KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Du Lịch Trên Địa Bàn Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         83 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Du Lịch Trên Địa Bàn Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Du Lịch Trên Địa Bàn Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIẸT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XẢ IIỌINGUYÊN Hữu NGỌCTHỰC HIEN c HỈNH SÁCH PHÁT TRIẺN Dư LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRI TÒN, TỈN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Du Lịch Trên Địa Bàn Huyện Tri Tôn, Tỉnh An GiangNH AN GIANGLUẬN VĂN THẠC sĩ CHÍNH SÁCH CÔNGHÀ NỌI, 2021VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XẢ HỘINGUYỀN Hưu NGỌCTHỤC HIẸN CHÍNH SÁC

H PHÁT TRIEN Dư LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRI TÔN, TỈNH AN GIANGNgành: C hính sách công Mà số: 8340402NGƯỜI HƯỚNG DÃN KHOA HỌC TS. HOÀNG XI JAN TRUNGHÀ (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Du Lịch Trên Địa Bàn Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

NỘI, 2021MỞ ĐÀU1.Tính cấp thiết cùa đề tàiTrong giai đoạn hiên nay ngành du lịch được Đáng và Nhà nước ta xác đinh là ngành kinh tề mùi nhọn, là định

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Du Lịch Trên Địa Bàn Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

hướng chiến lược quan trọng dế phát triền đất nước. Phát triển du lịch thực sự dược xem Là ngành kinh tế dịch vụ tống hợp có tác dông trực tiếp đến qu

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIẸT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XẢ IIỌINGUYÊN Hữu NGỌCTHỰC HIEN c HỈNH SÁCH PHÁT TRIẺN Dư LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRI TÒN, TỈN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Du Lịch Trên Địa Bàn Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang; bão vệ môi trường và thiên nhiên; giãi quyết tốt vấn đề lao động việc làm và an sinh xà hội. Bên cạnh nhùng tiềm năng, lơi thế cùa đất nước và của c

ác đĩa phương về dinh hướng phát triển du lịch thì ngành du lịch còn một số hạn chế. yếu kém. Du lịch phát triền chưa xứng với tiềm năng thế mạnh. Côn (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Du Lịch Trên Địa Bàn Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

g tác quân lý nhà nước về du lịch chưa theo kịp xu thế phát triền, chưa thế hiện rô nét về tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển.Trên cơ sỡ Nghị quyết

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Du Lịch Trên Địa Bàn Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

sổ 08-NQ. TW ngày 16 01.2017 cũa Bộ Chinh trị về phát triền du lịch trơ thành ngành kinh tế mùi nhon; Nghi quyết số 103 NQ-CP ngày 06 10 2017 cúa Chi

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIẸT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XẢ IIỌINGUYÊN Hữu NGỌCTHỰC HIEN c HỈNH SÁCH PHÁT TRIẺN Dư LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRI TÒN, TỈN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Du Lịch Trên Địa Bàn Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giangch trớ thành ngành kinh tế mùi nhọn; Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 22 01 2020 của Thủ tướng Chính phu phê duyệt Chiến lươc phát triển du lích Việt Nam

đến năm 2030; các văn bán có liên quan cùa các bộ. ngành Trung ương và các văn ban cúa tinh An Giang như Nghi quyết số 11-NQ.TU ngày 18 01 2013 về đầ (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Du Lịch Trên Địa Bàn Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

y mạnh phát triển du lịch tinh An Giang giai đoạn 2012 - 2015 và định hưởng đến năm 2020. Ke hoạch số 03 KH-UBND ngày 20 01 2014 cua ƯBND tinh về thực

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Du Lịch Trên Địa Bàn Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

hiện Nghị quyết số 11-NQ TL' ngày 18 01 2013 của BCH Đãng bộ tinh về "Đầy mạnh Phát triền du lịch trên địa bàn tinh đến năm 2015 và định hưởng đến nă

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIẸT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XẢ IIỌINGUYÊN Hữu NGỌCTHỰC HIEN c HỈNH SÁCH PHÁT TRIẺN Dư LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRI TÒN, TỈN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Du Lịch Trên Địa Bàn Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giangăm 2020 và lầm nhìn đến năm 2030. Quyết định số 1234 QĐ-ƯBND ngày 24 4 2017 cua ủy ban nhân dân tinh An Giang về việc phê duyệt “Điều chinh quy hoạch

tông thề phát triển kinh lể - xà hội huyện Tri Tòn đến năm 2025. định hướng đến năm12030. Nhằm thục hiện có hiệu quả chính sách phát triển du lịch the (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Du Lịch Trên Địa Bàn Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

o đinh hướng cùa tinh An Giang nói chung và của huyện Tri Tôn nói riềng. Trong thời gian qua. huyện Tri Tòn đà chù động cụ thề hóa các nội dung các Ng

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Du Lịch Trên Địa Bàn Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

hi Quyết. Ke hoạch cùa linh thành nghị quyết, chù trương. kể hoạch thực hiện cụ thể cùa huyện. Bước đầu đà tạo sư khới sắc trong tố chức thực hiện có

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIẸT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XẢ IIỌINGUYÊN Hữu NGỌCTHỰC HIEN c HỈNH SÁCH PHÁT TRIẺN Dư LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRI TÒN, TỈN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Du Lịch Trên Địa Bàn Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giangt triền chưa tương xứng VỚI tiềm nâng và lơi thế. chưa thu hút được đầu tư; Cơ sở hạ tầng các khu du lịch tuy bước đầu được đầu tư nhưng còn quá ít so

VỚI nhu cầu đang đặt ra cua ngành; So lượng và chất lượng lao động trong lình vực du lịch còn nhiều hạn chề và yếu kém; Công tác xà hội hóa du lịch c (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Du Lịch Trên Địa Bàn Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

hưa được dầy mạnh nên chưa thu hút được sự tham gia của dông đão các thành phần dân doanh trong xà hội. Còn nhiều khu du lịch cỏn dang trong giai đoạn

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Du Lịch Trên Địa Bàn Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

mời gọi dầu tư. mò hình du lịch giãn dơn chưa giừ chân dược du khách, ngây lưu trú của du khách có tảng nhưng còn rất thấp, không đáng kể; Còng tác q

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIẸT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XẢ IIỌINGUYÊN Hữu NGỌCTHỰC HIEN c HỈNH SÁCH PHÁT TRIẺN Dư LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRI TÒN, TỈN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Du Lịch Trên Địa Bàn Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giangiền du lịch, góp phần thực hiên phát tnên kinh tế - xà hội và phát huy tốt tiềm năng, lợi thế về du lịch của huyên Tri Tôn học viên chọn đê tài “Thực

hiện chinh sách phát triền (ỉu lịch trên địa bàn huyện Tri Tôn, tinh An Giang” làm đề tài luân vãn tốt nghiệp cho mình Qua quá trinh nghiên cứu thực h (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Du Lịch Trên Địa Bàn Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

iện đe tài bàn thân có những đề xuất, giai pháp nhảm góp phần đóng góp cho việc thực hiện hiệu quà chinh sách phát triền du lịch huyện Tri Tôn; đánh t

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Du Lịch Trên Địa Bàn Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

hức, phát huy tiềm năng phát triển du lịch của huyện góp phần nâng cao dời sổng vật chất, tinh thần, giừ gìn và phát huy giá trị lịch sử cách mạng, vã

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIẸT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XẢ IIỌINGUYÊN Hữu NGỌCTHỰC HIEN c HỈNH SÁCH PHÁT TRIẺN Dư LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRI TÒN, TỈN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Du Lịch Trên Địa Bàn Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Gianginh hình nghiên cứu liên quan đến để tàiQuá trinh nghiên cứu về chính sách phát triền du lịch đà có nhiều giáo trình, luận vân. ấn phàm viết về lình v

ực này nhưng được thực hiên ỡ nhiều địa phương, dơn vị khác nhau và ở nhiều thề loại khác nhau.2“Phát triển du lịch góp phần giam nghèo bền vừng ơ các (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Du Lịch Trên Địa Bàn Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

tinh miền núi phía liắc'\ Bộ I hông tin và Truyền thông. 2019. Dà đê cập dên liêm nàng, lợi thề vê du lịch dê phát triền kinh tế ơ các tinh miền núi

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Du Lịch Trên Địa Bàn Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

phía Dắc. Qua dó. dể ra giãi pháp phát triển kinh le du lịch gan với giâm nghèo ben vừng ớ các linh mien núi phía Bắc.“Ky yếu hội thao khoa học du Ị ị

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIẸT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XẢ IIỌINGUYÊN Hữu NGỌCTHỰC HIEN c HỈNH SÁCH PHÁT TRIẺN Dư LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRI TÒN, TỈN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Du Lịch Trên Địa Bàn Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang - Hiệp hội du lịch An Giang. Đà dưa ra nhiều nhận định, phân lích sâu sắc và dông thin, cùng đà đè xuâl nhùng giãi pháp hết sức lân huyết cho phát tr

iên du lịch An Giang trong giai doạn hiện nay.“Phứt triền du lịch cộng đồng ờ Việt \'am'\ Phạm Hồng Long Dại học Quốc gia Hà Nội. Nội dung bài giàng d (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Du Lịch Trên Địa Bàn Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

à nêu lèn sự cân thièl cho phái iriên du lịch cộng đồng ớ nước la. Dồng thời, ncu lên nhùng thuận lợi, hạn che và thách thức cho phát triền du lịch cộ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Du Lịch Trên Địa Bàn Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

ng đồng ờ Viet Nam. Giới thiệu một sỗ mô hình du lịch cộng đồng thành công trong thời gian qua giúp cho công tác nghiên cứu có cái nhìn tổng thể. phân

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIẸT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XẢ IIỌINGUYÊN Hữu NGỌCTHỰC HIEN c HỈNH SÁCH PHÁT TRIẺN Dư LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRI TÒN, TỈN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Du Lịch Trên Địa Bàn Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang khoa học hết sức đầy đú về thực trạng phái triển du lịch An Giang. Dưa ra nhiều số liệu so sánh cụ the để đánh giá mội cách dằy đú về thực trạng, tiê

m nảng. lợi ihê và giãi pháp phái Irièn du lịch .An Giang đèn mun 2020.('ác giáo Irình. luận vân. ân phàm vê lĩnh vực du lịch được nghiên cứu. biên so (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Du Lịch Trên Địa Bàn Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

ạn lừ nhiêu góc độ khác nhau phân ánh vè ngành du lịch trong nước nói chung và cua tinh An Giang nói riêng một cách rò nét nhất. Đồng thời, qua dó dà

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Du Lịch Trên Địa Bàn Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

cung cấp cho nhùng người nghiên cứu một cái nhìn lổng thể lum về thực trạng cùng như nhừng định hướng cho phát triền du lịch thôi gian tới.3.Mục đích

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIẸT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XẢ IIỌINGUYÊN Hữu NGỌCTHỰC HIEN c HỈNH SÁCH PHÁT TRIẺN Dư LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRI TÒN, TỈN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Du Lịch Trên Địa Bàn Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giangsách phát triển du lịch. Trên cơ sở dỏ. phân tích vã làm rò thực trạng thực hiện chính sách phát triền du lịch ở huyện Tri I ôn, tinh An Giang. Thòng

qua dó dể xuất nhùng giái pháp nhẩm nàng cao hiệu quà thực hiện3chính sách phát triền du lịch và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân tr (Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Du Lịch Trên Địa Bàn Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

ong huyện nói chung và đông bào dàn tộc Khmer nói riêng.3.2.Nhiệm vụ nghiên cứu:

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIẸT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XẢ IIỌINGUYÊN Hữu NGỌCTHỰC HIEN c HỈNH SÁCH PHÁT TRIẺN Dư LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRI TÒN, TỈN

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIẸT NAM HỌC VIẸN KHOA HỌC XẢ IIỌINGUYÊN Hữu NGỌCTHỰC HIEN c HỈNH SÁCH PHÁT TRIẺN Dư LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRI TÒN, TỈN