KHO THƯ VIỆN 🔎

ĐỀ ÁN ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ NƯỚC DƯỚI ĐẤT MỘT SỐ VÙNG TRỌNG ĐIỂM LÀO CAI

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         64 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: ĐỀ ÁN ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ NƯỚC DƯỚI ĐẤT MỘT SỐ VÙNG TRỌNG ĐIỂM LÀO CAI

ĐỀ ÁN ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ NƯỚC DƯỚI ĐẤT MỘT SỐ VÙNG TRỌNG ĐIỂM LÀO CAI

bé tpi nguyên vp m«i trêng côc ®t>a chEt V|i kho.ng s1ln viõt nam®Ò n®iÒu tra, ©,1111 gi, ngoằn níc díi ®Êt mét sè ving trãng ®iÓm t0nh I|1O caimôc lô

ĐỀ ÁN ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ NƯỚC DƯỚI ĐẤT MỘT SỐ VÙNG TRỌNG ĐIỂM LÀO CAIôcTTNéi dungTrangĩồ§Õn1Mê ®Ợu Môc tPu nhiờm vô cha ®Ò ,n332Ch-»ng 1 §XEc (lộióm tù nhi^n, kinh tõ - nhCOn v"n563Ch-ing II Lbch sỏ nghiên cou ®ĩ>a chÉt

- ®t>a chÉt thuú v"n884Ch-ng III §ZEc ®iÓm ®ha chẺt- ®t>a chẺtthuù v"n9125Ch-ng IV HO ph-’ng ph,p kủ thuỄt13186Ch-ng V Tae choc thùc hiỏn V|d kõ hoach ĐỀ ÁN ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ NƯỚC DƯỚI ĐẤT MỘT SỐ VÙNG TRỌNG ĐIỂM LÀO CAI

thùc hiồn19227Ch-ng VI Dù to,n kinh tõ23488Ch-ng VII Kỏt luẼn vp kiõn nghb49493Mè ®CuThùc hiồn chh tr-’ng cha §5|ng vp ChÝnh phh vò viõc hq trì c,c t

ĐỀ ÁN ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ NƯỚC DƯỚI ĐẤT MỘT SỐ VÙNG TRỌNG ĐIỂM LÀO CAI

0nh bi^n giíi phÝa b3Z»c x©y dùng c-« sẻ h1 tọng ph,t trión v"n ho,, kinh tõ - X- hei, trong ®ã ca nhiỏm vô txm kiõm c,c nguẳn níc sxch phôc vỏ sinh h

bé tpi nguyên vp m«i trêng côc ®t>a chEt V|i kho.ng s1ln viõt nam®Ò n®iÒu tra, ©,1111 gi, ngoằn níc díi ®Êt mét sè ving trãng ®iÓm t0nh I|1O caimôc lô

ĐỀ ÁN ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ NƯỚC DƯỚI ĐẤT MỘT SỐ VÙNG TRỌNG ĐIỂM LÀO CAIch0 í®1© lẼp 2 dù ,n ®iÒu tra ®,nh gi, níc díi ®Ẻt ẽ mét sè vỉng trâng ®iÓm ®ZEc biỏt khá kh"n thuéc 7 t0nh ẻ vĩng nói phÝa B3Z1C vp 4 t0nh T©y Nguyên

, c«ng v"n sè 254/BTNMT - KHTC ngpỹ 10/2/2004 cha Bé Tpi nguyân - M«i Trèng giao cho Còc §Pa chÊt vp Kho,ng s1ln Viõt Nam chh trx, phèi hĩp víi Cỏc qu ĐỀ ÁN ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ NƯỚC DƯỚI ĐẤT MỘT SỐ VÙNG TRỌNG ĐIỂM LÀO CAI

5ln lý tpi nguyên n-íc lỄp 2 du ,n ®,nh gi, níc díi ®Êt ẽ mét sè vỉng trăng ®IÓm thuéc 7 t0nh phÝa B%c vp 4 tónh T©y Nguyên. c«ng y n sè 1820 CV/§CKS-

ĐỀ ÁN ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ NƯỚC DƯỚI ĐẤT MỘT SỐ VÙNG TRỌNG ĐIỂM LÀO CAI

§C ngpy 8/12/2003 gói Li^n ®opn Intergeo li^n ho víi t0nh Lpo Cai txm hióu nhu cỌu, xem xĐt c,c ®ÍÒu kiồn ®Pa chÊt cả khu n"ng choa níc díi ®Êt ®Ó lùa

bé tpi nguyên vp m«i trêng côc ®t>a chEt V|i kho.ng s1ln viõt nam®Ò n®iÒu tra, ©,1111 gi, ngoằn níc díi ®Êt mét sè ving trãng ®iÓm t0nh I|1O caimôc lô

ĐỀ ÁN ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ NƯỚC DƯỚI ĐẤT MỘT SỐ VÙNG TRỌNG ĐIỂM LÀO CAIc khu vùc cỌn ®ĨÒU tra theo ®Ò nghp cha UBND t0nh vp c«ng v"n sè 1506/CV-CT ngpy 25/12/2003 cha t0nh Lpo Cai ®Ò nghP ®iÒu tra, ®,nh gi, nguẳn níc c,c

khu tráng ®iÓm cà danh s,ch kim theo. Liân ®opn Intergeo ®- tiõrí hpnh ®iòũ tra thùc tõ vò nhu cỌu, ®iờu kiỏn ®Pa ch Ét, ®Pa chẺt thũù v"n cẳ khu n ’n ĐỀ ÁN ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ NƯỚC DƯỚI ĐẤT MỘT SỐ VÙNG TRỌNG ĐIỂM LÀO CAI

g cung cÊp níc cho c,c X- theo ®Ò nghb cha t0nh thuéc hai huyồn B3ZiC Hp vp Simacai.Môc tiâu nhiòm vô cha ®Ò ,nMôc ti$u /p : ph,t hiồn c,c tỢng choa n

ĐỀ ÁN ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ NƯỚC DƯỚI ĐẤT MỘT SỐ VÙNG TRỌNG ĐIỂM LÀO CAI

íc, ®,nh gi, tr+ lĩng, chÊt I-ìng c,c tọng choa nic díi ®Ét, tae choc khai th,c tỄp trung phòc vô cho nhu cỌu cẽp níc sinh ho*t cha nh©n d©n ®Pa ph->n

bé tpi nguyên vp m«i trêng côc ®t>a chEt V|i kho.ng s1ln viõt nam®Ò n®iÒu tra, ©,1111 gi, ngoằn níc díi ®Êt mét sè ving trãng ®iÓm t0nh I|1O caimôc lô

ĐỀ ÁN ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ NƯỚC DƯỚI ĐẤT MỘT SỐ VÙNG TRỌNG ĐIỂM LÀO CAI1 150 m3/ng®, tht> trÊn B3/4C300 m3/ng®, X- Ling Phin 150 ni3/ng®, huyỏn Ip Simacai 350 m3/ng®.Nhiỏm vô chÝnh cha §Ò ,n1-Lpm s,ng tá ®ZEc ®iÓm ®pa chÊ

t, ®Pa chÊt thhy v"n t1! c,c vĩng ®ĨÒU tra, CỈÍ0 ra ®ĩc c,c tọng ®Êt ®, choa níc cá khu n”ng cung cẺp níc s^h cho sinh hoxt, phôc vô khai th,c tẼp tru ĐỀ ÁN ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ NƯỚC DƯỚI ĐẤT MỘT SỐ VÙNG TRỌNG ĐIỂM LÀO CAI

ng qui m« nhá cho c,c vĩng d©n c.2-§,nh gi, tr+ lĩng, chÊt lĩng cha c,c tọng choa níc.3 - Khoan c,c Iq khoan khai th,c, l3Zip ®XEt m,y b->m, x©y bó ch

ĐỀ ÁN ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ NƯỚC DƯỚI ĐẤT MỘT SỐ VÙNG TRỌNG ĐIỂM LÀO CAI

oa cẽp níc tẼp trung.44 - Cung cỀp c,c tpi liõu c-> bíln vò ©ba chÉt, ®Pa chÊt thny v"n, khíl n"ng cung cÊp níc díi ®Ềt, Ipm c-« sẽ quy hoxch vp phtri

bé tpi nguyên vp m«i trêng côc ®t>a chEt V|i kho.ng s1ln viõt nam®Ò n®iÒu tra, ©,1111 gi, ngoằn níc díi ®Êt mét sè ving trãng ®iÓm t0nh I|1O caimôc lô

ĐỀ ÁN ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ NƯỚC DƯỚI ĐẤT MỘT SỐ VÙNG TRỌNG ĐIỂM LÀO CAI c c hang karst cả khj n"ng choa níc trong ®, v«i tuaei Cambri hồ tCng Hp Giang (izhg) vp ho tQng Chang Pung (h

dB khai th„c txi c,c vĩng ®- chăn, cô thó VI ng Na hèi 2 íẹ khoan, B3Z»C Hp 3 lq khoan, Lĩng Phin 2 lẹ khoan, Simacai 3 lẹ khoan, víi lu lĩng íc tÝnh ĐỀ ÁN ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ NƯỚC DƯỚI ĐẤT MỘT SỐ VÙNG TRỌNG ĐIỂM LÀO CAI

cho c,c lẹ khoan trong phoc hờ choa níc khé not karst lp 1-3Ì/S.§,nh gi, 2 nguắn lé níc t*i huyỏn Simacai, khu vùc huyồn Ip 2 ®iÓm, vx khu n ng khoan

ĐỀ ÁN ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ NƯỚC DƯỚI ĐẤT MỘT SỐ VÙNG TRỌNG ĐIỂM LÀO CAI

c,c l<; khoan t1! ®Cy sỉ g/Ep khã kh n vx ®XEc ®iÓm ®Pa hxnh ph©n c3/ầt mỊnh.S-> ®ả huyõn l|j B3/4C hp - Simacai5Ch-^ng I

bé tpi nguyên vp m«i trêng côc ®t>a chEt V|i kho.ng s1ln viõt nam®Ò n®iÒu tra, ©,1111 gi, ngoằn níc díi ®Êt mét sè ving trãng ®iÓm t0nh I|1O caimôc lô

bé tpi nguyên vp m«i trêng côc ®t>a chEt V|i kho.ng s1ln viõt nam®Ò n®iÒu tra, ©,1111 gi, ngoằn níc díi ®Êt mét sè ving trãng ®iÓm t0nh I|1O caimôc lô