KHO THƯ VIỆN 🔎

Báo cáo rèn nghề công ty đậu phộng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         44 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Báo cáo rèn nghề công ty đậu phộng

Báo cáo rèn nghề công ty đậu phộng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO^JSTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHÕ HÒ CHÍ MINH KHOA CÒNG NGHỆ THỰC PHÃMBÁO CÁO RÈN NGHỀBÁO CÁO THỰC TẬP RÈN NGHÊ CÔNG TY TNHH

Báo cáo rèn nghề công ty đậu phộng MTV TM - sx - TRỎNG TRỌT TÂN TÂNNiên Khóa: 2018-2019Tháng 8/2019ĐẠI HỌC NÒNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẴMDH17VT□BÁO CÁO RÈN NGH

ỀTẠI CÔNG TY TNHH MTV TM - sx - TRỒNG TRỌT TÂN TÂN(1/7-5/8 năm 2019)Nhóm thực hiện:MỤC LỤCCHƯƠNG I: TỔNG QUAN......................................... Báo cáo rèn nghề công ty đậu phộng

..................................................................1í. KHÁI QUÁT CÓNG TY...............................................................

Báo cáo rèn nghề công ty đậu phộng

...........................................1II.Cơ CẤU TÔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY..................................................................

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO^JSTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHÕ HÒ CHÍ MINH KHOA CÒNG NGHỆ THỰC PHÃMBÁO CÁO RÈN NGHỀBÁO CÁO THỰC TẬP RÈN NGHÊ CÔNG TY TNHH

Báo cáo rèn nghề công ty đậu phộng.........3IV.CÁC SÁN PHẨM CÙA CÕNG TY.................................................................................................7CHƯƠNG II: TỔNG

QUAN ví NGUYÊN LIẸU............................................................................................8I.ĐẬU PHỘNG:......................... Báo cáo rèn nghề công ty đậu phộng

.......................................................................................81Sơ lược vẽ hạt đậu phóng:....................................

Báo cáo rèn nghề công ty đậu phộng

.............................................................82Câu tợo về hạt đậu phộng...............................................................

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO^JSTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHÕ HÒ CHÍ MINH KHOA CÒNG NGHỆ THỰC PHÃMBÁO CÁO RÈN NGHỀBÁO CÁO THỰC TẬP RÈN NGHÊ CÔNG TY TNHH

Báo cáo rèn nghề công ty đậu phộng.........94Chì tiêu câm quan........................................................................................................11II.BỘT Mì.......

............................................................................................................111Lúa mi................................. Báo cáo rèn nghề công ty đậu phộng

............................................................................112Cấu tạo cây lúa mì.....................................................

Báo cáo rèn nghề công ty đậu phộng

...........................................123Bột mi..................................................................................................

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO^JSTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHÕ HÒ CHÍ MINH KHOA CÒNG NGHỆ THỰC PHÃMBÁO CÁO RÈN NGHỀBÁO CÁO THỰC TẬP RÈN NGHÊ CÔNG TY TNHH

Báo cáo rèn nghề công ty đậu phộng...............................................................................................................lóV.DẰU THỰC VẬT.......................

.................................................................................................................... 16VI.NƯỚC CÓT DỪA................ Báo cáo rèn nghề công ty đậu phộng

............................................................................................17VII.NGUỒN CUNG ỨNG NGUYÊN LIỆU..........................

Báo cáo rèn nghề công ty đậu phộng

.............................................................................. 18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO^JSTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHÕ HÒ CHÍ MINH KHOA CÒNG NGHỆ THỰC PHÃMBÁO CÁO RÈN NGHỀBÁO CÁO THỰC TẬP RÈN NGHÊ CÔNG TY TNHH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO^JSTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHÕ HÒ CHÍ MINH KHOA CÒNG NGHỆ THỰC PHÃMBÁO CÁO RÈN NGHỀBÁO CÁO THỰC TẬP RÈN NGHÊ CÔNG TY TNHH