU1.Tính cấp thiết của (lề tàiTrong hệ thống hành chính hành chính ờ nước ta cấp xã là cấp cơ sờ, là nơi trực tiêp t

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Ở Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

hực hiện các chủ trương đường lòi cua Đãng, chính sách, pháp luật cùa Nhà nước, trực tiếp quân lý hoạt động dàn cư tại địa phương. Do vậy, cán bộ. côn

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIẸN KHOA IIỌC XẢ IIỌIDƯƠNG THỊ KIM CHITHỰC HIẸN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẺN CÁN BỌ, CÔNG CHÚC CẤP XÀ Ớ HUYỆN CHÂU

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Ở Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang có thè năm bãt được tâm tư nguyện vọng của người dân một cách trực tiêp và đày đù. Nói cách khác, cap xà là bộ mặt cua Nhã nước ơ dịa phương. Trong q

uá trình cãi cách hành chinh. Nhà nước ta xác định mục tiêu quan trọng nhất là làm sao đê có thê phục \ỊI tốt người dân. mang lại sự tin tuông, tín nh (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Ở Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

iệm từ họ. Đè Làm được điều đó. cap xà phải hoạt động hiệu quà mà cốt lòi cùa sự hiệu quà chinh là đội ngũ cùa cán bộ. công chức câp xă. Đội ngũ cua c

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Ở Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

án bộ. công chức cấp xã càng cao, hiệu quá hoạt dộng của câp xà càng cao vả môi quan hệ giữa người dân với nhà nước nói chung và cấp xã nói riêng càng

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIẸN KHOA IIỌC XẢ IIỌIDƯƠNG THỊ KIM CHITHỰC HIẸN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẺN CÁN BỌ, CÔNG CHÚC CẤP XÀ Ớ HUYỆN CHÂU

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Ở Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang Luật Cán bộ. công chức. Nghị quyêt sô 26-NQ/TW của Hội nghị Trung ương XII ngây 19/05/2018 về xây dựng dội ngũ các cắp: Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ng

ày 22 10/2009 của Chính phũ (được sữa đỏi. bỏ sung tại khoản 1 Điêu 2 Nghị định số 34/2019ND-CP ngày 24/4/2019 cùa Chính phù) và Thông tư số 13/2019/T (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Ở Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

T-BNV ngày 06/11/1019 cùa Bộ Nội vụ “Hướng dẫn quy định về CBCC câp xà và người hoạt động không chuyên trách ờ câp xã, ỡ thôn, tô dân phò'*...Đây là n

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Ở Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

hững chinh sách quan trọng đỏi với việc phát triên dội ngừ cán bộ. còng chức càp xã trong bôi canh hiện nay. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách này

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIẸN KHOA IIỌC XẢ IIỌIDƯƠNG THỊ KIM CHITHỰC HIẸN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẺN CÁN BỌ, CÔNG CHÚC CẤP XÀ Ớ HUYỆN CHÂU

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Ở Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giangchức câp xà vần còn nhừng hạn chê nhàt định như: thiêu tính chuyên nghiệp trong giãi quyết công việc, đa phan chưa có năng lực độc lập, quyết đoán tro

ng giai quyết công việc, chưa chu động trong thực thi các nhiệm vụ; khá năng khái quát và đánh giá tinh hình chưa kịp thời, việc thích ứng với nhiệm v (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Ở Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

ụ mới còn chậm. Đa số cán bộ. công chức thiếu kha năng tư duy, dự báo, chủ động xây dụng chương trinh kê hoạch, chưa có kinh nghiệm trong nghiên cứu v

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Ở Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

à tòng hợp tinh hình, tông kết kinh nghiệm thực tiền; công tác phoi hợp, hợp tạc trong giãi quyêt công việc còn hạn chè. nén hiệu quã công tác không c

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIẸN KHOA IIỌC XẢ IIỌIDƯƠNG THỊ KIM CHITHỰC HIẸN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẺN CÁN BỌ, CÔNG CHÚC CẤP XÀ Ớ HUYỆN CHÂU

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Ở Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giangng biêu hiện quan liêu, hách dịch, gày phiên hà cho nhân dân. Tình trạng tham nhũng, làng phi vẫn các giãi pháp ngăn ngừa chưa đạt hiệu quã cao. Vì vậ

y, thực hiện chính sách phát triển cán bộ. công chức là hết sức cấp thiết đối với các địa phương nói chung và huyện Châu Thành nói riêng.Châu Thảnh là (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Ở Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

một huyện thuộc tinh An Giang, có diện tích 347,2 knr, dân sô: 171.480 người. Huyện Châu Thành có 13 đơn vị hành chinh câp xà tạrc thuộc, bao gồm 2 t

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Ở Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

hị trấn và 11 xã. Trong nhừng năm qua cơ cấu kinh tế dang có nhưng bước chuyên dịch mạnh mè theo hướng nàng cao tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, sàn x

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIẸN KHOA IIỌC XẢ IIỌIDƯƠNG THỊ KIM CHITHỰC HIẸN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẺN CÁN BỌ, CÔNG CHÚC CẤP XÀ Ớ HUYỆN CHÂU

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Ở Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang dà đặt ra yêu câu ngây càng cao đòi với đội ngũ cán bộ, còng chức càp xà . Nhìn chung, đội ngũ cán bộ. công chức càp xà cùa huyện tuy cơ bán đáp ứng

dược yêu câu nhưng van còn một bộ phận không nhó còn hạn chê về năng lực, kỳ năng chuyên mòn. nghiệp vụ. Điêu này gây ảnh hương không nho tới hiệu lực (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Ở Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

, hiệu qua hoạt động cua C hính quyền cấp xà.Xuất phát từ thực tiền nêu trên, tôi chọn đề tài: “Thực hiện chinh sách phát ưiên cân bộ, câng chức cốp x

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Ở Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

ã ở huyện Châu Thành, tinh An Giăng ” làm2luận văn thạc sì cho chuyên ngành Chinh sách còng của mình. Nhâm góp phàn sức lục cùa bàn thân tham gia đánh

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIẸN KHOA IIỌC XẢ IIỌIDƯƠNG THỊ KIM CHITHỰC HIẸN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẺN CÁN BỌ, CÔNG CHÚC CẤP XÀ Ớ HUYỆN CHÂU

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Ở Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giangphát triên cán bộ. công chức câp xà trong thời tới.2.Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tàiCó nhiêu đê tài nghiên cứu liên quan đèn van đê phát tri

ển cán bộ. cóng chức cap xã. Mỗi đề tài có cách tiếp cận khác nhau, thè hiện những góc nhìn hèt sức sâu sâc. Có thè kê ra như sau:-Đê tài "Nghiên cừu (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Ở Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

xây dựng quy hoạch dào tạo, hoi dường dội ngù cán bộ, còng chức xã, phường, và thị trán khu vực Đỏng bang sông Cừu Long giai đoạn 2007-2015 ” cùa Vù X

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Ở Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

uân Khoan, năm 2007 - 2008. Đà ghiên cứu, đánh giá được thực trạng đội ngũ cán bộ. công chức và công tác quy hoạch đào tạo. bồi dường cán bộ, công chứ

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIẸN KHOA IIỌC XẢ IIỌIDƯƠNG THỊ KIM CHITHỰC HIẸN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẺN CÁN BỌ, CÔNG CHÚC CẤP XÀ Ớ HUYỆN CHÂU

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Ở Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giangường, thị trấn phủ hợp với điều kiện, đặc điểm của khu vực Đòng bang sông Cữu Long giai đoạn 2007 - 2015. Đê tài đà đê cập đen vấn dề quy hoạch đào tạ

o. bồi dường cán bộ. công chức cap xã. Tác giã nghiên cứu sỗ tiêp thu nhùng vân dè này. dê bô sung hoàn thiện cho việc thực hiện chinh sách đào tạo bồ (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Ở Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

i dường cán bộ. công chức câp xà trong đề tài nghiên cứu.-Đê tài “AíỊr dựng hệ thong liêu chuân dành giá công chức xà. phường tại Tp. Hồ Chi Minh. Trầ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Ở Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

n Ninh Đòng (2007). Tác giã tiếp cận công chức cấp xà từ góc độ xây dựng hệ thông tiêu chuân đánh giá. Đóng góp quan trọng của tác giã là dưa ra các b

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIẸN KHOA IIỌC XẢ IIỌIDƯƠNG THỊ KIM CHITHỰC HIẸN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẺN CÁN BỌ, CÔNG CHÚC CẤP XÀ Ớ HUYỆN CHÂU

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Ở Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang quan trọng cho quá trình nghiên cứu tiêu chuân cán bộ. công chức trong vấn đề nghiên cứu cua luận văn3-Đê tài "Xây dựng dội ngù cân bộ, công chức hàn

h chinh xã, phường, thị trấn trên địa bàn Tp. Hồ Chi Minh" cúa Trần Thị Hoá (2008). Tác giá tiếp cận vấn đè xây dựng đội ngũ cán bộ. còng chức cúa cấp (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Ở Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

xà thòng qua việc $ừ dụng triệt đê bâng mô tả cóng việc. Tác già sử dụng bâng mô tã công việc đê khao sát còng việc, nhiệm vụ cùa các chức danỉì như:

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Ở Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

Chu tịch Hội đòng nhân dân. Phó Chủ tịch Hội đong nhân dân. Chu tịch Ưỳ ban nhân dân. Phó chù tịch Ưỳ ban nhân dân (Phó Chú tịch ưỳ ban nhàn dân phụ

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIẸN KHOA IIỌC XẢ IIỌIDƯƠNG THỊ KIM CHITHỰC HIẸN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẺN CÁN BỌ, CÔNG CHÚC CẤP XÀ Ớ HUYỆN CHÂU

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Ở Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giangông chức Địa chinh - Xây dựng, Công chức Văn phòng - Thòng kê. Công chức Văn hoá - Xà hội. Báng mô tã công việc được dùng phổ biến trong khu vực tư, n

hưng còn xa lạ dối với khu vực cóng. Tác giã sè tiêp thu và kê thừa hướng nghiên cứu này dê đỏi chiêu và đánh giã thực trạng đội ngũ cán bộ công chức (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Ở Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

càp xã trên địa bàn huyện Châu Thành hiện nay.Một điểm dáng lưu ý khác là tác già còn khảo sát đường chức nghiệp cùa các chức danh cán bộ. còng chức c

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Ở Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

âp xà. Đó là chức danh công chức Lao động - Thương Binh Xà hội. công chức Tài chinh - Kế toán, công chức Văn hoá - Thông tin. Công chức Vãn phòng - Th

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIẸN KHOA IIỌC XẢ IIỌIDƯƠNG THỊ KIM CHITHỰC HIẸN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẺN CÁN BỌ, CÔNG CHÚC CẤP XÀ Ớ HUYỆN CHÂU

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Ở Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giangvà con đường chức nghiệp cùa các chức danh, tác giã đưa ra một số hạn chế trong công tác cán bộ ỡ cấp xà. Đây cũng là cơ sở đê tác giã đưa ra một so g

iãi pháp nâng hiệu quả thực hiện chính sách phát triển cán bộ. công chức cắp xã cho vấn đề nghiên cứu.-Nghiên cứu "Đòi mới chinh sách cán bộ-dòn bây n (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Ở Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

àng cao chất lượng dội ngũ cân bộ, công chức cơ sờ vừng Dồng bủng sòng Cừu Long ", cúa Vũ Đinh Quàn năm 2009. Nghiên cứu trình bày một cách khái quát

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Cán Bộ, Công Chức Cấp Xã Ở Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ. công chức cơ sờ vùng Đồng băng sông cưu Long, từ dó4

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIẸN KHOA IIỌC XẢ IIỌIDƯƠNG THỊ KIM CHITHỰC HIẸN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIẺN CÁN BỌ, CÔNG CHÚC CẤP XÀ Ớ HUYỆN CHÂU