KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Tự Học Của Sinh Viên Trường Đại Học Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         144 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Tự Học Của Sinh Viên Trường Đại Học Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Tự Học Của Sinh Viên Trường Đại Học Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC su PHẠM ________i__•_____•NGUYỀN THỊ THỦYQUẤN LÝ HOẠT ĐỘNG Tự HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẮC, TÍNH BẮC NI

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Tự Học Của Sinh Viên Trường Đại Học Kinh Bắc, Tỉnh Bắc NinhINHLUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤCTHÁI NGUYÊN - 2020ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC SI’ PHẠM --------ỉ--1------•NGUYÊN THỊ THÙYQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG

TỤ HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẤC, TỈNH BẤC NINHNgành: Quàn lý giáo dục Mà số: 8.14.01.14LUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤCNgười hướng dần (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Tự Học Của Sinh Viên Trường Đại Học Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh

khoa học: PGS. TS. NGUYÊN THỊ HUẸTHÁI NGUYÊN - 2020LỜI CAM ĐOANChúng tỏi xin cam đoan đê tài "Quàn lý hoạt động tự học cua sinh viên trường Đại học Ki

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Tự Học Của Sinh Viên Trường Đại Học Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh

nh Bắc, Bắc Ninh ” là công trình nghiên cứu cùa riêng mình và không trùng với kết quá nghiên cứu của (ác già khác. Các số liệu và kết quà nghiên cứu n

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC su PHẠM ________i__•_____•NGUYỀN THỊ THỦYQUẤN LÝ HOẠT ĐỘNG Tự HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẮC, TÍNH BẮC NI

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Tự Học Của Sinh Viên Trường Đại Học Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninhc.Thái Nguyên, thủng 6 năm 2020Tác già luận vànNguyễn Thị ThùyLỜI CẤM ƠNXin chân thành cám ơn Ban giám hiệu, khoa Quân lý giáo dục trường Dại học Sư p

hạm Thái Nguyên đà luôn giúp đờ và tạo điểu kiện thuận lựi cho tôi trong suốt quá trình học lập và thực hiện luận vãn.Xin chân thành câm ơn quý thầy c (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Tự Học Của Sinh Viên Trường Đại Học Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh

ô đà lận tình hướng dần. giang dạy. chi dần cho lôi nhùng Iri thức kinh nghiệm, bài học quý báu.Đặc biệt, xin được bày to lòng biết 011 sâu sắc đến PG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Tự Học Của Sinh Viên Trường Đại Học Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh

S. ì s. Nguyền Thị ỉỉuệ dà tận tâm hướng dần. giúp dờ lôi hoàn thành luận vãn này.Xin chân thành cùm ơn Ban Giám hiệu, phòng Dào lạo và toàn thể giang

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC su PHẠM ________i__•_____•NGUYỀN THỊ THỦYQUẤN LÝ HOẠT ĐỘNG Tự HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẮC, TÍNH BẮC NI

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Tự Học Của Sinh Viên Trường Đại Học Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninhnãm qua.Xin chân thành cảm oil các anh. chị học viên lóp cao học khóa 26. chuyên ngành Quăn lý giáo dục đà chia sẽ tinh thần, tình câm cho tói trong s

uốt khóa học.Thái Nguyên, tháng 6 nàin 2020Tác giã luận vănNguyễn Till ThùyiiMỤC LỤCLỜI CAM ĐO AN..................................................... (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Tự Học Của Sinh Viên Trường Đại Học Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh

.iLỜI CẢM ƠN........................................................iiMỤC LỤC..........................................................iiiDANH MỤC CÁC

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Tự Học Của Sinh Viên Trường Đại Học Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh

TỪ VIẺT TÁT TRONG LUẬN VÂN...........................iv

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC su PHẠM ________i__•_____•NGUYỀN THỊ THỦYQUẤN LÝ HOẠT ĐỘNG Tự HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẮC, TÍNH BẮC NI

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG DẠI HỌC su PHẠM ________i__•_____•NGUYỀN THỊ THỦYQUẤN LÝ HOẠT ĐỘNG Tự HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẮC, TÍNH BẮC NI