KHO THƯ VIỆN 🔎

Tập Huấn Cán Bộ Quản Lí, Giáo Viên Về Xây Dựng Chủ Đề Giáo Dục Stem Trong Giáo Dục Trung Học

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         343 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Tập Huấn Cán Bộ Quản Lí, Giáo Viên Về Xây Dựng Chủ Đề Giáo Dục Stem Trong Giáo Dục Trung Học

Tập Huấn Cán Bộ Quản Lí, Giáo Viên Về Xây Dựng Chủ Đề Giáo Dục Stem Trong Giáo Dục Trung Học

Bù GIAO DỤC VA ĐAO TAOVU GIAO DỰC TRUNG HOCCHƯƠNG TRINH FHAT TRIÉNGIAODUC TRUNG HOC 2TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN VÉ XÂY DUNG CHỦ ĐỀ GIÁO DUC°°.

Tập Huấn Cán Bộ Quản Lí, Giáo Viên Về Xây Dựng Chủ Đề Giáo Dục Stem Trong Giáo Dục Trung Học...o'■'■(Si)',____TRONG GIÁO DỤC TRUNG HỌC(lim hanh nói bóiHA NÔI -2019Phần 4. THựC HÀNH XÂY DựNG, TÓ CHỨC THựC HIỆN MỌT SÓ CHI ĐẺ GIÁO DỤC STEM TRONG

CHI ONG TRĨNH GIÁO DỤC PHÔ THÔNG CẤP TRUNG HỌC Cơ SỜ VÀ TRUNG HỌC PHÒ THÔNG......................741. Chủ để minh hoạ cắp THCS....................... Tập Huấn Cán Bộ Quản Lí, Giáo Viên Về Xây Dựng Chủ Đề Giáo Dục Stem Trong Giáo Dục Trung Học

........74Chủ để: Bộ dụng cụ học hình học cho người khiếm thị(TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ. TP. VĨNH LONG)...........742.Chủ để minh hoạ cắp THPT.....

Tập Huấn Cán Bộ Quản Lí, Giáo Viên Về Xây Dựng Chủ Đề Giáo Dục Stem Trong Giáo Dục Trung Học

.........................101Chủ đề. Thiết kế đèn ngủ dùng nguồn điện lừ cú quá(TRƯỜNG THPT SÓ 3 LÀO CAI).............................101GIỚI THIỆU QUÁ

Bù GIAO DỤC VA ĐAO TAOVU GIAO DỰC TRUNG HOCCHƯƠNG TRINH FHAT TRIÉNGIAODUC TRUNG HOC 2TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN VÉ XÂY DUNG CHỦ ĐỀ GIÁO DUC°°.

Tập Huấn Cán Bộ Quản Lí, Giáo Viên Về Xây Dựng Chủ Đề Giáo Dục Stem Trong Giáo Dục Trung Học............122Chủ đề 2. Bóng cứu hạn(TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG. PHỦ THỌ)...............129Chít đề 3. Binh chữa cháy mini(TRƯỜNG THPT NGUYỀN DƯ. T

P.HCM)........................146Chù đề 4. Thiết kể hệ thống báo động khi mớ cửa(TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN SIÊU. HÀ NỘI)...............181Chù đê 5: Gậ Tập Huấn Cán Bộ Quản Lí, Giáo Viên Về Xây Dựng Chủ Đề Giáo Dục Stem Trong Giáo Dục Trung Học

y thông minh hồ trợ người khiêm thị(TRƯỜNG THPT CHÚC ĐỘNG)................................208Chít đẽ 6. Hệ thông hò trợ quang hợp cho cây rong đuôi ch

Tập Huấn Cán Bộ Quản Lí, Giáo Viên Về Xây Dựng Chủ Đề Giáo Dục Stem Trong Giáo Dục Trung Học

ó(TRƯỜNG THPT GIA ĐỊNH. TP. HCM)........................236Chít đề 7. Âm thanh và cuộc sống(TRƯỜNG THCS TRÀN VÂN ƠN. TP. HCM).....................274C

Bù GIAO DỤC VA ĐAO TAOVU GIAO DỰC TRUNG HOCCHƯƠNG TRINH FHAT TRIÉNGIAODUC TRUNG HOC 2TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN VÉ XÂY DUNG CHỦ ĐỀ GIÁO DUC°°.

Tập Huấn Cán Bộ Quản Lí, Giáo Viên Về Xây Dựng Chủ Đề Giáo Dục Stem Trong Giáo Dục Trung Họciện tích hợp sạc điên thoại(TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÍ Tự TRỌNG. CÀN THƠ)...............311Chít đề 10. Xây dựng quy trinh làm sửa chua(TRƯỜNG THPT MỸ HÀO.

HƯNG YÊN).........................3284 Tập Huấn Cán Bộ Quản Lí, Giáo Viên Về Xây Dựng Chủ Đề Giáo Dục Stem Trong Giáo Dục Trung Học

Bù GIAO DỤC VA ĐAO TAOVU GIAO DỰC TRUNG HOCCHƯƠNG TRINH FHAT TRIÉNGIAODUC TRUNG HOC 2TẬP HUẤN CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN VÉ XÂY DUNG CHỦ ĐỀ GIÁO DUC°°.