KHO THƯ VIỆN 🔎

Báo cáo thực tập tốt nghiệp hoạt động bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và thiết bị văn phòng tấn phát

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         44 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Báo cáo thực tập tốt nghiệp hoạt động bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và thiết bị văn phòng tấn phát

Báo cáo thực tập tốt nghiệp hoạt động bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và thiết bị văn phòng tấn phát

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG—oOo—BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆPĐê tài;HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI V

Báo cáo thực tập tốt nghiệp hoạt động bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và thiết bị văn phòng tấn phátVÀ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG TẪN PHÁTGiáo viên hướng dần : Nguyễn Thị Liên HươngSinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Trâng AnMã sinh viên: A3 2149Chuyên ngành :

Quân trị MarketingHÀ NỘI-2021BỘ GIÁO ĐỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠi HỌC THĂNG LONG —oOo—BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆPĐê tài;HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TR Báo cáo thực tập tốt nghiệp hoạt động bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và thiết bị văn phòng tấn phát

ÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG TẤN PHÁTGiáo viên hướng dần : Nguyễn Thị Liên HươngSinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Tràng AnMã sinh

Báo cáo thực tập tốt nghiệp hoạt động bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và thiết bị văn phòng tấn phát

viên: A32149Chuyên ngành: Quán trị MarketingHÀ NỘI-2021MỤC LỤCPHÀN 1. KHÁI QUÁT VÊ CÒNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNGMẠI VÀ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG TÃN PH

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG—oOo—BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆPĐê tài;HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI V

Báo cáo thực tập tốt nghiệp hoạt động bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và thiết bị văn phòng tấn phátnThương mại và Thiết bị văn phòng Tãn Phát....................................................................11.1.1.Giới thiệu chung.................

...............................................................11.1.2.Lịch sứ hình thành và phát triển................................................ Báo cáo thực tập tốt nghiệp hoạt động bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và thiết bị văn phòng tấn phát

................11.2.Khái quát ngành nghê kinh doanh......................................................................213. Cơ cẩu tỗ chức cùa công

Báo cáo thực tập tốt nghiệp hoạt động bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và thiết bị văn phòng tấn phát

ty TNĨĨIĨ Thương mại và Tlìiết bị văn phòng Tân Phát...............................................................................................

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG—oOo—BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆPĐê tài;HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI V

Báo cáo thực tập tốt nghiệp hoạt động bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và thiết bị văn phòng tấn phátng ban.................................................31.4.Thực trạng kết quá hoạt động kinh doanh cùa Công ty TNHH Thương mại và Thiết bị văn phòng

Tãn Phát nảm 2019 - 2020...............................................................5PHĂN 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG Báo cáo thực tập tốt nghiệp hoạt động bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và thiết bị văn phòng tấn phát

MẠI VÀ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG TÂN PHÁT.......................................................................72.1.Đặc điẽm sản phãni của Công ty TNHH Thươ

Báo cáo thực tập tốt nghiệp hoạt động bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và thiết bị văn phòng tấn phát

ng mại và Thiết bị vãn phòngTấn Phát.....................................................................................................72.1.1.Máy in

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG—oOo—BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆPĐê tài;HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI V

Báo cáo thực tập tốt nghiệp hoạt động bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và thiết bị văn phòng tấn phát............................................................................ 8

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG—oOo—BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆPĐê tài;HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI V