KHO THƯ VIỆN 🔎

Hoàn thiện mô hình kinh doanh trực tuyến B2B tại công ty cổ phần công nghệ Finviet

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         41 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Hoàn thiện mô hình kinh doanh trực tuyến B2B tại công ty cổ phần công nghệ Finviet

Hoàn thiện mô hình kinh doanh trực tuyến B2B tại công ty cổ phần công nghệ Finviet

https://khothu vien .comĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOANGUYỄN SƠN TÙNGHOÀN THIỆN MÔ HÌNH KINH DOANH TRựC TUYẾN B2B TẠI CÒNG TY CÔ PH

Hoàn thiện mô hình kinh doanh trực tuyến B2B tại công ty cổ phần công nghệ FinvietHĂN CÔNG NGHẸ FINVIETCOMPLETE B2B ONLINE BUSINESS MODEL AT FINVIET TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANYChuyên ngành : Quàn trị kinh doanhMã số : 60 34 01 02

KHÓA LUẬN THẠC sĩTP. HỒ CHÍ MINH, tháng 05 năm 2019CỒNG TRÌNH Dược HOÀN THÀNH TẠITRƯỜNG ĐẠĨ HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG - HCMCán bộ hướng dần khoa học :..... Hoàn thiện mô hình kinh doanh trực tuyến B2B tại công ty cổ phần công nghệ Finviet

...............................................(Ghi rõ họ. tên. học hàm. học vị và chữ ký)Cán bộ chấm nhận xét 1 :....................................

Hoàn thiện mô hình kinh doanh trực tuyến B2B tại công ty cổ phần công nghệ Finviet

...................(Ghi rò họ, lên, học: hàm, học vị và c hừ ký)Cán bộ châm nhận xót 2:........................................................(Ghi rõ

https://khothu vien .comĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOANGUYỄN SƠN TÙNGHOÀN THIỆN MÔ HÌNH KINH DOANH TRựC TUYẾN B2B TẠI CÒNG TY CÔ PH

Hoàn thiện mô hình kinh doanh trực tuyến B2B tại công ty cổ phần công nghệ Finviethần Hội dồng đánh giá kỉióa luận thạc sĩ gôm:(Ghi rõ họ. tên. học hàm. học vị cùa Hội dỏng chẫm bào vệ khóa luận thạc sĩ)1............................

...............2.........................................3.........................................4.........................................5........ Hoàn thiện mô hình kinh doanh trực tuyến B2B tại công ty cổ phần công nghệ Finviet

...................................................Xác nhận cùa chù tịch Hội đồng đánh giá khóa luận và Trưởng Khoa quàn lý chuyên ngành sau khi khóa

Hoàn thiện mô hình kinh doanh trực tuyến B2B tại công ty cổ phần công nghệ Finviet

luận dã đuực sừa chữa (nếu có).CHỦ TỊCH HỘI ĐÒNGTRƯỚNG KHOAĐẠI HỌC QUỐC GIATP.HCMTRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOACỘNG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - T

https://khothu vien .comĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOANGUYỄN SƠN TÙNGHOÀN THIỆN MÔ HÌNH KINH DOANH TRựC TUYẾN B2B TẠI CÒNG TY CÔ PH

Hoàn thiện mô hình kinh doanh trực tuyến B2B tại công ty cổ phần công nghệ Finvietsinh: TP.HỎ Chí Minh..Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh........Mãsố: 60340102...........

https://khothu vien .comĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOANGUYỄN SƠN TÙNGHOÀN THIỆN MÔ HÌNH KINH DOANH TRựC TUYẾN B2B TẠI CÒNG TY CÔ PH