KHO THƯ VIỆN 🔎

Tiểu luận tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần anh ngữ apax

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         42 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Tiểu luận tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần anh ngữ apax

Tiểu luận tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần anh ngữ apax

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG—oOo—BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆPĐẽ tài:TUYẾN DỤNG NHÂN Lực TẠI CÔNG TY CỔ PHĂN ANH NGỮ APAXGiáo viên h

Tiểu luận tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần anh ngữ apaxhướng dân : TS. Lẽ Huyền TrangSinh viên thực liiện : Nguyễn Thị ChiMà sinh viên: A28124Chuyên ngành : Quàn trị Kinh doanhHÀ NỘI-2021BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO

TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG —oOo—BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆPĐê tài:TUYẾN DỤNG NHÂN Lực TẠI CÔNG TY CỐ PHĂN ANH NGỮ APAXGiáo viên hướng dân : TS. Lê Tiểu luận tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần anh ngữ apax

Huyền TrangSinh viên thực hiện : Nguyễn Thị ChiMã sinh viên : A28124Chuyên ngành : Quán trị Kinh doanhHÀ NỘI-2021MỤC LỤCPHẦN 1. GIỚI THIỆU CHƯNG VÈ C

Tiểu luận tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần anh ngữ apax

ỐNG TY CÕ PHẦN ANH NGỮ APAX...............................................................................................................11.1.Quá trì

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG—oOo—BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆPĐẽ tài:TUYẾN DỤNG NHÂN Lực TẠI CÔNG TY CỔ PHĂN ANH NGỮ APAXGiáo viên h

Tiểu luận tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần anh ngữ apax..................11.1.2.Lịch sừ hình thành và phát triẽn Công ty Cô phởn Anh ngừApax.................................................................

.......................................11.2.Cơ cãu tõ chức cũa Công ty Cõ phân Anh ngữ Apax.........................................................21 Tiểu luận tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần anh ngữ apax

.3.Chức nãng, nhiệm vụ của các phòng ban...................................................................21.3.1.Giám dốc Công ty....................

Tiểu luận tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần anh ngữ apax

..............................................................21.3.2.Bộ phận Hành chính...............................................................

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG—oOo—BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆPĐẽ tài:TUYẾN DỤNG NHÂN Lực TẠI CÔNG TY CỔ PHĂN ANH NGỮ APAXGiáo viên h

Tiểu luận tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần anh ngữ apax.....................................................................................31.3.5.Bộ phận Đào tạo...........................................

................................................31.3.6.Bộ phận chũm sóc khách hàng.................................................................... Tiểu luận tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần anh ngữ apax

41.4.Khái quát ngành nghề kinh doanh.........................................................................41.5.Thực trạng kết quả hoạt động kinh do

Tiểu luận tuyển dụng nhân lực tại công ty cổ phần anh ngữ apax

anh của công ty Cô phân Anh ngữApax năm 2019 - 2020............................................................................................5

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG—oOo—BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆPĐẽ tài:TUYẾN DỤNG NHÂN Lực TẠI CÔNG TY CỔ PHĂN ANH NGỮ APAXGiáo viên h

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG—oOo—BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆPĐẽ tài:TUYẾN DỤNG NHÂN Lực TẠI CÔNG TY CỔ PHĂN ANH NGỮ APAXGiáo viên h