KHO THƯ VIỆN 🔎

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định truyền miệng điện tử của khách hàng mua sắm trực tuyến

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         79 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định truyền miệng điện tử của khách hàng mua sắm trực tuyến

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định truyền miệng điện tử của khách hàng mua sắm trực tuyến

iĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA------—m------NGUYỀN ĐĂNG KHOACÁC YẾU TÕ ÁNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNHTRUYỀN MIỆtyQĐIỆN TỬ CỦA KHÁCH HÀNG MƯA

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định truyền miệng điện tử của khách hàng mua sắm trực tuyến SÁM TRỰC TUYẾNTHE IMPACT FACTORS CUSTOMER’S EWOMINTENTION AFTER ONLINE PURCHASINGChuyên ngành : Quân trị kinh doanhMã số: 603 401 02LUẬN VÃN THẠC sĩT

P. HÔ CHÍ MINH, tháng 05 nãm 2019iiCÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠITRƯỜNG ĐẠI HỌC BACH KHOA -ĐHQG -HCMCán bộ hướng dần khoa học: PGS.TS PHẠM NGỌC THÚYCá Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định truyền miệng điện tử của khách hàng mua sắm trực tuyến

n bộ chẩm nhận xét 1:.................................Cán bộ chẩm nhận xét 2:.................................Luận văn thạc sì được bào vệ tại Trường

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định truyền miệng điện tử của khách hàng mua sắm trực tuyến

Đại học Bách Khoa, ĐHQG Tp.HCM ngày....tháng .... năm 2019Thành phần Hội đông đánh giá luận văn thạc sĩ gồm:1............................2............

iĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA------—m------NGUYỀN ĐĂNG KHOACÁC YẾU TÕ ÁNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNHTRUYỀN MIỆtyQĐIỆN TỬ CỦA KHÁCH HÀNG MƯA

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định truyền miệng điện tử của khách hàng mua sắm trực tuyếnoa quán lý chuyên ngành sau khi luận văn đã được sửa chữa (nêu có).CHỦ TỊCH Hội ĐỜNGTRƯỚNG KHOA..........ĐẠI HỌC QUÕC GIA TP.HCMCỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NG

HĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC RÁCH KHOAĐộc I.ập - Tự Do - Hạnh PhúcNHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SỸHọ lên học viên:NGUYÊN ĐĂNG KHOAMSHV:1570504Ngày, tháng. nãm Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định truyền miệng điện tử của khách hàng mua sắm trực tuyến

sinh:24’06'1991Nơi sinh:Long AnChuyên ngành:QUÁN TRĨ KĨNH DOANHMà số:60.340102I.TÊN DỀ TÀI: CÁC YFU TỐ Anh hướng dền ý Dĩnh truyền miệng

iĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA------—m------NGUYỀN ĐĂNG KHOACÁC YẾU TÕ ÁNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNHTRUYỀN MIỆtyQĐIỆN TỬ CỦA KHÁCH HÀNG MƯA

iĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA------—m------NGUYỀN ĐĂNG KHOACÁC YẾU TÕ ÁNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNHTRUYỀN MIỆtyQĐIỆN TỬ CỦA KHÁCH HÀNG MƯA