KHO THƯ VIỆN 🔎

Bài Giảng Giao Dịch Liên Kết

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         68 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Bài Giảng Giao Dịch Liên Kết

Bài Giảng Giao Dịch Liên Kết

I EbookGIAO DỊCHLIÊN KẾThttps://khothuvỉen.comMỤC LỤC('hương 1. TÓNG QUAN GIAO DỊCH LIÊN KẾT41.Giao dịch liên kết là gì?43.Các nhóm giao dịch lién két

Bài Giảng Giao Dịch Liên Kếtt44.Nghía vụ cùa người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên két45.Chuyền giã56.Nhận diên doanh nghiệp có dấu hiên chuyển giá5( hương 2. CÁC QUY ĐỊNH X

ÁC ĐỊNH GIÁ GIAO DỊCH LIỀN KÉT71.Đối tượng ãp dụng72.Các bẽn có quan hê liên kết73.Nguyên tắc74.Nghía vụ tuân thu cùa các doanh nghiệp có giao dịch hè Bài Giảng Giao Dịch Liên Kết

n két74.1Nghĩa vụ kè khai74.2Nghĩa vụ làp hồ sơ85.Quy điiiỉi về hồ sơ xác định giã87.Các trường hợp người nôp thuế được miền kê khai, miền lập Hỗ sơ x

Bài Giảng Giao Dịch Liên Kết

ác đinh giá giao dịch liênkết98.Quyền han ẩn định của Cơ quan thue10Chương 3: QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH GIÁ GIAO DỊCH LIÊN KÉT111.Xác <111111 bán chat cũa gi

I EbookGIAO DỊCHLIÊN KẾThttps://khothuvỉen.comMỤC LỤC('hương 1. TÓNG QUAN GIAO DỊCH LIÊN KẾT41.Giao dịch liên kết là gì?43.Các nhóm giao dịch lién két

Bài Giảng Giao Dịch Liên Kết4. PHẤN TÍCH, so SÁNH, LựA CHỌN DÕI TƯỢNG so SÁNH ĐỌC LẠP 161.Nguyên tắc phân tích, so sánh16a.Phân tích, so sánh giaọ dịch hèn kết thực hiên theo ngu

yên tạc bản chất hoạt dộng, giao dịchquyết đinh nghía vụ thuế đê xác đinh bàn chát giao dịch liên két:16b.Phàn tich. so sánh giao dịch hên kết với gia Bài Giảng Giao Dịch Liên Kết

o dịch độc lãp:172.Lựa chọn đòi tượng so sánh đõc lâp173.Các tiêu thức đề phân tích. so sánh, điều chinh khác biẽt trong yếu18Chương 5. LựA CHỌN PHƯƠN

Bài Giảng Giao Dịch Liên Kết

G PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ GIAO DỊCH LIÊN KÉT 191.Phương pháp so sánh giã giao dịch độc lập192.Phương pháp so sánh tỷ suất lơi nhuận cùa người nộp thuế cới t

I EbookGIAO DỊCHLIÊN KẾThttps://khothuvỉen.comMỤC LỤC('hương 1. TÓNG QUAN GIAO DỊCH LIÊN KẾT41.Giao dịch liên kết là gì?43.Các nhóm giao dịch lién két

I EbookGIAO DỊCHLIÊN KẾThttps://khothuvỉen.comMỤC LỤC('hương 1. TÓNG QUAN GIAO DỊCH LIÊN KẾT41.Giao dịch liên kết là gì?43.Các nhóm giao dịch lién két