KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Vốn Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Từ Ngân Sách Nhà Nước Ở Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         121 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Vốn Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Từ Ngân Sách Nhà Nước Ở Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Vốn Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Từ Ngân Sách Nhà Nước Ở Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẤN TRỊ KINH DOANHPHAN VÀN THÀNHQUẤN LÝ VÓN DẪU Tư XÂY DỤNG cơ bân Tử NGÂN SÁCĨĨ NĨĨÀ nước ờ HUYẸN văn

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Vốn Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Từ Ngân Sách Nhà Nước Ở Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái CHÁN TÍNH YÊN BÁILUẬN VĂN THẠC sĩ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỦNG DỤNG • • • •NGÀNH: QUÀN LÝ KINH TỀTHÁI NGUYÊN - 2020ĐẠI nọc THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẺ V

À QUẢN TRỊ KINH DOANHPHAN VÃN THÀNHQUẢN LÝ VÓN DẢU TƯ XÂY DƯNG co BẢN Tư NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Õ HUYỆN VÀN CHÁN, TỈNH YEN BÁINgành: Quàn lý kinh tế Mã số (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Vốn Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Từ Ngân Sách Nhà Nước Ở Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

: 8.34.04.10LUẠN VÃN THẠC sỉ TITF.O DỊNIT HƯỚNG ỨNG DỤNGNgirỏi hướng dần khoa học: PGS.TS.BỒ Thị Thúy PliurongTHÁI NGUYÊN - 2020iLÒÌ CAM ĐOANTôi xin c

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Vốn Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Từ Ngân Sách Nhà Nước Ở Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

am đoan đây là công trình nghiên cửu khoa học dộc lập của riêng tôi. với các số liệu và tài liệu trong luận vãn lã trung thực. Ket qua nghiên cứu chưa

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẤN TRỊ KINH DOANHPHAN VÀN THÀNHQUẤN LÝ VÓN DẪU Tư XÂY DỤNG cơ bân Tử NGÂN SÁCĨĨ NĨĨÀ nước ờ HUYẸN văn

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Vốn Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Từ Ngân Sách Nhà Nước Ở Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Báiên, ĩháng 8 năm 2020Tác già luận vănPhan Văn ThànhiiLỜI CẢM ƠNDè hoàn thành luận văn này. tòi xin chân thành cám ơn Ban Giám hiệu. Phòng Dào tạo. Khoa

Sau Dại học. cùng các thây, cô giáo trong tnrờng Dại học Kinh le và Quân trị Kinh doanh Thái Nguycn dà tận tình giúp dờ. tạo mọi điều kiện về thời gi (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Vốn Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Từ Ngân Sách Nhà Nước Ở Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

an, tinh thần cho tỏi trong quá trình học tập và thực hiện de tài. Dặc biệt xin chân thành câm ơn PGS.TS.ĐỒ Thị Thuý Phương dà trực tiếp hướng dần. ch

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Vốn Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Từ Ngân Sách Nhà Nước Ở Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

i bao tận tinh và đóng góp nhiều ý kiến quý báu. tạo điều kiện thuận lợi cho lôi hoàn thành luận vãn tốt nghiệp.'l*ôi xin chân thành cam ơn bạn bè đồn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẤN TRỊ KINH DOANHPHAN VÀN THÀNHQUẤN LÝ VÓN DẪU Tư XÂY DỤNG cơ bân Tử NGÂN SÁCĨĨ NĨĨÀ nước ờ HUYẸN văn

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Vốn Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Từ Ngân Sách Nhà Nước Ở Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Báiè. đống nghiệp đà động vicn. giúp dờ lôi hoàn thành luận vãn nảy.Thái Nguyên. iháĩìỊỊ 8 năm 2020Tác giả luận vãnPhan Van ThànhiiiMỤC LỤCLỜI CAM DO AN.

.....................................................iLÒI CẢM ON........................................................iiMỰC LỤC..................... (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Vốn Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Từ Ngân Sách Nhà Nước Ở Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

.....................................iiiDANI I MỤC CÁC TỪ VIẾT TÁT.......................................viiDANH MỤC CÁC BẢNG.........................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Vốn Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Từ Ngân Sách Nhà Nước Ở Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

......................viii

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẤN TRỊ KINH DOANHPHAN VÀN THÀNHQUẤN LÝ VÓN DẪU Tư XÂY DỤNG cơ bân Tử NGÂN SÁCĨĨ NĨĨÀ nước ờ HUYẸN văn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẤN TRỊ KINH DOANHPHAN VÀN THÀNHQUẤN LÝ VÓN DẪU Tư XÂY DỤNG cơ bân Tử NGÂN SÁCĨĨ NĨĨÀ nước ờ HUYẸN văn