KHO THƯ VIỆN 🔎

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH shinih việt nam chi nhánh đà nẵng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         57 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH shinih việt nam chi nhánh đà nẵng

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH shinih việt nam chi nhánh đà nẵng

Chuyên đẽ tot nghiệpGVHDĩTh.S Hỏ Thị Phi YếnMỤC LỤC LỜI MỞ ĐÀU..........................................................................1CHƯƠNG 1: Cơ

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH shinih việt nam chi nhánh đà nẵng SỜ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾTQUẢ TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP.....................................................31.1Khái quát chung

vẽ kế (oán tiêu (hụ và xác định kẽt quà tiêu thụ trong doanhnghiệp..............................................................................31.1. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH shinih việt nam chi nhánh đà nẵng

1Khái niệm...................................................................31.1.2Nhiệm vụ của kẽ toán tiêu thụ và xác định kẽt quả tiêu thụ.........

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH shinih việt nam chi nhánh đà nẵng

.........31.1.3Chứng từ và thù lục sử dụng.................................................31.1.4Phương thức tiêu thụ.................................

Chuyên đẽ tot nghiệpGVHDĩTh.S Hỏ Thị Phi YếnMỤC LỤC LỜI MỞ ĐÀU..........................................................................1CHƯƠNG 1: Cơ

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH shinih việt nam chi nhánh đà nẵng.........................................31.1.4.3Phương (hức đại lý ký gửi...................................................41.1.4.4Phương thức bán h

àng trả chậm trả góp.......................................41.1.4.5Các phương thức tiêu thụ khác...............................................41.2Kế Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH shinih việt nam chi nhánh đà nẵng

toán tiêu thụ và xác định kết quà tiêu thụ...............................41.2.1Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.........................

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH shinih việt nam chi nhánh đà nẵng

.....41.2.1.1Nội dung....................................................................41.2.1.2Tài khoản sử dụng....................................

Chuyên đẽ tot nghiệpGVHDĩTh.S Hỏ Thị Phi YếnMỤC LỤC LỜI MỞ ĐÀU..........................................................................1CHƯƠNG 1: Cơ

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH shinih việt nam chi nhánh đà nẵng.........................................61.2.2Kẽ toán giá vốn hàng bán....................................................81.2.2.1Nội dung...........

.........................................................81.2.2.2Tài khỏan sử dụng...........................................................81.2.2.3C Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH shinih việt nam chi nhánh đà nẵng

húng từ, sổ sách sử dụng...................................................91.2.2.4Phương pháp hạch (oán..............................................

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH shinih việt nam chi nhánh đà nẵng

.........91.2.3Kẽ toán các khoản giảm trừ doanh thu.......................................111.2.3.1Nội dung...........................................

Chuyên đẽ tot nghiệpGVHDĩTh.S Hỏ Thị Phi YếnMỤC LỤC LỜI MỞ ĐÀU..........................................................................1CHƯƠNG 1: Cơ

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH shinih việt nam chi nhánh đà nẵng..........................................12SVTH: Nguyền Thị Thanh HoaChuyên đẽ íôt nghiệpGVHD:Th.S Hồ Thị Phi Yến1.2.3.4Phương pháp hạch (oán........

..............................................131.2.4Kẽ toán chi phí bán hàng...................................................13 Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH shinih việt nam chi nhánh đà nẵng

Chuyên đẽ tot nghiệpGVHDĩTh.S Hỏ Thị Phi YếnMỤC LỤC LỜI MỞ ĐÀU..........................................................................1CHƯƠNG 1: Cơ