KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục An Toàn Giao Thông Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Người Dân Tộc Thiểu Số Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         131 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục An Toàn Giao Thông Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Người Dân Tộc Thiểu Số Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục An Toàn Giao Thông Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Người Dân Tộc Thiểu Số Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMTRẤN VĂN TẢVQUẢN LÝ HOẠT ĐỌNG GIÁO nục AN TOÀN GIAO THÔNG CHO HỌC SINH TRƯNG HỌC c ơ SỎ NGƯỜI DÂN TỘC THIÊU

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục An Toàn Giao Thông Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Người Dân Tộc Thiểu Số Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai SÓ HUYỆN VÃN BÀN, TỈNH LÀO C AILUẬN VĂN THẠC sĩ KHOA HOC GIÁO DỤCThái Nguyên - 2019ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜN G DẠI HỌC sư PHẠMTRÀN VÀN TAYQUẢN LÝ HOẠ

T DỘNG GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG CHO HỌC SINH TRƯNG HỌC c o SỜ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỎ HUYỆN VÃN BÀN, TÌNH LÀO CAINgành: Ọuân lý giáo dục Mã số: 8 14 (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục An Toàn Giao Thông Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Người Dân Tộc Thiểu Số Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai

01 14LUẬN VÀN thạc: sĩ khoa học giáo dụcNgười hướng dần khoa học: PGS TS. Phạm Minh MụcThái Nguyên - 2019LỜI CAM ĐOANTòi xin cam đoan luận văn: “Quan

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục An Toàn Giao Thông Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Người Dân Tộc Thiểu Số Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai

lý hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh trung học cơ sờ người dàn tộc thiểu số huyện Vàn Bàn, tình Lào Cai” là còng trình nghiên cứu cú

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMTRẤN VĂN TẢVQUẢN LÝ HOẠT ĐỌNG GIÁO nục AN TOÀN GIAO THÔNG CHO HỌC SINH TRƯNG HỌC c ơ SỎ NGƯỜI DÂN TỘC THIÊU

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục An Toàn Giao Thông Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Người Dân Tộc Thiểu Số Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cailuận vănTrần Vãn TẩyiLỜI CẢM ƠNTrong quá trình học tập. nghiên cửu. hoàn thiện luận văn này. tác giã đà nhận được sự động viên, khuyến khích và tạo đi

ều kiện giúp đờ nhiệt tinh từ các thầy cò. đồng nghiệp và bạn bè.Tôi xin tràn trọng bày tò lòng biết on sâu sấc đến PGS TS. Phạm Minh Mục. người đà tr (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục An Toàn Giao Thông Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Người Dân Tộc Thiểu Số Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai

ực tiếp hướng dản. tận tình chi bão. định hướng, giúp đờ tác giã trong suốt quá trình nghiên cứu. thực hiện luận vãn này.Tôi xin bây tỏ lòng biết on c

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục An Toàn Giao Thông Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Người Dân Tộc Thiểu Số Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai

hân thành đối với câc Giáo sư. Tiến sì. các thầy giáo cô giáo trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên; các thầy cô trong Hội đồng khoa học đã trực tiếp giá

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMTRẤN VĂN TẢVQUẢN LÝ HOẠT ĐỌNG GIÁO nục AN TOÀN GIAO THÔNG CHO HỌC SINH TRƯNG HỌC c ơ SỎ NGƯỜI DÂN TỘC THIÊU

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục An Toàn Giao Thông Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Người Dân Tộc Thiểu Số Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Caio dục và Đào tạo huyện Văn Bàn. tinh Lào Cai: xin cảm ơn Ban giám hiệu, giáo viên, các em học sinh mót số trường THCS trên đia bàn huyện Vàn Bàn và bạ

n bê. đòng nghiệp đà động viên giúp đở. tạo mọi điều kiện, cung càp và chia sẽ nhưng tư liêu cẩn thiết cho tác giâ trong quá trinh nghiên cứu đề tài.T (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục An Toàn Giao Thông Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Người Dân Tộc Thiểu Số Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai

uy đà rất cố găng, song luận văn vẫn không tránh khôi nhừng hạn chế. rất mong các thầy cô giáo, các nhà khoa học. các anh chị em đong nghiệp đóng góp

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục An Toàn Giao Thông Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Người Dân Tộc Thiểu Số Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai

ý kiến đề tác giã hoàn thiện hơn nừa trong nhừng nghiên cửu tiếp theo.Văn Bàn. ngày 30 iháng 8 nủtn 2019Tác giáTrần Văn TẩyiiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN......

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMTRẤN VĂN TẢVQUẢN LÝ HOẠT ĐỌNG GIÁO nục AN TOÀN GIAO THÔNG CHO HỌC SINH TRƯNG HỌC c ơ SỎ NGƯỜI DÂN TỘC THIÊU

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục An Toàn Giao Thông Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Người Dân Tộc Thiểu Số Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai.......................................iiiDANH MỤC KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIÉT TẤT...................................ivDANH MỰC CÁC BẢNG.....................

...............................V (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục An Toàn Giao Thông Cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở Người Dân Tộc Thiểu Số Huyện Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMTRẤN VĂN TẢVQUẢN LÝ HOẠT ĐỌNG GIÁO nục AN TOÀN GIAO THÔNG CHO HỌC SINH TRƯNG HỌC c ơ SỎ NGƯỜI DÂN TỘC THIÊU