KHO THƯ VIỆN 🔎

Hệ thống kiến thức và luyện thi Tuyển sinh 10 môn Tiếng Anh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         241 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Hệ thống kiến thức và luyện thi Tuyển sinh 10 môn Tiếng Anh

Hệ thống kiến thức và luyện thi Tuyển sinh 10 môn Tiếng Anh

Hệ thong..ịkiến thức I & luyện thi ITuyển sinh 10' Môn Tiếng AnhMục lụcChương 1: Phát âm..............................................................

Hệ thống kiến thức và luyện thi Tuyển sinh 10 môn Tiếng Anh.............4Bài 1: Khái niệm Voiced sounds và Voiceless (unvoiced) sounds...........................4Bài 2: Cách phái âm "ed”.......................

.........................................5Bãi 3: Cách phát âm '*s*’ - “esM........................................................8Bãi 4: Khái niêm âm Hệ thống kiến thức và luyện thi Tuyển sinh 10 môn Tiếng Anh

tiết, âm nhấn (trọng âm)...........................................10Chương 2: Từ loại...............................................................

Hệ thống kiến thức và luyện thi Tuyển sinh 10 môn Tiếng Anh

..........14Bãi 1: Động từ: (Verb).................................................................14Bải 2: Danh từ: (Noun)...........................

Hệ thong..ịkiến thức I & luyện thi ITuyển sinh 10' Môn Tiếng AnhMục lụcChương 1: Phát âm..............................................................

Hệ thống kiến thức và luyện thi Tuyển sinh 10 môn Tiếng Anherb)..............................................................25Bài 5: Giới tữ (prepositions).....................................................

.....28Bài 6: Liên từ (conductions)...........................................................31Bãi 7: Chi dinh tủ - Từ han định (Determiners)........ Hệ thống kiến thức và luyện thi Tuyển sinh 10 môn Tiếng Anh

.................................357.1. Mạo từ (Articles)...............................................................367.2Từ sỡ hữu (possessives)..

Hệ thống kiến thức và luyện thi Tuyển sinh 10 môn Tiếng Anh

........................................................367.3Lượng từ (quantifiers)...........................................................37Chương

Hệ thong..ịkiến thức I & luyện thi ITuyển sinh 10' Môn Tiếng AnhMục lụcChương 1: Phát âm..............................................................

Hệ thống kiến thức và luyện thi Tuyển sinh 10 môn Tiếng Anh.......................43Bài 2: Thihiện tại liếp diễn (Present Continuous).....................................46Bãi 3: Thiquả khứ đơn (Past simple)..

.................................................49Bãi 4: Thiquả khứ tiếp diẻn (Past Continuous).........................................51Bài 5: Kếth Hệ thống kiến thức và luyện thi Tuyển sinh 10 môn Tiếng Anh

ợp thi Quá khứ đơn - Quá khứ tiếp diễn.....................................53Bài 6: Thi hiện tại hoàn thành (Present perfect).........................

Hệ thống kiến thức và luyện thi Tuyển sinh 10 môn Tiếng Anh

..............55Bâi 7: Thi Quá khử hoãn thành (Past perfect)...........................................58Bâi 8: Thì tương lai đơn (Future simple).....

Hệ thong..ịkiến thức I & luyện thi ITuyển sinh 10' Môn Tiếng AnhMục lụcChương 1: Phát âm..............................................................

Hệ thống kiến thức và luyện thi Tuyển sinh 10 môn Tiếng Anhtrờng thuật (Reported speech)................................................63Bãi 2: Cảu bi động (Passive voice).....................................

..................69Bill 3: So sánh (Comparative - Superlative)..............................................74Bãi 4: Mệnh dê quan hệ (Relative clause Hệ thống kiến thức và luyện thi Tuyển sinh 10 môn Tiếng Anh

- Adjective clause)..............................85Bãi 5: Câu mơ ước ("Wish" sentences).....................................................86

Hệ thong..ịkiến thức I & luyện thi ITuyển sinh 10' Môn Tiếng AnhMục lụcChương 1: Phát âm..............................................................

Hệ thong..ịkiến thức I & luyện thi ITuyển sinh 10' Môn Tiếng AnhMục lụcChương 1: Phát âm..............................................................