KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá đa dạng di truyền ở mức độ hình thái và mức độ phân tử tập đoàn các dòng lúa đột biến được tạo ra từ giống lúa ST19 và Q2

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         80 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận văn thạc sĩ) Đánh giá đa dạng di truyền ở mức độ hình thái và mức độ phân tử tập đoàn các dòng lúa đột biến được tạo ra từ giống lúa ST19 và Q2

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá đa dạng di truyền ở mức độ hình thái và mức độ phân tử tập đoàn các dòng lúa đột biến được tạo ra từ giống lúa ST19 và Q2

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ VIỆT NAM VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẶTNGUYÊN THÁI DƯƠNGĐÁNH GTÁ ĐA DẠNG Dĩ TRUYỀN Ở MỨC Độ HÌNH THÁT VÀ MỨC

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá đa dạng di truyền ở mức độ hình thái và mức độ phân tử tập đoàn các dòng lúa đột biến được tạo ra từ giống lúa ST19 và Q2C Độ PHÂN TỨ TẬP ĐOÀN CÁC DÒNG LỨA ĐỘT BTÉN Được TẠO RA TƯ GTÒNG LŨA ST 19 VÀ Q2Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm Mã ngành: 8420114TÓM TÁT LUẬN VĂN T

HẠC sì SINH HỌCCán bộ hưóìig dần: PGS.TS Khuat ỉỉữu TrungDưn vị công tác: I ìện Di Truyên Nông Nghiệp I 'iệt NamHà Nội-2018LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoa (Luận văn thạc sĩ) Đánh giá đa dạng di truyền ở mức độ hình thái và mức độ phân tử tập đoàn các dòng lúa đột biến được tạo ra từ giống lúa ST19 và Q2

n bân luận văn này dược thực hiện bời bân thân tôi dưới sự hướng dần cua PGS.TS. Khuất Hừu Trung. Kết qua đề tài là một phần kết quá của đề tãi NCS. 1

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá đa dạng di truyền ở mức độ hình thái và mức độ phân tử tập đoàn các dòng lúa đột biến được tạo ra từ giống lúa ST19 và Q2

loãng Thị Loan: “Nghiên cứu úng dụng chi thị phân tử và dột biền thực nghiệm dê nâng cao chất lượng lúa ST19 và Ọ2‘*. Các so liệu và tái liệu trích d

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ VIỆT NAM VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẶTNGUYÊN THÁI DƯƠNGĐÁNH GTÁ ĐA DẠNG Dĩ TRUYỀN Ở MỨC Độ HÌNH THÁT VÀ MỨC

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá đa dạng di truyền ở mức độ hình thái và mức độ phân tử tập đoàn các dòng lúa đột biến được tạo ra từ giống lúa ST19 và Q2 trách nhiệm với lòi cam đoan cua minh.rác già luận vãnNguyền Thái DươngiLỜI CẢM ƠN'l ôi xin chân thành câm ơn PGS.TS. Khuất Hừu Tiling, người hướng d

ần đề tài. người Thầy đà lận tinh hướng dần. động viên, giúp đừ. cung cấp tài liệu, kiến thức quý báu và tạo mọi diều kiện tot nhat de tôi thực hiện d (Luận văn thạc sĩ) Đánh giá đa dạng di truyền ở mức độ hình thái và mức độ phân tử tập đoàn các dòng lúa đột biến được tạo ra từ giống lúa ST19 và Q2

ề tài.Xin chân thành cam ơn đèn Ban Lành đạo Viện Sinh thái Viện Hàn làm khoa học Việt Nam. Ban Lành dạo Viện Di Truyền Nòng Nghiệp, các anh chị em bộ

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá đa dạng di truyền ở mức độ hình thái và mức độ phân tử tập đoàn các dòng lúa đột biến được tạo ra từ giống lúa ST19 và Q2

môn Kĩ Thuật Di Truyền Viện Di Truyền Nông Nghiệp đà tạo diều kiện và hồ trợ cho quá trinh học tập. nghiên cứu.Xin chân (hành cam on đè lài độc lập c

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ VIỆT NAM VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẶTNGUYÊN THÁI DƯƠNGĐÁNH GTÁ ĐA DẠNG Dĩ TRUYỀN Ở MỨC Độ HÌNH THÁT VÀ MỨC

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá đa dạng di truyền ở mức độ hình thái và mức độ phân tử tập đoàn các dòng lúa đột biến được tạo ra từ giống lúa ST19 và Q2. cung cap tài liệu, vả tạo diều kiện tot nhất dê tôi thực hiện dề tải.Cuối củng, xin gửi lời biết ơn den gia dinh, bạn bè và dong nghiệp dà yêu thươn

g, thông cam. chia sè. an ui. khích lệ (ỏi trong nhùng lúc khó khăn khi thực hiện luận vãn. giúp tỏi cỏ thêm dộng lực de hoàn thảnh chương trinh học v (Luận văn thạc sĩ) Đánh giá đa dạng di truyền ở mức độ hình thái và mức độ phân tử tập đoàn các dòng lúa đột biến được tạo ra từ giống lúa ST19 và Q2

à thực hiện nghiên cứu.Xin chân thành câm ơn!Tác giá luận vânNguyễn Thái DươngiiMực LỤCLỜI CAM ĐOAN...................................................

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá đa dạng di truyền ở mức độ hình thái và mức độ phân tử tập đoàn các dòng lúa đột biến được tạo ra từ giống lúa ST19 và Q2

.............iLÒI CẢM ƠN.................................................................iiMỰC LỤC....................................................

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ VIỆT NAM VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẶTNGUYÊN THÁI DƯƠNGĐÁNH GTÁ ĐA DẠNG Dĩ TRUYỀN Ở MỨC Độ HÌNH THÁT VÀ MỨC

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá đa dạng di truyền ở mức độ hình thái và mức độ phân tử tập đoàn các dòng lúa đột biến được tạo ra từ giống lúa ST19 và Q2...................viiDANH SÁCH HÌNH...........................................................viiiPHẢN ỉ: MỠ DẢƯ.....................................

.........................1PHẤN ĩĩ. NỘĨ DUNG...........................................................4CHƯƠNG 1. TỎNG QUAN TÀI LIỆU................... (Luận văn thạc sĩ) Đánh giá đa dạng di truyền ở mức độ hình thái và mức độ phân tử tập đoàn các dòng lúa đột biến được tạo ra từ giống lúa ST19 và Q2

.............................4I.I .Tổng quan về cây lúa..................................................41.1.1.Nguồn gốc và phân loại cây lúa........

(Luận văn thạc sĩ) Đánh giá đa dạng di truyền ở mức độ hình thái và mức độ phân tử tập đoàn các dòng lúa đột biến được tạo ra từ giống lúa ST19 và Q2

...............................4

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ VIỆT NAM VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẶTNGUYÊN THÁI DƯƠNGĐÁNH GTÁ ĐA DẠNG Dĩ TRUYỀN Ở MỨC Độ HÌNH THÁT VÀ MỨC

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHẸ VIỆT NAM VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẶTNGUYÊN THÁI DƯƠNGĐÁNH GTÁ ĐA DẠNG Dĩ TRUYỀN Ở MỨC Độ HÌNH THÁT VÀ MỨC