KHO THƯ VIỆN 🔎

Hình tượng thiếu nhi trong một số tác phẩm ở triển lãm mỹ thuật toàn quốc (giai đoạn từ 1985 đến 2015)

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         238 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Hình tượng thiếu nhi trong một số tác phẩm ở triển lãm mỹ thuật toàn quốc (giai đoạn từ 1985 đến 2015)

Hình tượng thiếu nhi trong một số tác phẩm ở triển lãm mỹ thuật toàn quốc (giai đoạn từ 1985 đến 2015)

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ VÀN HÓA. THẺ THAO VÀ DU LỊCIIVIỆN VĂN HÓA NGHẸ THI ẠT ỌUÓC GIA MẸT NAMDương Thanh NgọcHÌNH TƯỢNG THIỀU NHI TRONG MỘT SÔ TẤC P

Hình tượng thiếu nhi trong một số tác phẩm ở triển lãm mỹ thuật toàn quốc (giai đoạn từ 1985 đến 2015)PHÀM Ờ TRĨẺN LĂM MỸ TĨTUẠT TOÀN ỌUÓC(GLA1 ĐOẠN 1985 - 2015)LUẠN ẤN TIÉN sĩ NGHẸ THUẬTHà Nội - 2019BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ VÀN HÓA. THẺ THAO VÀ Dư LỊC

HVIỆN VÃN HÓA NGHẸ THI Ả I QUÓC GIA VIỆT NAMDirong Thanh NgọcĨĨÌNĨT TƯỢNG TTĨĨÉƯ NHĨ TRONG MỌT SÓ TÁC PTĨẪM Ờ TRĨẼN TÂM MỸ TĨĨUẠT TOÀN ỌUÓC(GIAI ĐOẠN Hình tượng thiếu nhi trong một số tác phẩm ở triển lãm mỹ thuật toàn quốc (giai đoạn từ 1985 đến 2015)

1985 - 2015)Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử Mỳ thuậtMã số: 9210101LƯẶN ẤN TIÉN Sĩ NGHẸ THUẬTNGƯỜI HƯỚNG DAN KHOA HỌC: GS.TS Nguyễn Xuân TiênHà Nội-20

Hình tượng thiếu nhi trong một số tác phẩm ở triển lãm mỹ thuật toàn quốc (giai đoạn từ 1985 đến 2015)

19iLỜI CAM ĐOANrỏi xin cam đoan bán luận án tiến sĩ Hình tượng thiếu nhi trong một số tác phâm ờ triển lãm mỹ thuật toàn quốc (giai đoạn 1985 - 2015)

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ VÀN HÓA. THẺ THAO VÀ DU LỊCIIVIỆN VĂN HÓA NGHẸ THI ẠT ỌUÓC GIA MẸT NAMDương Thanh NgọcHÌNH TƯỢNG THIỀU NHI TRONG MỘT SÔ TẤC P

Hình tượng thiếu nhi trong một số tác phẩm ở triển lãm mỹ thuật toàn quốc (giai đoạn từ 1985 đến 2015)chịu trách nhiệm về lời cam đoan này!Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 20 ỉ 9Tác già luận ánDương Thanh NgọciiMỤC LỤCTrang LỜI CAM DO AN...................

.......................................... iDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẨT .............................................. iiiDANH MỤC BANG VÀ ĐỎ THỊ....... Hình tượng thiếu nhi trong một số tác phẩm ở triển lãm mỹ thuật toàn quốc (giai đoạn từ 1985 đến 2015)

........................................... ivMỜ ĐẨU ................................................................... IChương 1; cơ SỞ LÝ LUẶN VÀ T

Hình tượng thiếu nhi trong một số tác phẩm ở triển lãm mỹ thuật toàn quốc (giai đoạn từ 1985 đến 2015)

ỎNG QUAN TỈNH HÌNH NGHIÊN cửu CÓ LIÊN QUAN ĐỀN f)Ề TÀI1.1.Các khái niệm có lien quan đen đề tài luận án........................ 91.2.Cơ sớ lý luận....

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ VÀN HÓA. THẺ THAO VÀ DU LỊCIIVIỆN VĂN HÓA NGHẸ THI ẠT ỌUÓC GIA MẸT NAMDương Thanh NgọcHÌNH TƯỢNG THIỀU NHI TRONG MỘT SÔ TẤC P

Hình tượng thiếu nhi trong một số tác phẩm ở triển lãm mỹ thuật toàn quốc (giai đoạn từ 1985 đến 2015)ình thành và phát triển cua triền làm Mỳ thuật

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ VÀN HÓA. THẺ THAO VÀ DU LỊCIIVIỆN VĂN HÓA NGHẸ THI ẠT ỌUÓC GIA MẸT NAMDương Thanh NgọcHÌNH TƯỢNG THIỀU NHI TRONG MỘT SÔ TẤC P