KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Dạy Học Cho Giáo Viên Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Cai Bằng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         116 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Dạy Học Cho Giáo Viên Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Cai Bằng

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Dạy Học Cho Giáo Viên Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Cai Bằng

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRI ỔNG ĐẠI HỌC Sl PHẠMTô BÍCH VÂNQUẢN ĨÁ HOẠT DỘNG TỎ CHUYÊN MÔN THEO III ÓNG PHÁI TRIẾN NÁNG Lực DẠY HỌC CHO GIÁO MÊN Ò CÁC TRƯỜN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Dạy Học Cho Giáo Viên Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Cai BằngNG TRƯNG HỌC PHÒ THÔNG TÍNH CAO BẢNGLl ẬN VÀN THẠC sì KHOA HỌC GIÁO DỤCTHÁI NGUYÊN - 2019Số hóa bới Trung tâm Học liệu vả Cóng nghệ thõng tin - ĐHTNhu

p://lrc.tnu.edu.vnDẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SI’ PHẠMTÔ BÍCH VÂNQUÀN LÝ HOẠT ĐỘNG TÓ CHUYÊN MÔN THEO III ÓNG PIIÁTTRIẺN NẤNG Lực DẠY HỌC CHO G (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Dạy Học Cho Giáo Viên Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Cai Bằng

IẤO MÊN Ờ CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHÔ THÔNG TINH CAO BẢNGNgành: Quàn lý giáo dục Mã số: 8.14.01.14LUẬN VĂN THẠC sỉ KHOA HỌC GIÁO DỤCNgười hưởng dẫn kha a

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Dạy Học Cho Giáo Viên Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Cai Bằng

học: TS. NÔNG KHÁNH BÀNGTHÁI NGUYÊN - 2019Số hóa bời Trung tâm Học liệu và Còng nghệ thòng tin - ĐHTNhttp://lrc.lnu.edu.vnLÒÌ CAM DOANTôi xin cam đoa

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRI ỔNG ĐẠI HỌC Sl PHẠMTô BÍCH VÂNQUẢN ĨÁ HOẠT DỘNG TỎ CHUYÊN MÔN THEO III ÓNG PHÁI TRIẾN NÁNG Lực DẠY HỌC CHO GIÁO MÊN Ò CÁC TRƯỜN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Dạy Học Cho Giáo Viên Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Cai Bằngtháng 4 nam 2019Tác già luận vănTô Bích VânSổ hóa bởi Trung tâm Học liệu và Còng nghệ thông tin - ĐHTNhtlp://lrc. lnu.edu. vnLỜI CẤM ƠNTác giã xin bày

tó lòng biết ơn chân thành và sâu sãc tới TS Nông Khánh Bang - người hướng dần khoa học đà tận tàm. nhiệt linh hướng dan tác gia trong suôt quá trình (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Dạy Học Cho Giáo Viên Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Cai Bằng

xây dựng vã hoãn thiện luận vản.Tác gia xin trân trọng cam ơn Ban giám hiệu trường Dại học sir phạm -Đại học Thái Nguyên. Phòng Quân lý dão tạo sau Đ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Dạy Học Cho Giáo Viên Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Cai Bằng

ại học. Khoa Tâm li giáo dục. các thầy cô giáo đà giang dạy tại trường Dại học sư phạm - Dại học Thái Nguyên, dà tạo diều kiện thuận lợi cho tác giá h

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRI ỔNG ĐẠI HỌC Sl PHẠMTô BÍCH VÂNQUẢN ĨÁ HOẠT DỘNG TỎ CHUYÊN MÔN THEO III ÓNG PHÁI TRIẾN NÁNG Lực DẠY HỌC CHO GIÁO MÊN Ò CÁC TRƯỜN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Dạy Học Cho Giáo Viên Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Cai BằngBâng: THPT Thành phò. THPT Thông Nông. TIIPT Bảo Lạc, T1IPT Hạ Lang dà tạo diêu kiện, giúp dờ tòi trong quá trinh thu thập lài liệu, nghiên cứu.Xin bà

y tò lòng tri ân dối với gia dinh, bạn bỏ người thân dà luôn hỗ trợ. động viên lói trong quá trinh học lập và thực hiện đè lài.Xin Irân trọng cảm on!T (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Dạy Học Cho Giáo Viên Ở Các Trường Trung Học Phổ Thông Tỉnh Cai Bằng

hái Nguyên, thảng 4 nàm 20 ỉ 9Tác già luận văn Tô Bích VânSố hóa bời Tning tâm Học liệu và Công nghệ thông tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vn

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRI ỔNG ĐẠI HỌC Sl PHẠMTô BÍCH VÂNQUẢN ĨÁ HOẠT DỘNG TỎ CHUYÊN MÔN THEO III ÓNG PHÁI TRIẾN NÁNG Lực DẠY HỌC CHO GIÁO MÊN Ò CÁC TRƯỜN

DẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRI ỔNG ĐẠI HỌC Sl PHẠMTô BÍCH VÂNQUẢN ĨÁ HOẠT DỘNG TỎ CHUYÊN MÔN THEO III ÓNG PHÁI TRIẾN NÁNG Lực DẠY HỌC CHO GIÁO MÊN Ò CÁC TRƯỜN