KHO THƯ VIỆN 🔎

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH xây dựng Hùng Quang

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         85 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH xây dựng Hùng Quang

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH xây dựng Hùng Quang

KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆPPhạm Tuân Anh - Lóp ỌTL 902K1KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆPBộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO • • •TRƯỜNG DẠI HỌC DÂN LẶP HẢI PHÒNGHOÀN TĨIIẸN CÔNG TẤC

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH xây dựng Hùng Quang KÉ TOÁN VÓN BÀNG TTẼN TẠT CÔNG TY TNHH XÂY DƯNG HÙNG QUANGKHÓA LUẬN ì ỎI NGHIỆP DẠI HỌC HỆ CHÍNH QLYNGÀNH: KẼ TOÁN KIÊM TOÁNSinh viên: Phạm 'Tuấn Anh

Giàng viên hướng dẫn:ThS. Nguyễn Văn ThụHẢI PHÒNG-2016Phạm Tuấn Anh - Lớp QTL 902K2KHÓA LUẬN TÓT NGHIEPBỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC DÂN LẶP H Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH xây dựng Hùng Quang

ẢI PHÒNGNHIỆM VỤ ĐÉ TÀI TÓT NGHIỆPSinh viền: Phạm Tuấn AnhMà sV: 1513401019Lớp: QTL902KNgành:Kế Toán Kiềm ToánTên đề lài: Hoàn thiện lô chức ke loán v

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH xây dựng Hùng Quang

ốn bang tiên lại Công ty TNHH xây dựng I lùng Quang.Phạm Tuân Anh - Lớp QTL 902K3KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆPNHIỆM VỤ ĐÈ TÀI1Nội dung và các yêu cầu cần giải

KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆPPhạm Tuân Anh - Lóp ỌTL 902K1KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆPBộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO • • •TRƯỜNG DẠI HỌC DÂN LẶP HẢI PHÒNGHOÀN TĨIIẸN CÔNG TẤC

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH xây dựng Hùng Quang von bang liền.J Mô tá và tìm hiểu thực trạng công tác kế toán von bang tiền tại dơn vị thực tập.J Đánh giá tru khuyết diêm co ban trong công tác kế t

oán nói chung cùng nlnr công lác ke loan von bang lien nói riêng, trên cư sở đó đề xuất các biện pháp giúp đưn vị thực tập làm tôt hem còng lác hạch t Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH xây dựng Hùng Quang

oán kế loán.2Các số liệu can thict de thiết ke. tinh toán.Sưu tầm. lựa chọn từ các số liệu tài liệu phục vụ công tác kế toán von bằng liền nam 2015 lạ

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH xây dựng Hùng Quang

i Công ly TNHH xây dựng Hùng Quang.3Dịa diêm thực lập lol nghiệp.Công ty TNHH xây dựng Hùng Quang.Phạm Tuấn Anh - Lớp QTL 902K4KHỎA LUẬN TÓT NGHIỆP

KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆPPhạm Tuân Anh - Lóp ỌTL 902K1KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆPBộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO • • •TRƯỜNG DẠI HỌC DÂN LẶP HẢI PHÒNGHOÀN TĨIIẸN CÔNG TẤC

KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆPPhạm Tuân Anh - Lóp ỌTL 902K1KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆPBộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO • • •TRƯỜNG DẠI HỌC DÂN LẶP HẢI PHÒNGHOÀN TĨIIẸN CÔNG TẤC