KHO THƯ VIỆN 🔎

Tài liệu anh văn thi công chức (tailieuluatkinhte com)

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         42 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Tài liệu anh văn thi công chức (tailieuluatkinhte com)

Tài liệu anh văn thi công chức (tailieuluatkinhte com)

TÀI LIỆU ANH VĂN THI CÔNG CHỨCCÁCH ĐỐI SANG CÂU NGHI VÃN&PHÚ ĐỊNHA. CÂU NGHI VÃN:1.Nhìn sau chủ từ xem có động từ đặc biệt hay không, nếu có thì chuyê

Tài liệu anh văn thi công chức (tailieuluatkinhte com)ên ra trước chủ từ. Nêu không có thì mượn trọ’ động từ DO, DOES, DID.2.Nêu thì hiện tại mà chủ tù’ là số nhiều (tức là tù’ 2 người /vật trở lên) hoặc

chủ từ là I, You thì dùng DO. Nếu số ít thì dùng DOES.3.Nẽu thì quá khứ đơn thì dùng DID (sô ít sõ nhiêu gì cùng vậy)4.Những động tù' đặc biệt có thế Tài liệu anh văn thi công chức (tailieuluatkinhte com)

chuyến ra trước chủ từ đê làm câu hói là: IS, AM, ARE,WAS, WERE, WILL, WOULD, SHALL, SHOULD, MAY, MIGHTMUST, CAN, COULD, OUGHT*Lưu ý: Khi mượn trợ độn

Tài liệu anh văn thi công chức (tailieuluatkinhte com)

g từ DOES, DID thì động từ sau chủ từ phải đối v‘ê nguyên mẫu.Trên đây là nhừng động tù’ mà khi đối sang câu nghi vân có thế yên tâm mà chuyến ra trướ

TÀI LIỆU ANH VĂN THI CÔNG CHỨCCÁCH ĐỐI SANG CÂU NGHI VÃN&PHÚ ĐỊNHA. CÂU NGHI VÃN:1.Nhìn sau chủ từ xem có động từ đặc biệt hay không, nếu có thì chuyê

Tài liệu anh văn thi công chức (tailieuluatkinhte com)p khác thì lại không phải là động từ đặc biệt.1.HAVE/HAS/HAD:Chù’ have rắc rối ở chồ nó có nhiêu nghía nên có lúc là động tù’ đặc biệt, có lúc không.

Đế sứ dụng đúng chừ này chí cân nhó' như sau: Nhìn phía sau nó nêu có quá khứ phân tù’ (V3/V-ed) thì nó là động từ đặc biệt, nêu không có V3/V-ed thì Tài liệu anh văn thi công chức (tailieuluatkinhte com)

nó là động từ thường.2.NEED:Need có thê đặc biệt hoặc không nhưng cãn nhớ 3 điều sau:-Need đặc biệt thì động từ theo sau phải nguyên màu không có TO.-

Tài liệu anh văn thi công chức (tailieuluatkinhte com)

Need KHÔNG đặc biệt thì động từ theo sau là nguyên mầu KHÔNG có TO hoặc danh từ.Biên soạn bởi Mr. Cucku- https://tailieuluatkinhte.com/17.Everything h

TÀI LIỆU ANH VĂN THI CÔNG CHỨCCÁCH ĐỐI SANG CÂU NGHI VÃN&PHÚ ĐỊNHA. CÂU NGHI VÃN:1.Nhìn sau chủ từ xem có động từ đặc biệt hay không, nếu có thì chuyê

Tài liệu anh văn thi công chức (tailieuluatkinhte com) goes to school at 6 every day.22.She stayed at home because she was sick.23.They walk to work every day.24.Mr. Cucku had his cellphone repaired yeste

rday.25.The tree must be 10 meters high.26.He did it last week.27.They have lived there for two months.28.He will go there by car.29.Mar}' is going to Tài liệu anh văn thi công chức (tailieuluatkinhte com)

buy 10 pens.30.rd rather you went with her.31.We need to go out right away.32.He needs to do it.33.My mother will need to34.He drinks a lot of beer.3

Tài liệu anh văn thi công chức (tailieuluatkinhte com)

5.They have got two children.

TÀI LIỆU ANH VĂN THI CÔNG CHỨCCÁCH ĐỐI SANG CÂU NGHI VÃN&PHÚ ĐỊNHA. CÂU NGHI VÃN:1.Nhìn sau chủ từ xem có động từ đặc biệt hay không, nếu có thì chuyê

TÀI LIỆU ANH VĂN THI CÔNG CHỨCCÁCH ĐỐI SANG CÂU NGHI VÃN&PHÚ ĐỊNHA. CÂU NGHI VÃN:1.Nhìn sau chủ từ xem có động từ đặc biệt hay không, nếu có thì chuyê

Gọi ngay
Chat zalo
Facebook