KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Vận Chuyển Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Thành Phố Hà Nội

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         86 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Vận Chuyển Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Thành Phố Hà Nội

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Vận Chuyển Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Thành Phố Hà Nội

VIẸN HÀN LÂM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT namHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI • • • •TRƯƠNG vữ THỦY TRANGTỘI VẶN CHUYẾN TRÁI PHÉP CHÁT MA TỦY TỪTHựC TIỄN THÀNH PHÓ HÀ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Vận Chuyển Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Thành Phố Hà NộiÀ NỘILUẬN VĂN THẠC sỉLUẬT HÌNH sụ VÀ TÓ TỤNG HÌNH sụHÀ NỘI, 2020VIỆN HÀN LẢM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘITRƯƠNG VŨ THÙY TRANGTỌĩ V

ẶN CHUYỂN TRÁI PIĨÉP CHẮT MA TÚY TỪ THỤC TIÈN thành phó Hà NộiNgành: Luật Hình sự và Tố tụng hình sự Mã Số: 8.38.01.04NGƯỜI HƯỚNG dấn khoa học GS,TS N (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Vận Chuyển Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Thành Phố Hà Nội

GUYỀN NGỌC ANHHÀ NỌI, 2020LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan luận văn là công trinh nghicn cứu khoa học, độc lập cùa tôi: các sổ liêu, kết qua nêu trong luậ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Vận Chuyển Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Thành Phố Hà Nội

n vãn lá trung thục vã có nguồn gốc rò ràng.Ilà Nội. ngây .... tháng .... năm 2020TÁC GIÀ LUẬN VÁNMỤC LỤCMỜ ĐÀU.......................................

VIẸN HÀN LÂM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT namHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI • • • •TRƯƠNG vữ THỦY TRANGTỘI VẶN CHUYẾN TRÁI PHÉP CHÁT MA TỦY TỪTHựC TIỄN THÀNH PHÓ HÀ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Vận Chuyển Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Thành Phố Hà Nộiđề lý luận về lội vận chuyên trái phép chài ma túy.81.2.Quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về tội vận chuyên tráiphép chất ma túy................

.....................14Chương 2: THựC TIỀN ÁP DỤNG QUY DỊNH PH.VP LUẬT VẺ TỘI VẶN CIILYẺN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY TẠI THÀNH PHÔ HÀ NỘI.................. (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Vận Chuyển Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Thành Phố Hà Nội

............................402.1.Khái quái lình hình, đặc điêm địa bàn thành phố Hà Nội có liênquan den tội phạm vận chuyền trái phép chất ma tủy...4

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Vận Chuyển Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Thành Phố Hà Nội

02.2.Thực liền áp dụng quy định lội vận chuyên Irái phép chấl ma lúy .... 412.3.Nhận xét. đánh giá..............................46Chương 3: C ÁC GIAI

VIẸN HÀN LÂM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT namHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI • • • •TRƯƠNG vữ THỦY TRANGTỘI VẶN CHUYẾN TRÁI PHÉP CHÁT MA TỦY TỪTHựC TIỄN THÀNH PHÓ HÀ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Vận Chuyển Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Thành Phố Hà Nộilình hình lội phạm vận chuyên Irái phép chài ma túy vànhưng yếu tố tác dộng den công tác áp dụng pháp luật hình sự VC tội vận chuyên trái phép châl ma

lúy.................573.2.Giãi pháp nâng cao hiệu quã áp dụng pháp luật hình sự doi với tội vận chuyên trái phép chất ma túy.................63KÉT LU (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Vận Chuyển Trái Phép Chất Ma Túy Từ Thực Tiễn Thành Phố Hà Nội

ẬN..............................................75

VIẸN HÀN LÂM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT namHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI • • • •TRƯƠNG vữ THỦY TRANGTỘI VẶN CHUYẾN TRÁI PHÉP CHÁT MA TỦY TỪTHựC TIỄN THÀNH PHÓ HÀ

VIẸN HÀN LÂM KHOA HỌC XẢ HỘI VIỆT namHỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI • • • •TRƯƠNG vữ THỦY TRANGTỘI VẶN CHUYẾN TRÁI PHÉP CHÁT MA TỦY TỪTHựC TIỄN THÀNH PHÓ HÀ

Gọi ngay
Chat zalo
Facebook