KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Huấn Luyện Chiến Sỹ Nghĩa Vụ Tại Trung Tâm Huấn Luyện Và Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Công An Tỉnh Điện Biên

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         107 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Huấn Luyện Chiến Sỹ Nghĩa Vụ Tại Trung Tâm Huấn Luyện Và Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Công An Tỉnh Điện Biên

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Huấn Luyện Chiến Sỹ Nghĩa Vụ Tại Trung Tâm Huấn Luyện Và Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Công An Tỉnh Điện Biên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRI ỜNG ĐẠI HỌC su' PHẠMTRIỆU THỊ THANH TÂMQUẤN LÝ HOẠI ĐỘNG HUẤN LUYỆN CH1É1N SỸ NGIHA vụ tại trung tâm HUẢN LUYẸN VÀ BÒI DUỜNG NG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Huấn Luyện Chiến Sỹ Nghĩa Vụ Tại Trung Tâm Huấn Luyện Và Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Công An Tỉnh Điện BiênGHIỆP vụ CÔNG AN TĨNH ĐIỆN BIÊNLUẬN VĂN THẠC sỉ KHOA HỌC GIÁO DỤCThái Nguyên, năm 2019Số hóa bởi Trung tâm Hoc liêu và Cõng nghê thõng tin - ĐHTNhttp:

//lrc.tnu.edu.vnĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC su PHẠMTRIỆU THỊ THANH TÂMQUÂN LÝ HOẠ I ĐỘNG HUẤN LUYỆN C111ÉN SỸ NGHĨA VỤ TẠI TRUNG TÂM IRAN LUYẸN (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Huấn Luyện Chiến Sỹ Nghĩa Vụ Tại Trung Tâm Huấn Luyện Và Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Công An Tỉnh Điện Biên

VÀ BÓI I)U‘ỜNG NGHIỆP vụ CÔNG AN TÍNH DIỆN BIÊNNgành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 8.14.01.14LUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HỌC GIÁO DỤCNgười hưóng dần khoa học: TS

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Huấn Luyện Chiến Sỹ Nghĩa Vụ Tại Trung Tâm Huấn Luyện Và Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Công An Tỉnh Điện Biên

. Lê Thùy LinhThái Nguyên, năm 2019Số hóa bời Trung lâm Học liêu và Cóng nghè thông tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.cdu.vnLỜI CAM ĐOANTỏi xin cam đoan đày là

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRI ỜNG ĐẠI HỌC su' PHẠMTRIỆU THỊ THANH TÂMQUẤN LÝ HOẠI ĐỘNG HUẤN LUYỆN CH1É1N SỸ NGIHA vụ tại trung tâm HUẢN LUYẸN VÀ BÒI DUỜNG NG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Huấn Luyện Chiến Sỹ Nghĩa Vụ Tại Trung Tâm Huấn Luyện Và Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Công An Tỉnh Điện Biênrình nào khác. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.Thái Nguyên, thảng 4 năm 20 ì 9 Tác già luận vàn Triệu Thị Thanh TâmSố hóa bởi Trung tâm Hoc

liêu và Công nghê thõng tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vnLỜI CẤM ƠNTôi xin chân (hành câm ơn Phòng Đào tạo (bộ phận sau đại học). Ban chú nhiệm Khoa râ (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Huấn Luyện Chiến Sỹ Nghĩa Vụ Tại Trung Tâm Huấn Luyện Và Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Công An Tỉnh Điện Biên

m lý - Giáo dục trường Dại hục Sư Phạm - Dại hục Thái Nguycn: Ban Giám hiệu trường Cao đãng Sư phạm Diện Biên: các quý Thây giáo. Cô giáo đà lận tình

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Huấn Luyện Chiến Sỹ Nghĩa Vụ Tại Trung Tâm Huấn Luyện Và Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Công An Tỉnh Điện Biên

giang dạy. tạo điều kiện giúp đờ cm trong suốt khóa học và trong việc hoàn thành luận văn của mình.'l'ôi xin chân thành bày to lòng biết ơn sâu sắc tớ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRI ỜNG ĐẠI HỌC su' PHẠMTRIỆU THỊ THANH TÂMQUẤN LÝ HOẠI ĐỘNG HUẤN LUYỆN CH1É1N SỸ NGIHA vụ tại trung tâm HUẢN LUYẸN VÀ BÒI DUỜNG NG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Huấn Luyện Chiến Sỹ Nghĩa Vụ Tại Trung Tâm Huấn Luyện Và Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Công An Tỉnh Điện Biênành luận van này.Tôi xin chân thành câm ơn Ban Giám doc Trung lâm Huấn luyện và Bồi dường nghiệp vụ cóng an tinh Diện Biên, đồng nghiệp trong cơ quan,

bạn bè đà lạo diều kiện thuận lợi cũng như dõng góp những ý kiến quý báu cho em trong việc hoàn thành luận vân.Xin chân thành cóm ơn!Thúi Nguyên, thá (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Huấn Luyện Chiến Sỹ Nghĩa Vụ Tại Trung Tâm Huấn Luyện Và Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Công An Tỉnh Điện Biên

ng 4 nam 20ì 9Tác gia luận vănTriệu Thị Thanh TâmSố hóa bời Trung tâm Học liêu và Công nghê thông tin - ĐHTNhttpV/lrc.tnu.edu.vnMỤC LỤC LÔI CAM ĐOAN..

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Huấn Luyện Chiến Sỹ Nghĩa Vụ Tại Trung Tâm Huấn Luyện Và Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Công An Tỉnh Điện Biên

.....................................................i

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRI ỜNG ĐẠI HỌC su' PHẠMTRIỆU THỊ THANH TÂMQUẤN LÝ HOẠI ĐỘNG HUẤN LUYỆN CH1É1N SỸ NGIHA vụ tại trung tâm HUẢN LUYẸN VÀ BÒI DUỜNG NG

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRI ỜNG ĐẠI HỌC su' PHẠMTRIỆU THỊ THANH TÂMQUẤN LÝ HOẠI ĐỘNG HUẤN LUYỆN CH1É1N SỸ NGIHA vụ tại trung tâm HUẢN LUYẸN VÀ BÒI DUỜNG NG